Kultur og samarbeid, Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, natur og idrett, samt kirke.

Kap 11 Natur-kultur -LITE bilde Trafikksikker kommune Foto Bente Skåret
Foto Bente Skåret

Natur, kultur, fritid og kirke

Deltakelse i natur-, kultur- og fritidsaktiviteter i Bærum skal bety gode opplevelser for alle.

Viktige resultater og innsatser i 2017

Kultur og bibliotek

 • Bærum Kulturhus er blitt en viktig arena for produksjon og formidling av dans og scenekunst: som produsent av den første forestillingen for Dansefot, og som regional koordinator for Dansenett Norge.
 • Bærum Kulturhus har arbeidet for å styrke konsertprofilen og har presentert en rekke internasjonale stjerner med stor suksess.
 • Bærum Kulturhus lanserte en ny serie med fokus på en europeisk kulturby. Først ut høsten 2017 var MøtLisboa (verden i Bærum).
 • Bærum bibliotek har hatt et godt år med økning i besøk og utlån. Det er gledelig at økningen er størst i utlån til barn og unge. Bibliotekets målbevisste satsing på musikk har gitt resultater. I motsetning til trenden blant norske bibliotek, opplever man i Bærum en økning i utlån av musikk.
 • Byfesten i Sandvika ble enda større og mer mangfoldig enn tidligere, med 170 000 besøkende på fire dager. Årets tema var Klimakloke Bærum og Mangfold.
 • San Fiesta – latinamerikansk festival ble gjennomført i BAKgården og på Sandvika teater over tre dager i juni.
 • BAKgården befestet sitt rykte som arrangementssted i helgene, med 250–300 besøkende hver arrangementsdag.

Park, idrett, landbruk og landskapsvern

 • Etablert pilotprosjektet Aktivitetsreiser, et samarbeid mellom Ruter, Stabæk fotball og kommunen om felles kjøring til og fra trening.
 • Turveibroen over Griniveien, med turvei som kobler seg på Ankerveien, er ferdigstilt i 2017.
 • Turveien på Rud ble fullført våren 2017. Hensikten med turveien er å skape en bedre forbindelse mellom Kolsås stasjon og Johs. Haugeruds vei.
 • Storøyodden på Fornebu er bygget ut med høyere voller.
 • Vestmarksetra ski- og skiskytteranlegg er ferdigstilt.
 • Garlaus – ny markahytte åpnet i juni.
 • Det er vedtatt nye kriterier for kunstgressbaner for fotball som skal bidra til å unngå å få gummigranulat ut i naturen og i vassdrag.

Kirke, gravplasser og andre religiøse formål

 • Tanum kirkesenter stod ferdig, og ble offisielt åpnet i desember.
 • Det er gjennomført rehabilitering av vannrennen og speilbasseng på Haslum kirkegård.
 • Gravplassen på Fornebu (Lilløya) er under detaljplanlegging.

Utfordringer fremover

 • Sikre at Bærum Kulturhus er en sentral identitetsmarkør i hovedstadsregionens kulturtilbud.
 • Tilpasse bibliotektilbudet til dagens ønsker og behov, som formidlings- og møteplassfunksjoner, økt tilgjengelighet og digitale løsninger. Dette innebærer blant annet oppgradering av biblioteket på Rykkinn og flytting av biblioteket i Sandvika.
 • Ivareta kultur i stedsutviklingen på Fornebu og i Sandvika.
 • Etablere festplassen på Kadettangen som ny kulturarena.
 • Arbeide for å nå målet om 1–2 prosent til kunst ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg.
 • I et folkehelseperspektiv er det viktig at så mange som mulig driver med en form for aktivitet. For å møte en økende befolkning må det være tilstrekkelig med ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Nye Kadettangen og opparbeidingen av Gjønnesparken vil bidra til å dekke etterspørselen innenfor nærmiljøanlegg.
 • Utbygging av Nadderud stadion-område, friidrettsarena og ny svømmehall på Rud.
 • Sikre ledig, opparbeidet gravkapasitet til tre prosent av befolkningen.
 • Sikre god forvaltning av natur-, landbruks- og kulturminneverdiene.
 • Ferdigstille tjenesteytingsavtalen mellom kommunen og Bærum kirkelige fellesråd.
Kap 11 Natur-kultur STORT bilde Kadettangen Foto Ragnhild I. Hoem
Foto Ragnhild I Hoem

