Bærum 2035: Tenke langt og handle nå. Bærum har en sunn økonomi og leverer gode tjenester. Handlingsprogrammet 2017-2020 er innrettet på å møte fremtidens utfordringer.

– Bærum kommune leverer gode tjenester. Innbyggerne, særlig barn og unge, og personer som trenger særskilt støtte eller omsorg skal også ha gode tjenester i fremtiden - om 20 og 40 år. Det krever systematisk og aktivt forbedringsarbeid av tjenestene, nødvendig kapasitet og kompetanse blant medarbeiderne og god brukerdialog og medvirkning, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

- Vi må møte de store utfordringene med innovasjon, kontinuerlig omstilling og et helhetlig langsiktig blikk. Handlingsprogrammet 2017-2020 er innrettet på å møte de langsiktige utfordringene, med utviklingsperspektiv og kortsiktige tiltak, fastslår rådmannen. 

Omstilling og nye behov

Budsjettet for 2017 har en samlet driftsramme på 9 milliarder kroner, og inneholder omstillingstiltak tilsvarende 118 millioner i 2017, som øker til nærmere 228 millioner kroner i 2019. Samtidig ligger det inne forslag for å utvikle tjenestene og dekke nye behov og utfordringer i møte med befolkningsveksten. – Vi må regne med at omstillinger er kommet for å bli. Det handler også om å ha midler til nye formål og til nyskaping. Vi skal yte gode og forsvarlige tjenester, og på mange områder holde oss på Norgestoppen. Det skal vi få til fordi vi har god økonomisk styring, sier rådmannen.

– Innenfor skole, barnehage og kommunale boliger planlegger vi større enheter for å drifte med økt kvalitet og reduserte kostnader. Nye konsepter for tjenestene er under utvikling, blant annet demenslandsby og digital skolehverdag. Bedre arealutnytting og administrative innstramminger er andre grep som gjennomføres, sier Kjeldstadli.

Viktige satsinger

Blant de hovedsatsingene i budsjettet er:

  • Trygg-satsingen for inkluderende oppvekst og læringsmiljø
  • Frivillighet og sosialt entreprenørskap
  • Tiltak for en klimaklok kommune
  • Kompetanse og kapasitet
  • Bærum i verden

Andre viktige satsinger i budsjettet er digital skolehverdag og oppgradering av Rykkinn bibliotek og opprusting av Elvebredden i Sandvika.

– Bærum vil måtte reformeres – enten smertefullt og akutt tvunget frem av krise – eller på mer strategisk vis; som resultat av gode langtidsplaner og handlekraft til å gjennomføre de endringer som trengs, avslutter rådmann Erik Kjeldstadli.