Rådmannens forslag til Klimastrategi 2030 ble behandlet av formannskapet 29.8.2017, sak 167/17. Forslaget er sendt på høring og den politiske behandlingen vil skje i januar og februar 2018. Som del av handlingsprogrammet for 2018–2021 foreslår Rådmannen økte ressurser til gjennomføring av strategien. Det presenteres forslag knyttet til både drift og investeringer. I tillegg gis det en oversikt over ressurser som ligger innenfor de økonomiske rammene som tidligere er vedtatt.

Utviklingsprogrammet Klimaklok kommune ble vedtatt av kommunestyret 27.4.2016, sak 38/16. Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur oppnevnte et eget klimapanel for å gi uavhengige råd om mål og tiltak. Panelets rapport har vært en del av grunnlaget for arbeidet med strategien.

Klimastrategien skal bidra til å utvikle en klimaklok kommune, som oppfyller nasjonale mål og begrenser omfattende global oppvarming.

Innbyggere, næringsliv og kommunens egen organisasjon ble involvert i strategiarbeidet, slik klimapanelet anbefalte. Strategien omfatter flere tiltak hentet fra klimapanelets rapport, og enkelte steder har rådene bidratt til å utvikle nye løsninger.

3.1 Kort om klimastrategien

Klimastrategiens hovedfokus er å mobilisere hele bærumssamfunnet for å redusere klimagassutslipp, både lokalt og globalt, slik at vi bidrar til å hindre omfattende global oppvarming.

Det foreslås tre hovedmål med tilhørende strategier:

  1. I 2020 er Bærum etablert som en klimaklok kommune.
  2. I 2050 skal Bærum være et lavutslippssamfunn, og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent.
  3. I 2027 skal Fornebu være etablert som nullutslippsområde.

Klimastrategien har mobilitet, bygg og ressursbruk som hovedtemaer, og skal i tillegg bidra til å mobilisere hele bærumssamfunnet – og ikke minst kommunes egen virksomhet – i klimaklok retning. Strategien har en egen handlingsplan med 60 tiltak. Handlingsplanen viser hvordan tiltakene foreslås finansiert, når de skal gjennomføres og hvem i kommunen som har ansvaret for gjennomføringen. Rådmannen foreslår en rekke tiltak som skal gjennomføres i kommunens egen virksomhet.

Klimastrategien vil bli fulgt opp i de årlige handlingsprogrammene, og resultater blir rapportert i kommunens årsrapport. Arbeidet med å bli en klimaklok kommune vil kreve at strategien utvikles og at tiltakene kan forbedres eller suppleres med nye tiltak.

SmartCity Bærum har en sentral rolle i strategien for å bidra til samarbeid med næringslivet. Kommunens innsats for å møte konsekvenser av klimaendringer, slik som skybrudd, inngår ikke i klimastrategien, men er en del av det samlede miljøarbeidet i Bærum.

3.2 Forslag til styrking av Klimaklok i perioden 2018–2021

Klimastrategien gjennomføres både innenfor gjeldene økonomiske ramme for kommunens virksomhet og gjennom særskilte midler knyttet til Klimaklok.

Rådmannen foreslår å styrke klimafondet slik at det samlet utgjør 32 millioner kroner i perioden 2018–2021. I tillegg foreslås det 10 mill. i perioden til ladepunkter for elbiler i boligselskaper, og midler til sykkelhandlingsplan og etablering av eget program for Klimaklok. Tabellene nedenfor viser Rådmannens forslag til budsjettmessig styrking i perioden 2018–2021.

Kommunens innsats knyttet til eksisterende bygningsmasse er ikke vist i oversikten. Det er avsatt en årlig pott til energi- og miljøtiltak som bidrar til lavere energibruk og utfasing av fossilt brensel. I perioden utgjør dette til sammen 80 millioner kroner.

3.2 tabell 2

Bærums klimafond Fondet ble etablert ved behandlingen av handlingsprogrammet for 2017–2020, og det er samlet vedtatt 24 millioner kroner for perioden 2017–2020. Rådmannen foreslår å styrke fondet med midler til å følge opp handlingsplanen, herunder tilskudd til enøk-tiltak i boliger og fjerning av oljetanker. Samlet sett foreslås det 32 mill. i perioden 2018–2021.

Rådmannen legger opp til at disponering av fondet for det enkelte år vedtas gjennom en politisk sak til hovedutvalget for miljø, idrett og kultur. Det er et mål at det videre arbeidet med Klimaklok, blant annet involvering av innbyggere og næringsliv, vil frembringe gode tiltak som kan innarbeides i handlingsplanen. Rådmannen legger også til grunn at innsatser for grønn næringsutvikling kan ivaretas gjennom fondet.

Følgende tiltak i første versjon av handlingsplanen er foreslått finansiert innenfor klimafondet i perioden 2018–2021:

Tilskudd til elbil-lading i eksisterende boligselskaper (drift)

Rådmannen foreslår i klimastrategien et mål om at 25 prosent av personbilene i Bærum skal være utslippsfrie innen 2025. Det er viktig å sikre tilfredsstillende muligheter for hjemmelading i eksisterende borettslag og sameier. Tilskuddsordningen for etablering av lademuligheter i eksisterende boligselskaper ble igangsatt i 2017, og det ble etter vedtak i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur 24.8.2017, sak 67/17, benyttet 2,4 mill. av klimafondet til å utbetale tilskudd til om lag 2 600 ladepunkter. Rådmannen foreslår å videreføre ordningen med til sammen 10 mill. til formålet i perioden 2018–2021.

