Pleie- og omsorgstjenestene skal møte behov for tjenester med innsats som bidrar til mestring og selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for, når behovet oppstår

Pleie og omsorg - Foto Ragnhild Hoem
Foto: Ragnhild Hoem

 Viktige resultater og innsatser i 2017

 • Kommunen tilbyr nå Trygghetspakken, som består av digital trygghetsalarm, elektronisk lås, brann- og røykvarsler, lokaliseringsteknologi (GPS) og andre trygghetsskapende sensorer.
 • Middagsserveringen ved alle bo- og behandlingssentrene og omsorgsboliger for eldre er flyttet til ettermiddagen.
 • Unikt-konseptet skal gi beboere ved institusjonene. Mulighet til å mestre egen hverdag, leve et individuelt tilpasset liv med mulighet til å bestemme over egen hverdag og aktiviteter. Beboere, pårørende og ansatte involveres for å sørge for at tilbudet blir «unikt» for den enkelte. Ledetråden i det daglige arbeidet er: Hva er viktig for deg?
 • Det ble i august 2017 signert kontrakt med entreprenør om samspill og utvikling av forprosjektet for demenslandsbyen.
 • Det er innført en ny modell for tidlig dialog og medvirkning i nye boligprosjekter for mennesker med utviklingshemming. Bruker og pårørende inviteres tidlig inn i prosessen for å sikre god dialog og medvirkning.
 • To små enheter er i løpet av 2017 avviklet. Det er Kolsås bo- og behandlingssenter og en enhet for mennesker med utviklingshemming.
 • Brobyggerprogrammet involverer mennesker med utviklingshemming og deres familier for å skape helhetlige livsløp. Arbeidet med konkretisering og utprøving er godt i gang.

Utfordringer fremover

 • I årene som kommer vil demografien endres, og behovet for tjenester innen bistand og omsorg vil øke. Det medfører økte krav til styring og ressursutnyttelse i tjenestene, og det vil være behov for en tydeligere avgrensning av hva som skal være kommunale oppgaver.
 • Sammen med brukere og pårørende skal kommunen styrke og utvikle medvirkning og brukerdialog for å forbedre tjenestene.
 • Arbeidet med å redusere behovet for kommunale tjenester må videreføres, gjennom blant annet å prioritere tildelingspraksis og arbeidsmetoder som vektlegger brukerens egen mestring og selvhjulpenhet. 
 • Frihets- og velferdsteknologi prioriteres på områder hvor det kan oppnås effektiviseringsgevinster eller forbedret livskvalitet.
 • Utvikle Atri-X til en aktiv arena for å formidle kunnskap og inspirere til bruk av frihets- og velferdsteknologi.
 • Utvikle demenslandsbyen og andre nybyggprosjekter

 Tabellen viser nøkkeltall for Pleie og omsorg

Tabellen viser nøkkeltall for Helse og sosial

1) Datagrunnlaget for 2016 usikkert og tallet er derfor ikke oppgitt i tabellen.
2) Datagrunnlaget for 2017 er usikkert grunnet overgang til ny elektronisk pasientjournal

 

Helse og sosial Trening Rykkinn seniorsenter Foto Sofie Meta Kap 10
Foto Sofie Meta

Helse og sosial

Tjenestene skal ivareta innbyggernes behov for helse- og sosialtjenester, og retter seg både mot hele befolkningen og spesielle målgrupper.

 Viktige resultater og innsatser i 2017

 • Fontenehuset er i drift med 35 medlemmer ved utgangen av 2017. Tjenesten er godt integrert med kommunale tjenester.
 • Nav Bærum deltar i et forskningsbasert prosjekt for oppfølging av lavinntektsfamilier. I 2017 fikk 18 av 22 familier bedret sin livssituasjon innen arbeid, aktivitet, økonomi, bolig og/eller barnas situasjon.
 • Lavterskeltilbudet innen psykisk helse er samordnet slik at det nå kan gis tjenester til flere innbyggere. Samtidig er fem årsverk effektivisert.
 • Kvalitetsmål som ble satt for bosetting og integrering av flyktninger er fulgt opp i henhold til gjennomføringsplanen.
 • Overgang til arbeid og utdanning ved avsluttet introduksjonsprogram er økt med fem prosent. Enhetskostnaden er opprettholdt,og vedtak om bosetting av 180 flyktninger er innfridd. I tillegg er 75 familiegjenforente bosatt.
 • Legevakten har innført nytt elektronisk pasientjournalsystem som effektiviserer tjenesten og skal gi bedre styringsinformasjon.
 • Beboerne i Skytterdalen har vært involvert i utviklingen av Nye Skytterdalen.

Utfordringer fremover

 • Det blir flere nye brukere innen psykisk helse med store og omfattende omsorgsbehov. Kommunen vurderer utvikling av kommunale tilbud.
 • Opprettholde og videreutvikle nabodialog og trygge bomiljø i områder med kommunale boliger.
 • Arbeid fra dag én: Øke satsing for utsatte grupper i arbeidslivet, for eksempel flyktninger og mennesker med psykisk helseutfordringer.
 • Målet er: En legevakt for alle, men ikke for alt. Kommunen arbeider blant annet med å utvikle styringsdata for å bedre pasientflyten.
 • Økning i utbetalt sosialhjelp er knyttet til økt stønadslengde og økte boligutgifter for brukerne.

Tabellen viser nøkkeltall for Helse og sosial

Tabellen viser nøkkeltall for Helse og sosial

1) Herav 75 familiegjenforente og 15 enslige mindreårige.
2) Det blir nå rapportert to ulike tall for antall kommunale utleieboliger: 2096 boliger inkluderer alle kommunale utleieboliger. Dersom man trekker fra baseleiligheter som leies av ulike tjenestesteder, er antallet 2 054.