Organisasjon og utvikling har en sentral rolle som tilrettelegger, pådriver og samspiller innenfor blant annet innovasjon, forbedringsarbeid og økonomisk omstilling – og ikke minst i det pågående digitaliseringsløftet i kommunen.

Organisasjon, styring og utvikling

Organisasjon og utvikling har en sentral rolle som tilrettelegger, pådriver og samspiller innenfor blant annet innovasjon, forbedringsarbeidet, økonomisk omstilling, – og ikke minst i det pågående digitaliseringsløftet i kommunen.

Strategisk ledelse, styring og administrasjon, digitalisering og IT

Viktige resultater og innsatser i 2017

 • Ny organisasjon for stab- og støttefunksjoner ble iverksatt fra 01.09.2017. Tjenester innenfor lønn, HR, økonomistyring, regnskap og anskaffelser er nå sentralisert. Bemanningen er redusert med ca. 40 årsverk totalt i kommunen, i hovedsak ved naturlig avgang og uten erstatningsrekruttering, og med liten grad av overtallighet.
 • Digitaliseringsstrategi og handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien er vedtatt.
 • Bærum kommune deltar i flere nasjonale prosjekter relatert til e-helse.
 • Rådhuset er bygget om for å tilrettelegge for ny arbeidsform. Kontorkapasiteten er fordoblet, med 75 nye arbeidsplasser.
 • Forsknings- og innovasjonsfondet er etablert og flere interne innovasjonsprosjekter fikk støtte i 2017. Arbeidet med sosiale entreprenører er godt i gang.
 • Innføring av felles prosjektmetodikk. 260 medarbeidere har gått på kurs.
 • Klimaklokprogrammet er etablert, og mange av tiltakene i handlingsplanen er allerede i gang.

Utfordringer fremover

 • Bærums langsiktige utfordringer krever gode prognose- og styringsverktøy.
 • Forventningen til digitalisering av kommunale tjenester, automatisering og selvbetjening er store. Det er krevende å utvikle slike tjenester, derfor er det viktig at Bærum deltar i samarbeidsprosjekter med andre kommuner og strategiske initiativ for utvikling av felles nasjonale løsninger.
 • Innovasjon er et viktig verktøy for å utvikle nye løsninger, gjerne i samspill med både tjenestene, brukere og næringsliv.
 • Realisering av ny anskaffelsesstrategi og innovative anskaffelser.
 • Realisere gevinster ved bruk av digitalisering og ny teknologi som verktøy for å jobbe mer effektivt og realisere et digitalt førstevalg.

Eiendom

Eiendomsvirksomheten er sentral i kommunens produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. Valg av konsepter og løsninger på eiendomsområdet er et viktig redskap for å nå mål i miljø- og klimasatsingen. Eiendomsutvikling er et viktig virkemiddel i by-, steds- og boligutvikling.

Viktige resultater og innsatser i 2017

 • Det er gjennomført tilstandsanalyser for eiendomsmassen, og kommunen har nå et unikt grunnlag for målrettet vedlikeholdsplanlegging.
 • Konseptet for Oksenøya senter er besluttet. Dette blir kommunens neste forbildeprosjekt innen Futurebuilt, som innebærer smart arealbruk, innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk.
 • Fagkompetanse innenfor Renhold og Eiendomsdrift er hevet – mange stolte ansatte har tatt fagbrev.
 • Mange viktige og store investeringssaker er fremmet politisk i tråd med Investeringsreglement og prosjektmetodikk.
 • Startet bygging av blant annet Bekkestua barneskole, Nansenparken barnehage, Forneburingen barnehage, Saubakken boliger og Sjøholmen.
 • Ferdige prosjekter: Gamle Stabekk, Ramstad og Snarøya skoler, Tanum kirkesenter, Solbergveien boliger og Forneburingen barnehage.

Utfordringer fremover

 • Sikre gjennomføringskraft, styring og måloppnåelse når fristene er stramme, antall prosjekter øker og ambisjonene er høye. Dette utfordrer både intern kapasitet og kapasiteten i et presset bygge- og eiendomsmarked.
 • Endre fra løpende til planlagt vedlikehold. Prioritere tiltak, legge frem årlige og femårlige vedlikeholdsplaner.
 • Gjennomføre formuesbevarende tiltak for å sikre verdier og funksjonelle bygg.
 • Organisering av energiarbeidet slik at kommunens energi- og klimamål kan gjennomføres.
 • Sette sikkerhetsarbeidet i kommunale bygg i system.
Tabellen viser nøkkeltall for Eiendom

* Arealene inkluderer førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonslokaler (Kommunegården medtatt i sin helhet.)

