Sektor bistand og omsorg omfatter tjenester innenfor områdene pleie og omsorg, sosialtjeneste og bolig, og kommunehelse. Tjenestene skal fremme innbyggernes helse og mestringsevne, slik at de kan klare seg selv og være uavhengige av det offentlige hjelpeapparat lengst mulig. Samtidig skal de sikre at de som har behov for og rett på tjenester kan motta nødvendige tjenester av høy kvalitet.

Tjenestene retter seg mot personer i alle aldre som har pleie- og omsorgsbehov, utviklingshemming eller psykiske lidelser. I tillegg ivaretar sektoren innbyggernes behov for fysiske og psykiske helsetjenester. Sosialtjeneste og bolig har primært et ansvar for å bedre levekårene for vanskeligstilte, fremme overgang til arbeid, bidra til sosial og økonomisk trygghet og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Bistand og omsorg diagram Brutto driftsutgifter

Utfordringer

Høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel peker på fire hovedutfordringer innen sektor bistand og omsorg. De er:

Ressursutfordringen

Bærum kommune vil oppleve en betydelig befolkningsvekst i årene fremover. Andelen eldre over 80 år vil øke kraftig, og økningen blir markant fra 2022. Det vil i løpet av en 15-årsperiode også være økte behov for tjenester til en stor gruppe unge mennesker med psykisk utviklingshemming som skal etablere seg i egne hjem. Ressursutfordringen vil gjelde for hele kommunen og for alle deler av helse- og omsorgstjenestene.

Helseutfordringen

Helsetilstanden i Bærums-befolkningen er stort sett god. Selv om folkehelsen i Bærum er god, er det også i Bærum en relativt hyppig forekomst av typiske livsstilssykdommer. Det er dokumentert at det også i Bærum er levekårsforskjeller. Helsebelastningen er størst for de som har de dårligste levekårene.

Reell innbygger- og brukermedvirkning

Fortsatt er det til dels slik at det er kommunens politikere og fagfolk som dimensjonerer og former tjenestene på bakgrunn av hva de mener er best for brukerne. Brukerne blir i for liten grad tatt med når tilbud utformes og tjenestene ytes. Dette kan bidra til at brukerne påføres en passiv rolle som bidrar til å opprettholde behovet for kommunal hjelp. Økt medvirkning bidrar til mestring, motivasjon og verdighet. Reell innbygger- og brukermedvirkning er avgjørende for å utvikle bærekraftige løsninger.

Samarbeid

I et tjenesteperspektiv er fragmenteringen av ansvar og manglende koordinering av tjenestene en utfordring for å kunne gi effektive og gode tjenester. Både i kommunen, i spesialisthelsetjenesten og i andre organisasjoner viser det seg at enkelte tilbud er overlappende. Bedre samarbeid og koordinering gir mer treffsikkert og helhetlig tilbud til brukeren.