Målsettinger

Mål 7: Boliger, næringsbygg og kommunale bygg i Bærum skal være areal- og energieffektive og ta i bruk fremtidsrettede energiløsninger og klimavennlige materialer.

Mål 8: Byggeplassene skal bli utslippsfrie på sikt. 

Mål 9: Alle nybygg bør ha passiv- eller plusshusstandard innen 2020. 

Mål 10: I 2020 er energiforbruket i kommunens eiendomsmasse redusert med 12 prosent i forhold til 2016. Det skal jobbes for en klimanøytral bygningsportefølje.

Strategier 

7. Stimulere boligeiere og utbyggere til å redusere energiforbruket og velge fremtidsrettede energiløsninger og klimavennlige materialer.

8. Kommunen skal som myndighet bidra til at utbyggere og grunneiere velger klimavennlige løsninger i sine utbyggingsprosjekter, og at byggesaksbehandling for klimatiltak forenkles. 

9. Kommunen skal i samarbeid med utbyggere og næringsliv bidra til forbildeprosjekter.

10. Kommunen skal bidra til det grønne skiftet gjennom realisering av kommunens egen eiendomsstrategi. 

Utslipp fra oppvarming og kjøling av bygg i Bærum utgjør 3 prosent av klimagassutslippene og utslipp knyttet til bygg- og anleggsbransjen utgjør 4 prosent (se figur)1. De globale utslippene som følger av produksjon av bygningsmaterialer til byggeprosjekter i Bærum inngår ikke, men utgjør langt større utslipp.
  Fordeling av direkte klimagassutslipp i Bærum.

Status, utfordring og muligheter

Bærum forventer en betydelig befolkningsvekst frem mot 2040 og dermed nye boliger, næringsbygg, skoler, barnehager og servicebygg.

Lokalisering og utforming av bygg påvirker innbyggernes behov for transport og energi gjennom hele byggets levetid. Byggets kvalitet, arealbruk, materialer, tekniske løsninger, brukeratferd og bygningsdrift er avgjørende for energibruken totalt sett og påvirker også det totale klimafotavtrykket.

Byggesektoren bruker på verdensbasis om lag 40 prosent av alle ressurser, inkludert energi og materialer. Oppføring av nye bygg og rehabilitering av bygg er energikrevende, krever store mengder materialer og genererer avfall. Anleggsfasen generer også klimagassutslipp gjennom oppvarming med fossile energikilder og bruk av fossilt drivstoff til anleggsmaskiner. Energieffektivisering og styring av energibruk i driftsfasen gir transportsektoren store muligheter til å utnytte den elektrisiteten byggene ikke bruker. Totalt energiforbruk kan øke når ladepunkter for elbiler knyttes til byggene. Styringssystemer som gir oversikt over bruk blir viktig for å følge opp energiforbruket.

En omstilling der fornybare energikilder innfases, innovative løsninger og smart teknologi tas i bruk, gamle bygg energieffektiviseres og ressursene som ligger i byggematerialer gjenbrukes og material-gjenvinnes, forutsetter at byggenæringen bidrar og at byggeiere stiller krav. Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft fikk i juni 2016 overlevert Eiendomssektorens veikart mot 2050. Norske eiere og forvaltere av bygg får gjennom veikartet råd om hvilke valg som bør gjøres på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn frem mot 2050. Bærum kommune Eiendom har sluttet seg til veikartets strakstiltak for egen virksomhet.

Rykkinn skole, avdeling Berger, er en tre-parallell barneskole for 1. til 7. trinn med plass til 650 elever. Dette prosjektet er kommunens første FutureBuilt-prosjekt. Skolebygget omfatter spesialrom som kunst og håndverk, musikkrom, forsamlingsrom, naturfag, lese- og datarom, bibliotek, forsamlingssal og skolehelsetjeneste. Flere av disse rommene kan også benyttes etter skoletid. Rykkinn skole tilfredsstiller energimerke A samt kravene til passivhus. Energiforsyningen til bygget er varmepumpe med energibrønner. Kilde: FutureBuilt.

Strategier

7. Stimulere boligeiere og utbyggere til å redusere energiforbruket og velge fremtidsrettede energiløsninger og klimavennlige materialer

Kommunen ønsker med sin klimastrategi å redusere energiforbruket i boliger, utfase fossile energikilder og stimulere til bruk av lokal og fornybar energi og bedre styring av energibruken. 

Bærum har to fjernvarmeområder, eid og drevet av Oslofjord Varme AS. E, energiressursene i avløpsvann og sjøvann utnyttes som varmekilder og forsyner områder i Sandvika og Fornebu med fornybar energi. Bærum vokser og vil trenge energi i fremtiden også. Økt bruk av fjernvarme til oppvarming av bygg vil frigjøre elektrisitet som kan benyttes av transportsektoren.

