Handlingsprogram 2018 - 2021 Klimaklok kommune

Rådmannens forslag til Klimastrategi skal bidra til å utvikle en klimaklok kommune, som oppfyller nasjonale mål og begrenser omfattende global oppvarming. Rådmannen foreslår tre hovedmål:

  • I 2020 er Bærum etablert som en klimaklok kommune       
  • I 2050 skal Bærum være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent.     
  • I 2027 skal Fornebu være etablert som nullutslippsområde.

Klimastrategien følges opp i Handlingsprogrammet.

Bærums klimafond

Fondet ble etablert ved behandlingen av forrige handlingsprogram. Rådmannen foreslår at fondet samlet blir på 32 mill i perioden 2018-2021. Fondet skal finansiere en rekke tiltak, blant annet; ; gratis energirådgivning til innbyggere og tilskudd til enøktiltak, Smartbike, piloter slik som Living Lab og Kiss and ride m.m.

Tilskudd elbil- lading i boligselskaper


Rådmannen foreslår til sammen 10 mill kr i tilskudd til lademuligheter i eksisterende boligselskaper

Investeringer for å fremme bruk av sykkel

I perioden 2018-2021 foreslås investeringer på 65 mill til tiltak som skal fremme bruk av sykkel; sykkelhotell, bysykkelordning og bidrag til nye sykkelveier.

Kommunens bygningsmasse

Det er avsatt en årlig pott til energi- og miljøtiltak som bidrar til lavere energibruk og utfasing av fossilt brensel. I perioden utgjør det til sammen 80 mill.