Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen, som kjennetegnes ved at de øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet.

Kommunestyret

Kommunestyret har ansvar for kommunens samlede virksomhet og handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan og består av 51 representanter. Se figur under for sammensetningen for perioden 2015–2019. Kommunestyret har møte en gang i måneden og behandlet totalt 122 saker i 2016.

Kommunestyrets sammensetning
Kommunestyrets sammensetning

Formannskapet

Formannskapet består av 13 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Ordfører og varaordfører er medlemmer av formannskapet. Formannskapet behandlet totalt 214 saker i 2016. Formannskapet er valgstyre.

Politisk utvalgsstruktur

Kommunestyret har opprettet åtte politiske utvalg. Det er Hovedutvalg barn og unge, Hovedutvalg bistand og omsorg, Hovedutvalg miljø, idrett og kultur, Planutvalget, Eierutvalget, Utvalg for samarbeid, Klagenemnden og Kontrollutvalget. Utvalgene har avgjørelsesmyndighet innenfor sine områder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt i kommunestyret.

Kommunen har videre et eldreråd og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg er det et reglementsutvalg, et godtgjøringsutvalg, samt et utvalg som ivaretar arbeidsgiveransvaret for rådmannsstillingen. Kommunestyret har i 2016 vedtatt nye reglementer for de folkevalgte organenes virksomhet. Reglementene trådte i kraft 1. januar 2017. 

E18-utvalget og sykehusutvalget

Det er opprettet et ad hoc-utvalg som arbeider med E18 og et som arbeider med sykehustilbudet i kommunen. Begge disse utvalgene har hatt stor aktivitet i 2016, både alene og i tverrpolitiske møter sammen med tilsvarende utvalg fra Asker kommune.

 • E18-utvalget følger opp arbeidet med kommunedelplan for E18 og realisering av ny miljøvennligere E18 gjennom Bærum så raskt som mulig.
 • Sykehusutvalget har i 2016 arbeidet for å sikre at Bærum sykehus forblir et stort akuttsykehus på linje med det nye sykehuset i Drammen med eksisterende og nye funksjoner. Bærum sykehus må også få de nødvendige midler til vedlikehold. Sykehusutvalget har jevnlig kontakt med helseforetakene og politisk ledelse i departementet for å fremheve disse synspunktene.

Kommune- og regionreform

Styringsgruppen for kommune- og regionreform består av alle partienes gruppeledere samt ordfører og varaordfører. Gruppen har hatt jevnlige møter i 2016. I juni 2016 behandlet kommunestyret kommunereformen og understreket at Bærum som egen kommune er et godt alternativ både når det gjelder tjenesteyting, myndighetsutøvelse og rollen som sterk samfunnsutviklingsaktør. Kommunestyret tok til etterretning at Asker, Røyken og Hurum ikke ønsket å inkludere Bærum i et videre samarbeid om en felles kommune. Høsten 2016 har styringsgruppen konsentrert sitt videre arbeid om prosessen med regionreform. Bærum kommune mener at Oslo-regionens utfordringer må løses samlet, da vi utgjør en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Styringsgruppen arbeider tett opp mot andre kommuner, fylkeskommuner, departement og Storting for å fremme dette synspunktet.

Klimapanel

Hovedutvalg miljø, idrett og kultur vedtok i februar 2016 å opprette et rådgivende klimapanel bestående av fem personer med kompetanse og erfaring fra arbeid med klima- og miljøspørsmål innenfor næringsliv, akademia, interessesfæren og/eller tilsvarende. Panelets mandat var å gi kommunen innspill og råd i arbeidet med en klimaklok kommune. Klimapanelet leverte sin rapport til kommunen i oktober 2016.

Formannskapet og Hovedutvalg miljø, idrett og kultur har i 2016 også gjennomført tre felles møter der kommunens arbeid med klima- og miljøspørsmål har stått på dagordenen.

Utvalgenes reisevirksomhet, befaringer og studieturer

De politiske utvalgene har i 2016 vært på følgende større befaringer, studieturer og lignende:

 • Formannskapet og planutvalget: felles studietur til København og Malmø.
 • Hovedutvalg miljø, idrett og kultur: studietur til Gøteborg.
 • Hovedutvalg barn og unge: studietur til Finland.
 • Eierutvalget: studietur til Altea.
 • Eldrerådet: studietur til Bodø.

Representasjonsvirksomhet

Politisk nivå, særlig representert ved ordfører, driver omfattende og variert representasjonsvirksomhet på vegne av kommunen. Ordføreren bidrar regelmessig på seminarer, konferanser, folkemøter, bedriftsbesøk, kulturarrangementer og jubileer. Ordføreren er også jevnlig vertskap for ulike tilstelninger og arrangementer, som for eksempel redningsdåd, idrettsgalla, åpent rådhus og miljøsertifisering.

Formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter 1)

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter var i 2016 på til sammen 2 635 023 kroner. Totalt 907 348 kroner er brukt til følgende studiereiser, gaver og andre tiltak:

 • Studieturer som nevnt ovenfor.
 • Støtte til sangbøker i regi av Lions Club Haslum.
 • Bidrag til TV-aksjonen 2016 (Røde Kors).
 • Jubileumsgave til Henie-Onstad seniorsenter.
 • Jubileumsgave til Sandviken Mandskor.
 • Støtte til Barnekreftforeningen Oslo og Akershus.
 • Støtte til Frelsesarmeens prosjekt Sammen mot toppen.
 • Bidrag til Røde Kors og Flyktninghjelpens arbeid med kriserammede i Syria.
 • Gave til Frelsesarmeens julegryte.

1) I behandlingen av årsregnskapet for 2010 ba kommunestyret om en særlig omtale både av det politiske styringssystemet og av de politiske disposisjonspostene i årsrapportene.