Miljøansvaret i kommunen ligger hos alle tjenestesteder, som forutsettes å ta miljø- og klimahensyn innenfor sine virkeområder.

Kap 04 Miljø og klim LITE bilde Foto Joyce Castro
Foto Joyce Castro

Klimaklok kommune

Klimastrategi 2030 er Bærums plan for å redusere Bærums klimafotavtrykk. Klimastrategien med tilhørende handlingsplan har tre hovedtemaer: mobilitet, bygg og ressursbruk. Forslag til strategi og handlingsplan ble lagt frem i august 2017, og ble behandlet av kommunestyret i februar 2018. Klimastrategien erstatter Energi- og klimaplan 2013–2017. 

Bærum skal etableres som en miljø- og klimaklok kommune innen 2020. Det skal kjennetegnes ved innbyggere som velger ressurseffektive og klimavennlige løsninger og et næringsliv som utvikler smarte og lønnsomme produkter og tjenester. I samarbeid med SmartCity Bærum skal kommunen være en pådriver for at teknologiske muligheter tas i bruk og bidrar til å skape pilot- og demonstrasjonsprosjekter. 

En mobilisering av hele bærumssamfunnet er nødvendig for å oppnå målene om klimagassreduksjon. I tillegg til at kommunen skal feie for egen dør og redusere egne utslipp, skal vi legge til rette for at innbyggere og næringsliv bidrar til å redusere utslipp. 

Kommunen har i 2017 blitt invitert til og deltatt på flere arenaer, for å involvere og synliggjøre innsatsen for innbyggere og næringsliv.

Mobilitet – sykkel og gange

Gågrupper ble etablert som et obligatorisk tiltak ved alle barneskoler for å oppnå trafikkvennlig skolevei. Kiss & ride ved Skui skole, pilot for å teste ut bilfri sone rundt skoler, ble etablert. 

SmartBike, som er en elsykkel-låneordning for bedrifter, ble etablert. Tolv elsykler lånes ut til bedrifter for utprøving i en toukersperiode. Låneordningen er et samarbeid med SmartCity Bærum og er delfinansiert gjennom midler fra Klimasats. SmartBike Intern
for kommunens ansatte ble også etablert i løpet av høsten med fem elsykler til utlån. Bærum kommune deltok i Sykle til jobben-aksjonen. I 2017 deltok 1 475, mot 518 i 2016.
Bysykkelordningen på Fornebu og Lysaker er videreført med 500 abonnenter, hvorav cirka 100 er gratis-/sponsorabonnementer. Gjennomsnittlig antall turer per dag var dobbelt så høyt som i 2016. Sykkelhotellet i Sandvika ble ferdigstilt i mars 2017. En arkitektkonkurranse for sykkelhotellene på Kolsås og Østerås ble avsluttet. Sykkelhotellene, som er delfinansiert gjennom midler fra Klimasats, ferdigstilles i 2018. Sykkelhandlingsplanen ble vedtatt, og det er utarbeidet en sykkelstrategi som skal til politisk behandling i 2018. Sykkelstrategien beskriver overordnede mål, strategier og satsingsområder for å øke sykkelandelen i kommunen.

Nullutslippsbiler

En tilskuddsordning for etablering av lading i boligselskaper ble gjennomført som en pilot. 56 boligselskaper fikk tilsagn om støtte. Det vil gi cirka 2 500 nye ladepunkter. Ordningen videreføres i 2018. 27 elbiler, 3 hydrogendrevne biler med støtte fra Akershus fylkeskommune og 15 vare-/lastebiler ble kjøpt inn i 2017. Overgang fra fossile kjøretøy til nullutslippskjøretøy medfører en stor nedgang i forbruket av bensin.

Energirådgivning

Energirådgivning til boligeiere med mulighet for gratis hjemmebesøk av en energirådgiver, ble etablert høsten 2017. Gjennom Bærum klimafond ønsker kommunen å stimulere boligeiere til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i egen bolig. I løpet av høsten 2017 er det gjennomført 136 hjemmebesøk. Støtteutbetalingene vil først gjøre seg gjeldende i 2018.

Miljøsertifisering

Ni nye bedrifter i Bærum ble Miljøfyrtårn-sertifisert, og mottok diplom fra ordføreren. I 2017 ble det utarbeidet en plan for å få alle kommunale barnehager miljøsertifisert med Grønt flagg fra juni 2018.

Renovasjon, vann og avløp

Bærum fikk ny renovasjonsordning som også innebærer sortering og innsamling av matavfall fra husholdningene. Matavfall utgjør cirka 50 prosent av restavfallet og vil bli brukt til produksjon av biogass (fossilfritt drivstoff) og biogjødsel. I 2017 er det vedtatt en overvannsstrategi for kommunen. Denne vil i 2018 bli fulgt opp med en egen handlingsplan.

Naturforvaltning

  • Vassmyråsen, som utgjør cirka 300 dekar av kommuneskogen, er meldt inn til nytt reservat. Området har høy biologisk verdi og store opplevelseskvaliteter.
  • I 2017 ble det avvirket 3 680 m3 tømmer til en verdi av 1,3 millioner kroner. Det er plantet 11 000 nye granplanter og drevet ungskogpleie på 120 dekar.
  • Landbrukskontoret har jobbet med hesteeiere for å finne en løsning i forhold til håndtering av hestegjødsel innenfor regelverket.
  • Ved Storøya hundepark er det opparbeidet et eget inngjerdet område for små hunder.
  • Det ble felt 25 elg og 89 rådyr, det høyeste antallet rådyr på mange år. 2017 var det første året det kunne jaktes hjort i kommunen. Det ikke felt noen hjort.

Eiendom og kommunale bygg

Klimastrategiens handlingsplan foreslår 19 ambisiøse tiltak som er implementert i 2017. Eiendom har forpliktet seg til å følge Eiendomssektorens veikart mot 2050 og 10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere. Alle prosjekter med investeringsramme over 90 mill. skal BREEAM-sertifiseres. 

På Fornebu blir Oksenøya senter kommunens neste Futurebuilt-prosjekt. Det bygges solceller på tak på Nansenparken barnehage – og solceller på vegg på Levre skole. Energibruken er redusert med 2,2 prosent.

Klimasatsprosjekter

I 2017 fikk Bærum tilsagn om støtte til to prosjekter gjennom Klimasats, SmartBike Bærum og Bærum Ressursbank. SmartBike Bærum er en elsykkel-pool der ansatte i bærumsbedrifter gratis kan låne en elsykkel i 14 dager, med den hensikt at flere velger sykkel foran bil til og fra jobb. Bærum Ressursbank er et virkemiddel for en klimaklok håndtering materialer og steinmasser, fra store utbyggingsprosjekter som blant annet
Fornebubanen, Ringeriksbanen og E18-systemet.

Kap 04 Miljø og klima STORT BILDE Sykle til jobben Foto Henning Borgersen
Foto Henning Borgersen