Tabellen viser nøkkeltall for kultur og fritid

Tabellen viser nøkkeltall for kultur og fritid

1) Bekkestua bibliotek var stengt fra september 2015 til april 2016 på grunn av oppgradering
2) Av tilskuddet gjelder 4 490 000 Henie Onstad Kunstsenter i 2017

Tabellen viser nøkkeltall for barn og idrett

Tabellen viser nøkkeltall for barn og idrett

Tabellen viser nøkkeltall for kirke og andre religiøse formål

Tabellen viser nøkkeltall for kirke og andre religiøse formål

Tekniske tjenester

inklusive plan- og bygningstjenesten

Høy kvalitet på disse tjenestene er viktig for innbyggerne, miljøet og samfunnsutviklingen

Kap 12 Tekniske tjenester Elvepromenaden Illustrasjon Dronninga Landskap AS

Viktige resultater og innsatser i 2017

Planlegging og byggesaksbehandling

 • I 2017 ble det bygget 971 nye boliger.
 • Saksbehandlingstiden for byggesaker er redusert. I gjennomsnitt ble byggesaker behandlet på 6,9 uker der lovens krav er 12 og der lovens krav er 3 uker var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 1,7 uker.
 • Reguleringsplan for Sandvika sentrum øst, to reguleringsplaner sentralt på Bekkestua og reguleringsplan for E18 fra Oslos grense til Blommenholm-krysset er vedtatt.
 • Kommunen har utviklet Kart over plan- og byggesaker, som samler kart, dokumenter og saksgang på ett sted.

Transport, vei og trafikk 

 • Det ble skiftet ut totalt 45 kjøretøyer i 2017, 66 prosent av de nye bilene er utslippsfrie biler.
 • CO2-utslipp fra personbilparken ble redusert med 13,2 prosent i 2017 som følge av implementering av elbiler, men det totale CO2-utslipp ble redusert med 11,4 prosent.
 • Turveien fra Hosleveien til Falkeveien og turveiene fra Østerås til Hosle er oppgradert til sykkelvei.
 • Oppgraderingen sikrer at det blir en mer attraktiv vei for både gående og syklende.

Vann, avløp og renovasjon

 • I 2017 er det vedtatt en overvannsstrategi for kommunen,  som blir fulgt opp med en egen handlingsplan.
 • Hele Solbergbekken er åpnet, med offisiell åpning sommeren 2017.
 • Innføring av kildesortering for matavfall og utrulling av beholdere for innbyggerne ble gjennomført for hele kommunen.

Utfordringer fremover

Planlegging og byggesaksbehandling

 • Befolkningsveksten i hovedstadsområdet gir økt etterspørsel på bolig- og næringsutvikling, og økt press på arealene. Arealstrategien følges opp gjennom reguleringsplaner for prioriterte senterområder.
 • Tilrettelegge for byutvikling i Sandvika og på Fornebu, samt utvikle en sammenhengende Lysaker-by på tvers av bygrensen med god innbyggermedvirkning.
 • Sikre fremdrift i samferdselsprosjekter som E18, Fornebubanen, E16 og Ringeriksbanen.
 • Sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å behandle et stadig økende antall søknader om dispensasjon og søknader som kommer i forbindelse med byutvikling i Sandvika, på Lysaker og på Fornebu.

Transport, vei og trafikk

 • Overgangen til utslippsfrie/klimanøytrale kjøretøy tar tid, blant annet må det tilrettelegges for ladeinfrastruktur.
 • God veidrift for å takle klimaendringene med stor variasjon i nedbør og snø. Dette krever ressurser til brøyting, strøing og salting av veier.
 • Areal til å utvide gang- og sykkelveinettet mot kollektivtrafikk-knutepunktene

Vann, avløp og renovasjon

 • Det er vedtatt betydelige midler til fornying av vann og avløpsinfrastrukturen, men det er usikkert om det er tilstrekkelig gjennomføringskapasitet i markedet.
 • God utsortering av matavfall og restavfall for å nå EUs krav.
 • Kommunen skal anskaffe ny renovatør innen utgangen av 2018. Oppstart og implementering av dette er en prioritert og viktig arbeidsoppgave.

Tabellen viser nøkkeltall for Tekniske tjenester

Tabellen viser nøkkeltall for Tekniske tjenester

1) Endret rapportering f.o.m. 2016. Total mengde husholdningsavfall er lik innsamlet husholdningsavfall, inklusiv avfall levert til Isi miljøstasjon.