Grunnskoleopplæring

Alle elever i Bærum skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig
og systematisk utviklingsarbeid.

Viktige resultater og innsatser i 2017

 • Innført digital skolehverdag for 10 000 elever, med tilhørende kompetanseheving for ansatte og systematisk oppfølging av skolelederne.
 • Ny handlingsplan for å fremme et trygt psykososialt læringsmiljø. Alle skoler har fått hver sin miljølærer, for å styrke det forebyggende arbeidet.
 • Økt innsats for læringsmiljø på skoler i to områder: området Fornebu og skolene Bærums Verk, Gullhaug, Lesterud og Mølladammen.
 • Tilpasset undervisning i klassefellesskapet førte til en nedgang i andel elever med spesialundervisning, fra 7,2 prosent i 2015, 6,4 prosent i 2016 og nå 5,3 prosent i 2017.
 • Opprettet tilbud for elever med stort læringspotensial.
 • Utviklet forpliktende rutiner for overgangen mellom barnehage og skolestart, med vekt på kontinuitet og tidlig innsats.
 • Fremskyndet fusjonsprosessen for skolene Belset og Gommerud

Utfordringer fremover

 • Følge opp resultat fra følgeforskning og gevinstrapport om Digital skolehverdag 1:1, med vekt på nye arbeidsformer, tilpasset opplæring og økt læringsutbytte.
 • Målrettet innsats for å fremme barn og unges psykiske helse med vekt på robusthet og den enkeltes evne til å mestre utfordringer.
 • Fortsette det holdningsskapende arbeidet knyttet til utvidet normalitetsforståelse, ved at flere elever får sin undervisning i klassefellesskapet.
 • Møte elevtallsveksten med økt skolekapasitet til riktig tid og med en profil i tråd med fremtidens skole, flerbruksbehov og kommunens investeringsplan.
 • Stortinget har vedtatt en ny lærernorm. Normen betyr at det skal være maksimalt 15 elever per lærer i 1.–4. trinn og 20 elever per lærer i 5.–10. trinn, fra 1. august 2018.

Tabellen viser nøkkeltall for Grunnskole

Tabellen viser nøkkeltall for Grunnskole

1) Tall i parentes er elever fra andre kommuner.
* Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år.

Kap 07 Barnehage regnbarn_2 FOTO Kristine G. Kjelsrud
FOTO Kristine G. Kjelsrud

Barnehage

Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Viktige resultater og innsatser i 2017

 • I 2017 ble retten til barnehageplass utvidet til å gjelde barn som fyller 1 år innen 1. desember. Alle barn med rett til plass fikk tilbud i god tid før oppstart av nytt barnehageår.
 • To nye barnehager ble etablert, Forneburingen (kommunal) og Vøyen FUS (privat).
 • For å tilpasse barnehagekapasiteten til demografiutviklingen og lokale behov er det gjennomført styrt avvikling av kommunale barnehageplasser. Ved utgangen av 2017 var det 990 flere private enn kommunale barnehageplasser.
 • Forvaltningsrevisjonsrapporten Godt miljø i barnehagene? om psykososialt og fysisk miljø, viser høy trivsel i barnehagene og at tiltak for å motvirke mobbing synes å ha gitt resultater. Rapporten påpekte misnøye med mattilbud og lokaler i de kommunale barnehagene.
 • Bærumsbarnehagene styrker kvaliteten på barnehagenes språkmiljø og språkutvikling for det enkelte barn, som oppfølging av et forskningsprosjekt.
 • Bærumsbarnehagene har sammen med skole fått tilført økte statlige midler til å videreføre realfagsprosjektet Tett på realfag.
 • Andel barn med tilbud om spesialpedagogisk hjelp har økt i barnehagene.
 • Alle bærumsbarnehagene ble godkjent som Trafikksikker barnehage.

