Sektor barn og unge omfatter tjenester innenfor områder som skole, barnehage, barnevern, PP-tjeneste,helsetjenester for barn og unge, ungdom og fritid, utekontakt og ulike avlastningstiltak. Målgruppen er det enkelte barn, den enkelte unge og deres foreldre/pårørende.

Sektoren skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår og et godt tilrettelagt opplæringstilbud, og skal satse på tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for barn og unge og deres foreldre. Inkludering og deltagelse fra innbyggere i Bærum bidrar til å styrke sektorens arbeid for å begrense fysiske og psykiske helseplager, og når det er nødvendig, skal sektoren sørge for tidlig innsats slik at den enkelte i størst mulig grad er i stand til å mestre eget liv.

Sektor barn og unge – brutto driftsutgifter 2015

Utfordringer

Høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel peker på fem hovedutfordringer innen sektor barn og unge. De er:

Befolkningsveksten

Prognosene viser at antall barn og unge øker i årene som kommer. Dette krever større
kapasitet i barnehager og skoler. Kommunen trenger å bygge nytt. De økonomiske utfordringer dette medfører,
krever mer kostnadseffektive enheter og en tydelig prioritering av kjernevirksomheten. Samtidig må byggene
benyttes bedre i sambruk med øvrige kommunale tjenester og det enkelte lokalmiljø.

Gode oppvekstsvilkår for alle

Til tross for generelt gode oppvekstsvilkår i Bærum, er det barn og unge som faller utenfor og sliter med problemer av ulik art. Tjenester og tilbud skal utformes og gis på en slik måte at de bidrar positivt til å styrke barn og unges egne ressurser til å mestre eget liv. Når det er behov for det, skal ekstra innsats settes inn så tidlig som mulig. Satsingen «Sammen for barn og unge» er rettet mot bedre samordning og samhandling i det forebyggende arbeidet for barn og unge.

Reell innbygger- og brukermedvirkning

Foreldre, barn og unge skal få medvirke og ha innflytelse i saker som angår dem. Tjenestene skal rettes inn på en slik måte at barn og unge får mulighet til å finne frem til det som
motiverer dem til utvikling og vekst.

Ressursutfordringen

Ressursbruken i virksomhetene må i større grad dreies mot tidlige barneår og mot kjernevirksomheten. Tidlig og helhetlig innsats er avgjørende for gode resultater.

Mangfold og inkludering

Arbeid med inkludering og aksept av mangfold i oppveksten skal bidra til å forebygge fremtidig utenforskap. Barn og unge trenger en faglig og sosial kompetanse av slik kvalitet at de står
godt rustet til å møte det samfunn de skal ut i som voksne. God språkopplæring og språkforståelse er viktig for kommunikasjon og inkludering.