I Handlingsprogrammet for 2017-2020 foreslås en rekke tiltak for å styrke satsingen på frivillighet, sosialt entreprenørskap og innbyggerdeltagelse.

Ildsjeler, organisasjoner og næringsliv gjør en stor innsats i bærumssamfunnet. Frivillige gir aktivitetstilbud og sosiale fellesskap til innbyggerne gjennom for eksempel kulturarrangement, omsorgstjenester og idrett. Det har vært en betydelig frivilligmobilisering i forbindelse med flyktningkrisen. De utfordringene kommune og samfunnet står overfor i årene fremover krever økt satsing på frivillighet, sosialt entreprenørskap og innbyggerdeltakelse i tjenesteyting.

To nye frivillighetssentraler på Fornebu og Rykkinn

Bærum Frivilligsentral er en lokalt forankret møteplass for alle som ønsker å delta innen frivillig virksomhet, uavhengig av alder, livssyn og politisk ståsted. I tillegg til frivillighetssentralen i Sandvika, planlegges to nye sentraler på Fornebu og Rykkinn. Frivillighetssentral på Fornebu er søkt opprettet i samarbeid med Fornebu Vel. På Rykkinn er en sentral tenkt lokalisert i Rykkinn fritidshus i samarbeid med lokale lag og foreninger.

Nærmiljøutvikling – Rykkinn og Fornebu

Rådmannen ønsker å bidra til å videreutvikle gode nærmiljø i Bærum, og nærmiljøutvikling gjennom medvirkning er derfor et viktig tiltak.

Det er viktig å sikre trygghet og trivsel, og et særskilt fokus på barn og unges oppvekstvillkår. Dette må skje i et partnerskap mellom lokalbefolkningen, frivillige, næringslivet, sosiale entreprenører og kommunen. Rykkinn og Fornebu er utpekt som de første områder i satsingen.

Bedre koordinering – og mer strategisk innsats

De utfordringene kommune og samfunnet står overfor i årene fremover, krever økt satsing på frivillighet, sosialt entreprenørskap og innbyggermedvirkning i tjenesteyting. Rådmannen vil styrke samarbeidet med frivillige om aktivitetstilbud som kan bidra til å øke livskvaliteten samt mestring av hverdagen for brukere og pårørende.

Arbeidet med frivillighet og sosialt entreprenørskap skal styrkes med mer kompetanse og kapasitet. Dette skal blant annet bidra til:

  • Styrking av det strategiske arbeidet med frivillighet, samle innsatsen og sette dette i sammenheng med sosialt entreprenørskap.
  • Bedre koordinering og mer systematisk oppfølging frivillige, ildsjeler, organisasjoner og næringsliv.

I tilknytning til Handlingsprogrammet blir en politisk sak om frivillighet og sosialt entreprenørskap lagt frem.