For å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene og arbeidet mot «det grønne skiftet», skal alle deler av bærumssamfunnet mobiliseres: enkeltpersoner, barn og unge særskilt, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet.

En klimaklok kommune innebærer tiltak for redusert utslipp, redusert energiforbruk og mer klimanøytrale løsninger, og reduserte utslipp fra transportsektoren og bygg. Men også en kommune med økt robusthet i forhold til å takle konsekvensene av klimaendringene. 

En klimaklok kommune innebærer tiltak for redusert energibruk, klimanøytrale løsninger, og reduserte utslipp fra blant annet transportsektoren og bygg. Men også en kommune med økt robusthet i forhold til å takle konsekvensene av klimaskiftet.

Bærums politikere har oppnevnt et rådgivende klimapanel som skal gi råd i arbeidet med det grønne skiftet. Klimapanelet legger frem sine råd 13. oktober.

Følgende innsatser er aktuelle allerede i 2017: 

 • Nytt kommunalt tilskudd til fjerning olje- og parafintanker
  Tiltaket skal redusere utslipp av klimagasser, og bidra til å få renset og gravd opp gamle tanker.
  I følge kommunens oversikter er det cirka 2 900 oljetanker i drift i 2015. Det foreslås et beløp på 10 000 per tank som blir fjernet.
 • Kommunal bilpark med nullutslippsbiler, blant annet flere elbiler til bruk innen hjemmetjenesten
 • Innføring av matsortering, med mål om betydelig reduksjon av restavfall, oppstart vinteren 2017
 • Mobilitetsplan for arbeids- og fritidsreiser i Bærum, med mål om at transportveksten dekkes med kollektiv, sykkel og gange
 • Energistyring i kommunale bygg.
  Omfatter tiltak for teknisk oppgradering, bedre teknisk drift og bedre brukeratferd.
 • Bærekraftige innkjøp og anskaffelser