Bærums innbyggere skal motiveres til å gjennomføre tiltak i egen bolig som reduserer energiforbruket og tar i bruk fornybare energikilder. Kommunen tilbyr gratis energirådgivning, både nettbasert og ved hjemmebesøk. Rådgivningen omfatter veiledning i forhold til ENOVAS støtteordninger og gir grunnlag for å søke kommunen om tilskudd til energieffektivisering og investering i fornybar energi som solceller. 

Kommunen yter også tilskudd til fjerning av oljetanker i bolighus. Fjerning av oljetanker hindrer oljelekkasje og kan samtidig stimulere boligeiere til å etablere oppvarming basert på fornybare energikilder. Utfasing av det kommunale tilskuddet vil vurderes når det nasjonale forbudet mot fossilt brensel er vedtatt. Tilskuddene finansieres gjennom kommunens klimafond. Rammene og ressurser til tilskuddsordningen vil vurderes
etter 1 års drift.

8. Kommunen skal som myndighet bidra til at utbyggere og grunneiere velger klimavennlige løsninger i sine utbyggingsprosjekter, og at byggesaksbehandling for klimatiltak forenkles. 

Gjennom plan- og byggesaksbehandlingen har kommunen mulighet til å påvirke utbyggernes miljøtiltak. Kommunen skal stille krav om at det utarbeides miljøprogram for områder med krav om felles planlegging i områdeplaner og større reguleringssaker. Miljøprogram omfatter mål og tiltak innen arealbruk, mobilitet, energi, overvann og ressursforvaltning. Det bør utarbeides klimagassbudsjett før oppstart og klimagassregnskap ved ferdigstillelse. Det bør på sikt kreves klimagassregnskap for alle byggeprosjekter i Bærum.

Miljøprogram skal brukes aktivt i dialogen med utbyggere for å oppnå løsninger som går lenger enn kravene i den nasjonale byggtekniske forskriften (TEK).

9. Kommunen skal i samarbeid med utbyggere og næringsliv bidra til forbildeprosjekter

Kommunen ønsker å få med seg grunneiere, utbyggere og andre aktører gjennom nettverk og samarbeidsprosjekter for å fremme pilot- og forbildeprosjekter, , som kan danne grunnlag for repeterbare prosjekter. Kommunen skal stimulere til at gårdeiere og eiendomsutviklere slutter seg til eiendomssektorens veikart frem mot 2050.

Forbildeprosjekter kan også omfatte energiriktig design, arealbruk, lokal og fornybar energiproduksjon, optimal bruk av energi gjennom lagring og smart styring og utveksling av energi mellom bygg. Forbildeprosjekter kan også omfatte byggeprosjekter som tar i bruk verktøy for å velge materialer med lavt klimafotavtrykk, kartlegger optimal grad av gjenbruk eller byggematerialer som egner seg for gjenbruk. Bærum er medlem av FutureBuilt og vil også aktiv arbeide for å få flere forbildeprosjekter med i dette programmet.

Samarbeid fra dag én, og en felles ambisjon om å endre byggenæringen har vært grunnpilaren i Powerhouse-samarbeidet. Helhetlig tenkning og nye samarbeidsmodeller har gjort det lettere å tenke utenfor boksen. Powerhouse Kjørbo viser at det er fullt mulig å rehabilitere et 30 år gammelt energisluk til et moderne plusshus, et hus som faktisk produserer energi. Arbeidet med å rehabilitere Powerhouse Kjørbo ble sluttført i 2014. Det er første gang et bygg blir rehabilitert på en slik måte, og metoden kan enkelt overføres til andre kontorbygg. Kilde: powerhouse.no.

10. Kommunen skal bidra til det grønne skiftet gjennom realisering av kommunens egen eiendomsstrategi

Kommunen er byggeier, utvikler, byggherre, eiendomsforvalter og drifter av en stor bygningsportefølje som brukes av bæringer i alle aldre. Kommunen er opptatt av å satse bredt på de miljøtiltakene som faktisk gir størst effekt for miljøet når det gjelder både nye og eldre bygninger i hele verdikjeden til bygget fra produksjon av innsatsfaktorene via driftsfasen og til avhending. Eiendom vil arbeide for å være pådriver og rollemodell for næringen innen miljø.

Eiendomsstrategi 2015-2025 fastsetter langsiktig målbilde for klima og miljø, og sier at kommunens eiendomsvirksomhet skal kjennetegnes ved:

 • Redusert energibruk i kommunens bygningsmasse.
 • Areal- og energieffektive bygg (redusert areal pr. innbygger), med klimavennlig materialbruk
 • At nye kommunale bygg ligger i forkant av myndighetenes klima- og energikrav.
 • Helhetlig energistyring - brukere av bygninger har fått opplæring, tar ansvar og opptrer energiklokt.

