Målsettinger

Mål 11: I 2020 er mengde restavfall per innbygger redusert med 30 prosent sammenlignet med 2016, der utsortering av all emballasje inngår. 

Mål 12: I 2020 har Bærum kommune (som virksomhet) redusert eget forbruk og økt innkjøp av miljø- og klimatilpassede produkter og tjenester.
Strategier 
11. Legge til rette for bedre kildesortering av avfall.
12. Involvere innbyggere og næringsliv for å oppnå økt ressursutnyttelse.
13. Stille krav til miljøvennlig emballering og varetransport til kommunene og samarbeide med næringslivet om tilsvarende ordninger. 
14. Kommunen vil gjennom sitt eierskap i VEAS stimulere til at selskapet gjenvinner ressursene fra renseprosessene så mye som mulig. 

Forbruk av varer og tjenester og avfall fra innbyggere, offentlige virksomheter og næringslivet genererer først og fremst globale klimagassutslipp. Klimagassutslipp fra avløpsvann, avfall og deponigass utgjør om lag 3 prosent av de direkte utslippene i Bærum (se figur). 

Status, utfordring og muligheter

Ressurspyramiden (avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet) gjenspeiler prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall der målet å redusere avfallsmengden og der færrest mulig ressurser går tapt. Dette oppnås ved at ressursene behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. Som forbrukere kan vi jobbe mot toppen av pyramiden ved å redusere forbruket vårt og bruke ting om igjen (reparere, vedlikeholde, gjenbruke bygningsmaterialer).

I denne strategien er det en klar forventning under hovedmål 1, Klimaklok kommune, at man gjennom samarbeid med innbyggere og næringsliv skal klare å redusere forbruk og øke gjenbruk. Bærum kommune vil gjennom økende grad av digitalisering bidra til reduksjoner i ressursbruk slik som mindre papirforbruk og redusert behov for transport for ansatte, innbyggere og næringsliv. I vårt samarbeid med utbyggere og næringsliv om forbildeprosjekter (strategi 9) er også gjenbruk en sentral del.

Når kommunen skal gjennomføre en ny anskaffelse bør det alltid vurderes hvorvidt behovet kan dekkes uten at det innebærer en full anskaffelse. Gjennom en slik holdning bidrar kommunen til å redusere avfallsmengde og ressursbruk. Kommunen har mulighet til å redusere klimagassutslippene ved å ta i bruk sin innkjøpsmakt og vektlegge miljøkrav i anskaffelser. 

Strategier

Utover innsatsen på redusert forbruk og økt gjenbruk handler dette også om effektiv håndtering av avfall. Avfallsbransjens veikart for sirkulær økonomi viser muligheter som ligger i avfall som en ressurs og at det viktigste fokus er å styrke produksjonen av resirkulerte råvarer og utvikle muligheter for å begrense avfall som går til forbrenning eller deponi.

11. Legge til rette for bedre kildesortering av avfall.

Kommunen har fra 2017 utvidet renovasjonsordningen til også å sortere ut matavfall hos husholdningene. En renovasjonsordning som legger til rette for gode løsninger for kildesortering av avfallet vil bidra til å øke utnyttelsen av ressursene i avfall gjennom økt materialgjenvinning og bedre energiutnyttelse. Rådmannen legger frem en sak med vurdering av differensierte renovasjonsgebyrer basert på mengde avfall. 

12. Involvere innbyggere og næringsliv for å oppnå økt ressursutnyttelse

Klimapanelet har poengtert at Bærum har innbyggere og næringsliv som vil bidra til utslippskutt. Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulærøkonomi fremhever at i fremtiden må samfunnet innrettes sirkulært der avfall først fremst er råstoff for ny produksjon. Dette innebærer å redusere mengden ressurser som brukes, mer effektiv utnyttelse, økt gjenbruk og reparasjon, og gjenvinning av det som fortsatt blir avfall. Dette vil på lang sikt medføre en sirkulær økonomi der det meste av avfallet brukes som en ressurs. 

Ved å ta i bruk digitalisering og teknologi får man en mulighet til å etablere ordninger for gjenbruk og materialgjenvinning. Dette kan for eksempel sikre god utnyttelse av ressursene i bygningsmaterialer og bygningsavfall knyttet til utbyggingsprosjektene som er under planlegging i Bærum. 
I en sirkulær økonomi vil nye produksjonsmetoder og forbruksmønstre gi mindre og mer effektiv ressursbruk. Næringslivet må utforske nye forretningsmodeller for avfallsreduksjon og ombruk. Kommunen kan også gjennom sin rolle som innkjøper etterspørre ressurseffektive og klimavennlige produkter og tjenester som er vurdert i et livsløpsperspektiv.For å oppnå redusert forbruk og matsvinn vil vi legge til rette for at det utviklesdeleordninger og fellesskapsløsninger for bedre utnyttelse av ressursene. 
Matvareforbruket utgjør en betydelig andel av samlet klimafotavtrykk. Reduksjon av matsvinn gir stor klimagevinst. For å redusere matsvinn har regjeringen inngått avtale med den norske matbransjen om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Dette støtter også opp om FNs bærekraftsmål. 

13. Stille krav til miljøvennlig emballering og varetransport til kommunene og samarbeide med næringslivet om tilsvarende ordninger 

Kommunen skal være en bevisst forbruker som reduserer forbruk av plast og etterspør produkter med resirkulert plast eller bioplast, og sørger for at varer og tjenester blir levert og utført fossilfritt. Kommunen kan stille krav om gjenvinnbar emballasje eller at  emballasje er utarbeidet av fornybare ressurser, samt unngå at engangsplastikk benyttes i forbindelse med servering på arrangementer. Ved å etterspørre miljøsertifiserte produkter og tjenester blir også dette hensynet ivaretatt. 

14. Kommunen vil gjennom sitt eierskap i VEAS stimulere til at selskapet gjenvinner ressursene fra renseprosessene så mye som mulig. 

Bærum kommune er, sammen med Asker kommune og Oslo kommune, medeier i Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS), som er et av Norges største renseanlegg. I løpet av de neste 4-6 årene skal VEAS gjennomføre en omfattende rehabilitering og oppgradering av anlegget. I tillegg til rensing av avløpsvann fra mer enn 600 000 innbyggere, medvirker VEAS til at næringsstoffer bringes tilbake til kretsløpet. VEAS produserer biogass til eget bruk i dag, men planlegger å utvide sin produksjon. 

Ved å utnytte denne energiressursen kan VEAS bidra til å redusere utslipp fra transportsektoren ved at biogassen erstatter fossilt drivstoffBiogass er så godt som 100 prosent fornybart, og gir de laveste utslippene av de drivstofftypene som foreløpig er kommersielt tilgjengelige. Biogass gir store reduksjoner i utslipp sammenliknet med ordinær diesel. Dersom busser og tungtransport kjører på biogass vil det gi redusere lokale utslipp.

Handlingsplan

Klimastrategien følges opp med tiltak i en egen handlingsplan. Kort oversikt over tiltakene gis her, mens nærmere beskrivelse finnes i vedlegg. 

  • Kildesortering i boligselskap- stimuleringsordning
  • Besøkssenter på ISI
  • Hente avfall på bestilling
  • Redusere matsvinn i husholdningene
  • Matsvinn i næringsvirksomhet
  • Mindre plast på avveie
  • Klimakunnskap - kampanjer
  • Ressursbank Bærum - pilot 

Kommunens egen virksomhet 

  • Matsvinn – kartlegging i kommunens virksomhet
  • Miljøsertifiserte leverandører og produkter