Investeringer til elbil-lading ved offentlige parkering og kommunale tjenestesteder

En ny nasjonal forskrift pålegger kommunen å sikre et minimumstilbud av lading til el- og hybridbiler på offentlig tilgjengelige parkeringsplasser. I tillegg er det behov for å sikre lademuligheter for kommunens egne ansatte i tilknytning til kommunale bygg. Rådmannen skal legge frem en egen plan for utbygging av ladepunkter. Det tas forbehold om at beløpet som er avsatt til formålet kan være for lavt.

Sykkel

Rådmannen foreslår i klimastrategien en målsetting om at andelen personreiser med kollektiv, sykkel og gange skal økes fra 48 til 60 prosent innen 2025, og at sykkelandelen skal være minst 7 prosent. Derfor er sykkel et viktig satsingsområde for Klimaklok. Rådmannen foreslår å styrke midlene til kommunens handlingsplan for sykkel med til sammen 45 mill. til investeringer i perioden 2018–2021. Kombinert med midlene som allerede er vedtatt til sykkel i perioden, herunder styrking gjennom den politiske behandlingen av handlingsprogrammet for 2017–2020, utgjør dette 65 mill. i perioden.

Viktige tiltak som foreslås i handlingsplanen er en bysykkelordning i Sandvika, bygging av flere sykkelhotell og bedre gang- og sykkelveier frem til kollektivknutepunktene. Den konkrete disponeringen av midlene foreslås behandlet gjennom varslet sak om sykkelstrategi og revidert sykkelhandlingsplan. Rådmannen foreslår også å øke driftsmidler til bedre vintervedlikehold av sykkelveier.

De årlige beløpene til trafikksikkerhet og turveier bidrar i betydelig grad til at innbyggere lettere kan gå eller sykle i kommunen, og slik blir mindre avhengige av bilen. Det er i Rådmannens forslag foreslått 52 mill. til trafikksikkerhet i perioden 2018–2021 og 14 mill. til utbedring av turveier.

Utslippsfri kommunal bilpark

Kommunens personbilpark endres gradvis fra fossilt til utslippsfrie biler. For perioden 2018–2021 er det avsatt om lag 19 mill. til formålet, og det anslås at om lag 65 prosent av personbilene vil være utslippsfrie innen utgangen av 2021. Rådmannen foreslår i klimastrategien et mål om at hele personbilparken skal være utslippsfri i 2025.

Egenandel for parkering for ansatte

Ordningen med ansattparkering gjennomgås, og det vil settes strengere kriterier for tildeling. Ansatte som ikke har behov for bil i tjenesten, skal betale for parkering. I første omgang innføres tiltaket for tjenestesteder i Sandvika. Det vurderes hvordan samme tiltak kan innføres på andre tjenestesteder.

Gjennomføring av Klimaklok-programmet

Kommunen har organisert miljø- og klimasatsing som et linjeansvar for alle tjenestesteder. Dette innebærer at alle enheter har et førstehånds ansvar for å ivareta miljøhensyn innenfor sitt virkeområde. Organiseringen avspeiler erkjennelsen av at miljø- og klimahensyn griper inn i all kommunal virksomhet, og derfor bør knyttes tett til den løpende virksomheten.

Arbeidet med Klimaklok i første fase og forberedelsen av en ny klimastrategi har vært gjennomført som et sentralt prosjekt direkte under Rådmannen, med ressurser fristilt fra sine ordinære linjeoppgaver. Dette har kortsiktig vært mulig, men for realisering av strategi- og handlingsplanen er det nødvendig å styrke arbeidet med egne ressurser til overordnet programledelse, rapportering og mobilisering eksternt og internt og rapportering (jamfør formannskapets vedtak 29.8.2017, sak 172/17). Det vil i tillegg dras veksler på ressurser innen nåværende rammer.

Rådmannen foreslår også å styrke kommunikasjonsarbeidet, med vekt på å få synliggjort resultatene av Klimaklok kommune, med 0,2 mill. årlig. Videre foreslås det å styrke eiendomsvirksomheten knyttet til energi, klima og miljø med 0,8 mill. årlig. Det vises til særskilt omtale i kapittel 7.

3.3 Måle og synliggjøre data

Rådmannen vurderer at det er behov for å forbedre rapporteringen knyttet til klimagassutslipp. I klimastrategien er det formulert en egen strategi knyttet til å måle og vise data knyttet til klimagassutslipp. Statistisk sentralbyrå har igangsatt arbeid for å forbedre statistikk om klimagasser på kommunenivå, og Miljø- og klimadirektoratet har igangsatt en ekspertutredning om bedre datagrunnlag. Kommunen følger resultatene av disse arbeidene.

Rådmannen har så langt prioritert arbeidet med et bedre kunnskapsgrunnlag om klimagassutslipp knyttet til transport og data som beskriver reisevaner og bilbruk.

Bærum kommune deltar i det globale klima- og miljønettverket Global Covenant of Mayors, der målet er å synliggjøre det arbeidet hver enkelt by i verden gjør for å redusere klimagassutslipp.