Tenk langt og handle nå

En kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester til innbyggerne fra dag til dag, men også samtidig evne å ha blikket rettet fremover på fremtidens utfordringer og løsninger.

Vi vil at innbyggerne, særlig barn og unge, og personer som trenger særskilt støtte eller omsorg, skal ha gode tjenester også i fremtiden – om 20 og 40 år. Derfor krever endringer i demografi og offentlig økonomi et systematisk og aktivt forbedringsarbeid. Ny teknologi og digitalisering krever nytenking og nye måter å organisere arbeidet på, og gir samtidig muligheter for effektivisering og forenkling. Klimautfordringer og internasjonale forhold stiller krav til kommunesektoren om å utvikle og gjennomføre ny politikk.

Bærum kommune står midt i mange og viktige saker og prosesser, derfor sier vi at 2017 og 2018 handler om å beslutte og gjennomføre.

Miljø- og klimaklok kommune

Kommunen har satt i gang et flerårig utviklingsprogram for å bidra til det grønne skiftet i Bærum. Innbyggerinitiativ, grønn konkurransekraft og teknologisk spydspiss er viktige kjennetegn på en miljø- og klimaklok kommune. Alle deler av bærumssamfunnet – enkeltpersoner, særskilt barn og unge, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene.

I 2017 ble Klimastrategi 2030 med handlingsplan lagt frem. Veien frem til strategien har vært spennende, lærerik og omfattende: fra Klimapanelets gode råd og innspill, til en omfattende kunnskaps- og involveringsprosess i bærumssamfunnet med 1 200 forslag til tiltak.

Under strategiarbeidet har hele kommuneorganisasjonen vært mobilisert for å fremme klimakloke tiltak som skal bidra til at vi «feier for egen dør», særlig gjelder det tekniske tjenester og eiendom. Kommunen har gjennomført en omlegging av renovasjonsordningen med sortering av matavfall.

Omstilling og en ny administrativ grunnmur

I tråd med strategien i de senere års handlingsprogram om å «tenke langt og handle nå», er det satt i gang en rekke tiltak for å bygge en ny administrativ grunnmur. Ny organisasjon for stab- og støttefunksjoner ble satt  i verk fra 1. september 2017. Lønn, HR, økonomistyring, regnskap og anskaffelser er nå sentralisert med «én dør inn». Bemanningen er redusert med cirka 40 årsverk totalt i kommunen, i hovedsak ved naturlig avgang. Hensikten med omstillingen er å gi kostnadseffektive og brukervennlige interne tjenester, med et langt større innslag av heldigitaliserte prosesser. Etableringen av kontorlandskap i Rådhuset har redusert arealbruken og fordoblet antallet arbeidsplasser. Strategien Ett Bærum – digitalt førstevalg er vedtatt og fulgt opp med handlingsplan.

Bærekraftig velferd

Tre felles hovedgrep er valgt for å utvikle bærekraftige velferdstjenester: forebygging og tidlig innsats, mestring og selvhjulpenhet og effektive tjenester. Både satsingen på digital skolehverdag og spesialundervisning i klassefellesskapet er eksempler på viktige bidrag til tidlig innsats.

Kommunen tilbyr nå Trygghetspakken, som består av digital trygghetsalarm, elektronisk lås, brann- og røykvarsler, lokaliseringsteknologi (GPS) og andre trygghetsskapende sensorer. Frihets- og velferdsteknologi er viktig i arbeidet for mestring og selvhjulpenhet.

Rådmannen stiller høye krav til effektiv drift og bærekraftige løsninger. De fysiske og økonomiske rammene tjenestene ytes innenfor, må være rasjonelle og fleksible. Strukturelle grep med planlegging og etablering av større driftsenheter er viktig for å skape bærekraftige tjenester. Innenfor skole, barnehage og kommunale boliger planlegger vi større enheter for 

De utfordringene kommunen og samfunnet står overfor i årene fremover, krever økt satsing på frivillighet, innbyggersamarbeid og sosialt entreprenørskap i tjenesteytingen. Det er ansatt en koordinator for frivillighet og innbyggersamarbeid som skal bidra til å styrke det strategiske arbeidet og bedre koordineringen. Det er en satsing på nærmiljøutvikling og arenaer for frivillighet i områdene Rykkinn og Fornebu. Det er inngått samarbeidsavtale med Ferd Sosiale Entreprenører.

Trygg og inkluderende oppvekst og læringsmiljø

Barnehager, skoler og fritidsaktiviteter skal gjøre barn og unge rustet for fremtiden. For å lykkes skal kommunen samarbeide tett med lokalsamfunnene. Satsingen på tiltak for inkluderende oppvekst og læringsmiljø for alle barn og unge omfatter blant annet miljølærere ved alle skoler for å styrke det forebyggende arbeid og delta i saker hvor det meldes bekymring, Trygg-kontakt med ombudsfunksjon som er et tilbud til alle barn og foreldre, og styrking av skolehelsetjenesten med flere helsesykepleierstillinger.

Det er i tillegg økt innsats for læringsmiljø på skoler i to områder: Fornebu-området og skolene Bærums Verk, Gullhaug, Lesterud og Mølladammen.

By- og samfunnsutvikling

Fremtidens Stor-Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Disse, sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. Perspektivene for Sandvika ble belyst i en politisk sak, samt i behandlingen av reguleringsplanen for Sandvika sentrum øst.

I 2017 ble det bygget 971 nye boliger, hvorav 39 prosent innenfor definerte knutepunkt. Dette er ikke i tråd med målsettingen i knutepunktstrategien. Årsaken er større utbygginger på områder som ligger utenfor kollektivknutepunktene, for eksempel på Vøyenenga. Dette er områder som er avsatt til boligbygging i kommuneplanen for 2015–2030.

Nasjonal transportplan befestet utbygging av E16 Lysaker–Asker, og bygging av Fornebubanen. Reguleringsplan for E18 i Bærum er vedtatt.

Bærum i regionen, nasjonen og verden

Som Norges femte største kommune ønsker Bærum å markere seg sterkere i prosesser som direkte og indirekte påvirker utviklingen av bærumssamfunnet. Dette innebærer utvikling av en sterkere aktørrolle i samarbeid med andre regionale, nasjonale og private aktører. Dette omfatter arbeid med regionreform, hovedstadssamarbeid og tettere tilknytning til Europa.

Ledere og fagfolk er attraktive foredragsholdere som synliggjør bærumskompetansen på flere arenaer, også internasjonalt. På Bærumskonferansen 2017 samlet vi 700 foreldre, lærere, byråkrater, politikere og representanter for næringslivet til refleksjon og diskusjon om morgendagens læring.

Bærum har tatt initiativ til et tettere samarbeid mellom kommunene i Osloregionen med sikte på etableringen av et hovedstadsråd.

2017 har handlet om å møte de langsiktige utfordringene, med et helhetlig utviklingsperspektiv og med kortsiktige tiltak. Vi må regne med at omstillinger er kommet for å bli. Det handler også om å ha midler til nye formål og til nyskaping. Kommunen skal yte gode og forsvarlige tjenester, og på mange områder være på norgestoppen. Det skal vi få til fordi vi har god økonomisk styring.

Rådmann i Bærum, Erik Kjeldstadli