Utvikling areal formålsbygg i m²

 HR og medarbeidere

Bærum kommune skal være en attraktiv og innovativ arbeidsgiver med motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse.

Viktige resultater og innsatser i 2017

 • Sykefraværet har i flere år hatt en positiv trend, men i 2017 var fraværet på 7,5 prosent, og målet 7,0 prosent ved utgangen av 2017 ble dermed ikke nådd.
 • Sykefraværet var 0,3 prosentpoeng høyere enn i 2016. Det er langtidsfraværet som står for økningen.
 • Overordnet strategisk kompetanseplan for 2017–2020 ble politisk vedtatt.
 • Ledelsesutviklingsprogrammet for innovasjon og ledelse (LUP) er gjennomført med stor deltakelse.
 • 53 ledergrupper med til sammen 247 deltakere har gjennomført programmet i 2017. Ny lederplakat ble utarbeidet og lansert. Plakaten beskriver forventninger til ledere i Bærum kommune. Bærum kommune har gjennomført en pilot sammen med Nav knyttet til innføring av digitale sykmeldinger. Dette vil gi mer presise tall for sykefravær fremover.

Utfordringer fremover

 • Redusere sykefraværet slik at vi når målet om 7 prosent fravær og fortsette innsatsen for å få en helsefremmende arbeidsplass. Å skape en heltidskultur, primært innen pleie og omsorg.
 • Skape en kultur for endring, slik at medarbeidere og ledere opplever trygghet.
 • Ny bemanningsnorm for skole og barnehage vil forsterke behovet for nye lærere og barnehagelærere i et stramt arbeidsmarked.
 • Rekruttere riktig kompetanse for dagens og fremtidens behov

Nøkkeltall

Nøkkeltall knyttet til årsverk og likestilling, herav utfyllende om likestilling – som det henvises fra i kapittel 2 Årsberetning (jf. lovkrav).

Tabellen viser antall medarbeidere i 2016 og 2017 fordelt på kvinner og menn

Tabellen viser antall medarbeidere i 2016 og 2017 fordelt på kvinner og menn

Tabellen viser fordeling av medarbeidere med minoritetsbakgrunn

Tabellen viser fordeling av medarbeidere med minoritetsbakgrunn

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall knyttet til medarbeidere for 2015–2017

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall knyttet til medarbeidere for 2015–2017

*) Foreløpige tall

Tabellen viser fordeling av kjønn og lønn

Tabellen viser fordeling av kjønn og lønn

1) Tallene angir prosentvis forhold mellom kvinners og menns lønn. Positive tall i kvinners favør.
2) Fra 2017 inngår også avdelingslederne (mellomledere) i denne gruppen.
3) Avdelingslederne (mellomlederne) inngikk i denne gruppen til 2016. Fra 2017 er de med i gruppen tjenesteledere.

 Bærum kommune har eierposisjoner i følgende selskaper:

Bærum kommune har eierposisjoner i følgende selskaper:

Eierskapsmeldingen for Bærum kommune ble rullert i oktober 2017 og eierutvalget gjennomførte en workshop med tema Politiske føringer til eierstrategien for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS. Eierstrategien for Asker og Bærum vannverk IKS ble vedtatt.

Politisk styring

Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen. Den kjennetegnes ved at de øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet. 

Kommunestyret

Kommunestyret har ansvar for kommunens samlede virksomhet og handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan og og består av 51 representanter. Se figur under for sammensetningen for perioden 2015–2019. Kommunestyret avviklet ti møter og behandlet totalt 115 saker i 2017

Kommunestyret gjennomførte tre større interne seminarer i 2017 med følgende temaer: etikk, Fornebuplanlegging og digitalisering.

Formannskapet

Formannskapet består av 13 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Ordfører og varaordfører er medlemmer av formannskapet. Formannskapet avviklet 20 møter og behandlet totalt 236 saker i 2017. Formannskapet ble oppnevnt som
valgstyre i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget 2017. Formannskapet gjennomførte to større interne seminarer i 2017 med følgende temaer: byutvikling
samt digitalisering og innbyggersamarbeid. 

Formannskapet/planutvalget hadde på våren åpent høringsmøte om Sandvika-planene.

