Handlingsprogram 2018-2021: Rigge kommunen for langsiktig bærekraft

- Det er nå og i løpet av de nærmeste årene kommunen har et handlingsrom for å forberede kommunen på fremtidens utfordringer. Utfordringene for bærumssamfunnet krever vilje til prioritering, økonomisk nøkternhet, og betydelig innovasjon og omstilling, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Rådmannen foreslår investeringer på rekordhøye 9,2 mrd i Handlingsprogrammet for 2018 -2020. Andre viktige satsinger er Klimaklok kommune, digitalisering og digital skolehverdag, byutvikling og tiltak for å motvirke barnefattigdom og utenforskap

God økonomi – gode tjenester

Kommunen har i dag en sunn økonomi og leverer gode tjenester til innbyggerne. Driftsresultatet er godt og gjeldsnivået er moderat sammenlignet med andre kommuner. Rådmannen legger opp til en samlet driftsramme på cirka 9,4 milliarder kroner i 2018.

Utfordringer i økonomien er knyttet til følgene av befolkningsvekst, endringer i demografi og høyt investeringsbehov, høye ambisjoner og underliggende utgiftsvekst. Tilsvarende utgiftsvekst i handlingsprogrammene fremover vil ikke være mulig eller bærekraftig uten vedtak om nye betydelige innsparingstiltak.

Nye utfordringer krever nye svar


Rådmannen har valgt å legge særlig vekt på tre felles hovedgrep for hele velferdsområdet, som er forebygging og tidlig innsats, mestring og selvhjulpenhet og effektive tjenester for å få mer bærekraftige tjenester.

Kommunen må sikre effektive tjenester med god kvalitet og samtidig arbeide for at behovet for tjenester reduseres. Hvis vi lykkes med en dreining som i større grad bygger på innbyggernes ressurser og øker graden av mestring og selvhjulpenhet, vil behov for tjenester kunne utsettes og reduseres. På den måten kan kommunens ressurser rekke til flere og gjøre det mulig å opprettholde tjenester med god kvalitet selv med strammere økonomi.

Investeringer

Viktige satsinger i investeringsbudsjettet for perioden 2018-2021 er:

 • Skolebygg med samlet investeringsvolum på om lag 2 mrd kroner.  Følgende er planlagt ferdigstilt i perioden: Emma hjort barneskole, Storøya skole, ny Levre barneskole, Bekkestua ungdomsskole, og Eikeli eller Eiksmarka barneskole. Ytterligere syv skolebygg planlegges ferdigstilt frem mot 2024.
 • Sykehjem med samlet investeringsbehov på 1,7 mrd kroner. Bofellesskap for personer med demens og Lindelia sykehjem er i følge planene ferdig i 2020.
 • Idrettsanlegg:Det er avsatt 480 millioner kroner til ny Nadderud stadion og svømmehall på Rud i handlingsprogramperioden. Disse prosjektene er planlagt avsluttet i 2021/2022.
 • Digitalisering: et ambisiøst investeringsprogram på om lag 700 mill. Satsingen omfatter blant annet velferdsteknologi og grunnlagsinvesteringer for digitalt førstevalg for innbyggerne.
 • Formuesbevaring og vedlikehold av eiendomsmassen på 415 mill i perioden 2018–2021.

Satsingsområder i handlingsprogrammet

Klimaklok kommune

 • Økte investeringer til tiltak som skal fremme bruk av sykkel; sykkelhotell, bysykkelordning og bidrag til nye sykkelveier.
 • Rådmannen foreslår å styrke klimafondet slik at det samlet utgjør 32 mill. i perioden 2018–2021.

Forhindre utenforskap og redusere konsekvensene av barnefattigdom

 • Innsatsen for å skape stabile boforhold, varig arbeid og inkluderende nærmiljøer styrkes.
 • Støtteordningen for deltakelse i sosiale aktiviteter styrkes, og tilbudet utvides med tidlig innsats i barnehage.

Digitalt førstevalg

 • Rådmannen legger frem en egen handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien.
 • Bærum kommune er pådriver og bidrar til etableringen av  en finansieringsordning, for etablering av nasjonale fellesløsninger sammen med andre kommuner i KS/Storbynettverket.

Digital skolehverdag – for en tidlig innsats og reduserte behov 

 • Innen utgangen av 2018 skal alle 16 000 elever i bærumsskolen være del av innsatsen Digital skolehverdag.
 • Videreføre kompetanseløftet blant lærere og foreldre.

Byutvikling – balansert samfunnsutvikling

 • Fremme planer for byutvikling som styrker naturgitte, historiske og bymessige kvaliteter, og utvikle tette byområder med særpreg og identitet.
 • Gode medvirkningsplaner som involverer innbyggerne i kommunen.