De mest klimavennlige kvadratmetere er de som ikke bygges! Det å utnytte kapasiteten i eksisterende og ny bygningsmasse er klimaklokt, og kommunen er allerede godt i
gang med å gjennomføre konkrete prosjekter. Pågående prosjekt som gir bedre arealutnyttelse og plass til flere kontorarbeidsplasser i Rådhuset, er ett eksempel.

I et ti-års perspektiv vil omtrent 80 prosent av kommunens bygninger fortsatt være «gamle». For å skape størst klimaeffekt er det nødvendig å rette innsats mot energi- og klimatiltak i den eksisterende bygningsmassen.

Bygg for fremtiden – digitalisert, klimaklokt og energigjerrig

Vi skal bygge arealeffektivt og fleksibelt og velge klimariktige løsninger for design, materialer og energikonsept. Utslipp i byggefasen skal fases ut, og det skal legges til rette for at driftspersonell og brukere av bygningen kan opptre klimaklokt over byggets levetid.

I eksisterende bygningsmasse skal vi redusere energibruk ved å fortsette satsning på store samleprosjekter som EPC-prosjekter – og følge opp gevinstene overfor leverandør og i driftsfasen gjennom energiledelse. Vi skal analysere potensialet og prioritere tiltak og legge innsatsen der miljøgevinstene er høyest.

Vi skal fortsette samarbeidet med FutureBuilt om forbildeprosjekter som Oksenøya senter og oppgradering av kommunegården. Vi skal etterspørre nye løsninger fra næringslivet og bidra til utvikling, som for eksempel å etterspørre fossilfri byggeplass på nye Bekkestua barneskole. Vi skal aktivt vurdere bruk av ulike former for solenergi i alle prosjekter og vurdere å utnytte bruk av takflaten til rekreasjon, vannfordrøyning, eller annet.

Det skal tilrettelegges for at brukere av bygg kan opptre klimaklokt.

Ulike utbyggere og fagmiljø opererer med forskjellige energi- og klimaambisjoner for bygg (plusshus, nestennullenergihus, passivhus), og det er flere metoder for å beregne og dokumentere måloppnåelse. Eiendom har høye klimaambisjoner og vil realiserer disse ved å gjøre individuelle vurderinger for å sikre optimale løsninger i hvert enkelt prosjekt. I Handlingsplanen er det vist til konkrete prosjekter med høye miljøambisjoner som er riktige skritt på veien mot målet om en klimanøytral bygningsportefølje.

Handlingsplan

Klimastrategien følges opp med tiltak i en egen handlingsplan. Kort oversikt over tiltakene gis her, mens nærmere beskrivelse finnes i vedlegg.

 • Gratis energirådgivning til husholdningene
 • Tilskudd til energieffektivisering- husholdningene
 • Smart home
 • Watt – kontroll
 • Tilskudd til fjerning av oljetanker
 • Forenkle byggesaksbehandling av klimatiltak 

Fornebu

Miljøprogram - Kommunedelplan

Kommunens egen virksomhet

 • Digitalisert, arealeffektivt, energigjerrig og klimaklokt
 • Fossilfri anleggsplass og Breeam-NOR, Bekkestua skole
 • Fossilfri oppvarming og solceller, Levre skole
 • Passivhus med solceller på taket, Nansenparken barnehage
 • Futurebuilt og Breeam-NOR, Oksenøya senter
 • Videreføring av EPC-prosjektet, energirehabilitering
 • Innføre miljø og energiledelsessystem
 • Bygge kompetanse og kapasitet
 • Analysere og utvikle rapportering
 • KPI-er klima, miljø, energi
 • Breeam-NOR sertifisere prosjekter > 90 mill
 • Prøve ut Breeam-in-use
 • Utvikle forbildeprosjekter innen miljø
 • Forskningsprosjekt i regi av NTNU for miljø i svømmehaller
 • Eiendom følger opp "10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere (Eiendomssektorens veikart mot 2050)
 • Energirehabilitering av eksisterende bygningsmasse
 • Utnytte kapasitet i eksisterende bygg
 • Sentral styring av tekniske anlegg og energiforbruk
 • Innføre nytt system for avfallshåndtering
 • Fjerne all fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast

Referanser: 

 1. Fremgår i SSBs utslippsstatistikk som dieseldrevne motorredskaper. Omfatter motorredskaper i jordbruk, skogsbruk, bygg og anlegg.