Utfordringer fremover

 • Ny pedagognorm for barnehager vil kreve stor innsats for å rekruttere nok barnehagelærere. Pedagognormen vil også gi budsjettutfordringer og kan medføre overtallighet i assistentstillinger.
 • Demografitilpasning vil kreve reduksjon av barnehageplasser i noen deler av kommunen, og økning i andre deler av kommunen.
 • Ny pedagognorm sier at barn som fyller 3 år i løpet av året regnes som store barn fra august.
 • Dette medfører at færre plasser blir tilgjengelige på småbarnsavdelingene, og at barnehagene ikke kan ta inn barn som fyller 1 år etter 1. desember, innenfor budsjett. Barnehagedriften blir mindre effektiv.
 • Økt andel barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurser gir utfordringer. Utfordringen er å gi riktig hjelp på riktig nivå.
 • Spørsmålet om hvorvidt tilskudd til private barnehager kommer barna i barnehagene til gode, vil kreve økt oppmerksomhet på forvaltningen av tilskuddene.
 • Mer arealeffektive barnehagebygg krever nytenkning om barnehagedrift for å opprettholde ønsket kvalitet

Tabellen viser nøkkeltall for Barnehage

Tabellen viser nøkkeltall for Barnehage

Nøkkeltallene bygger på rapportering til SSB per 15.12.2017. Nye plasser åpnet etter denne datoen er ikke med.

Kap 8 Barne og ungdomstjenester Foto Rykkinn fritidshus
Foto Rykkinn fritidshus

Barne- og ungdomstjenester

Barne- og ungdomstjenestenes ambisjon er å fremme inkludering,
medvirkning og mestring.

Viktige resultater og innsatser i 2017

 • Ungdomsråd er opprettet for å skape en bedre plattform for medvirkning og dialog.
 • Skolehelsetjenesten på barneskolene er styrket, og helsesykepleier er tilgjengelig hver dag i en kjernetid.
 • MST CAN, som er et behandlingstiltak for familier med høy problembelastning, er implementert i barneverntjenesten og har i løpet av året gitt hjelp til 11 familier med til sammen 20 barn, med gode resultater og uten behandlingsbrudd.
 • Barneverntjenestens kvalitetsutviklingsstrategi har fått anerkjennelse og oppmerksomhet som foregangsarbeid på barnevernsfeltet nasjonalt.
 • Ungdata Junior er gjennomført for første gang på 5., 6. og 7. trinn, i tillegg til Ungdata (ungdomsundersøkelsen). Undersøkelsene viser at de fleste barn og unge i Bærum har det godt, samtidig som den gir en pekepinn på hvor kommune, foreldre og ungdom selv må styrke innsatsen.
 • Ulovlig venteliste for sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten er avviklet.
 • Høvik avlastning har utvidet kapasiteten med to plasser.
 • Tiltaket Dataspill og sosialt arbeid i Ungdom og fritid, ble tildelt innovasjonsprisen i Bærum kommune for sin innsats og sine resultater med forebygging og arbeid med ungdom som har falt ut av ordinært utdanningsløp.
 • Det er et økt antall brukere med støttekontakt i gruppe, som skal bidra til å redusere ensomhet,styrke sosial kompetanse og mestringsopplevelser.

Utfordringer fremover

 • Målrettet og tverrfaglig innsats mot familier og barn i risiko. Arbeidet med å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge skal styrkes og forankres i en egen handlingsplan.
 • Det er igangsatt ekstern gjennomgang av PPtjenesten, som vil legge grunnlag for prioriteringer og utvikling av tjenesten.
 • Utvikle en knutepunktfunksjon mellom kommune og frivillige for å motvirke barnefattigdom. Barn og unge i familier med vedvarende lav inntekt skal sikres likeverdige muligheter når det gjelder deltakelse i fritidsaktiviteter.
 • Områdeinnsats på Fornebu - etablere et fritidstilbud til ungdom.
 • Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet som gjelder de yngste barna, er lavere enn det en antar at det reelle hjelpebehovet for denne gruppen er.
 • Gjennomføre og utvikle ny modell for organisering av barne- og ungdomstjenestene.

Tabellen viser nøkkeltall for Barne- og ungdomstjenester

Barne og ungdomstjenesten tabell