Politisk utvalgsstruktur

Kommunestyret har opprettet åtte politiske utvalg. Disse er: hovedutvalg barn og unge, hovedutvalg bistand og omsorg, hovedutvalg miljø, idrett og kultur, planutvalget, eierutvalget, utvalg for samarbeid, klagenemnden og kontrollutvalget. Utvalgene
har avgjørelsesmyndighet innenfor sine områder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt i kommunestyret. Kommunen har videre et eldreråd, et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og et ungdomsråd. 

I tillegg er det et reglementsutvalg, et godtgjøringsutvalg, samt et utvalg som ivaretar arbeidsgiveransvaret for rådmannsstillingen.

Politisk sekretariat/ordførerens kontor

Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for den politiske virksomheten i Bærum kommune. Sekretariatet har ansvaret for den praktiske
tilretteleggingen av Stortings- og sametingsvalget og ansvaret for den årlige TV-aksjonen. I 2017 gikk 

Ungdomsrådet

Kommunestyret opprettet høsten 2017 et ungdomsråd som består av ti faste medlemmer og ti varamedlemmer. Rekrutteringen ble gjort via Budstikka og sosiale medier, og medlemmer og varamedlemmer ble valgt ut på bakgrunn av intervjuer, alder, kjønn, bosted, skole og bakgrunn for å ivareta et mangfoldig og bredt sammensatt råd. Første møte i ungdomsrådet
var 6. november, med kommunens klimastrategi som første sak. Politisk sekretariat/ordførerens kontor Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for den politiske virksomheten i Bærum kommune. Sekretariatet har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen av Stortings- og sametingsvalget og ansvaret for den årlige TV-aksjonen. I 2017 gikk innsamlingen til Unicef, og Bærum kommune samlet inn over 6 millioner kroner.

Ordførerens kontor planlegger, forbereder og bistår ved gjennomføring av representasjonsoppgaver for politisk ledelse. Ordføreren bidrar regelmessig på seminarer, konferanser, folkemøter, bedriftsbesøk, prisutdelinger, kulturarrangementer og jubileer og markeringer, herunder 8. og 17. mai.

Den politiske ledelsen er på vegne av kommunen jevnlig vertskap for ulike tilstelninger og arrangementer, som for eksempel redningsdåd, idrettsgalla, frivillighetsfester, åpent rådhus, miljøsertifisering, og julaften for enslige i rådhuset. Ordføreren besøker alle innbyggere som fyller 100 år.

Stortings- og sametingsvalget 2017

For hele kommunen var valgdeltakelsen cirka 85 prosent. Dette er tilsvarende deltakelsen i 2013 og blant de høyeste i landet. Av de partifordelte stemmene ble 42 prosent avgitt på forhånd, en betydelig økning fra forrige stortingsvalg. Totalt 307 personer deltok som valgmedarbeidere i de 18 valglokalene. Av disse var 110 kommunalt ansatte og 197 eksterne.
E18-utvalget og sykehusutvalget Ad-hoc-utvalgene for henholdsvis E18 og sykehustilbudet
videreførte i 2017 sitt arbeid i samarbeid med Asker kommune, med gode resultater.

Utvalgenes reisevirksomhet, befaringer og studieturer

De politiske utvalgene har i 2017 vært på følgende større befaringer, studieturer og lignende:

 • Formannskapet og planutvalget: felles studietur til Oslo
 • Hovedutvalg bistand og omsorg: studietur til Århus
 • Hovedutvalg miljø, idrett og kultur: befaring fotballstadion Sandefjord og Sarpsborg
 • Hovedutvalg barn og unge: studietur til Stockholm
 • Eldrerådet: studietur til Altea

Formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter 1)

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter var i 2017 på til sammen 2 687 700 kroner. Totalt 521 348 kroner er brukt til følgende studiereiser, gaver og andre tiltak:

 • Studieturer som nevnt ovenfor
 • Jubileumsgave til Hosle skole
 • Jubileumsgave til Bærum frivilligsentral
 • Jubileumsgave til Per Skredders vei boliger
 • Jubileumsgave til Venneforeningen for Bærum sykehus
 • Gave/støtte til Henie-Onstad seniorsenter
 • Bidrag til TV-aksjonen 2017 (UNICEF)
 • Bidrag til Røde Kors og Leger uten grenser sitt arbeid med kriserammede i Afrika

Mindreforbruket på disposisjonspostene vil for øvrig bli benyttet til å støtte organiseringen av kampen i Fischer Random-sjakk som skal avholdes på Henie Onstad kunstsenter i 2018.