Pleie- og omsorgstjenestene skal møte behov for tjenester med innsats som bidrar til mestring og selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for, når behovet oppstår.

Viktige resultater og innsatser i 2016

 • Det er installert nye pasientvarslingssystemer i tre bo- og behandlingssentre og i én omsorgsbolig. Systemene bidrar til økt kvalitet for beboerne og reduserer samtidig behovet for nattevakter.
 • Middagsserveringen er flyttet til klokken 16.00 ved de fleste bo- og behandlingssentrene.
 • Hospice Stabekk er utvidet fra 11 til 22 pasientrom, alle med tilhørende pårørenderom, og er nå landets største hospice.
 • Brobyggingsprosjektet involverer mennesker med utviklingshemming og deres familier for å skape helhetlige livsløp fra spedbarn, barne- og ungdomsår til voksen.
 • Seks små ressurskrevende enheter til mennesker med utviklingshemming er avviklet ved at enhetene er bygget om eller erstattet av større enheter. Erfaringene har i stor grad vært positive.
 • Hverdagsmestring og mer selvbestemmelse er innført som arbeidsmetode i hjemmebaserte tjenester. Forebygging gjennom hverdagsrehabilitering er implementert i tre av fire distrikter. Endret tildelingspraksis legger vekt på å få frem brukernes mestringspotensiale.

Utfordringer fremover

 • I årene som kommer, endres demografien, og behovet for tjenester innen bistand og omsorg vil øke. Det medfører økte krav til styring og ressursutnyttelse i tjenestene, og det vil være behov for en klarere avgrensning av hva som skal være kommunale oppgaver.
 • Arbeidet med å redusere behovet for kommunale tjenester må videreføres, blant annet gjennom å prioritere tildelingspraksis og arbeidsmetoder som vektlegger brukernes egen mestring og selvhjulpenhet.
 • Bruk av velferdsteknologi på områder hvor det kan oppnås forbedret kvalitet og effektiviseringsgevinster må økes.
 • Gjennom Unikt-konseptet vil brukermedvirkning og dialog styrkes og utvikles.
 • Sammen med brukere og pårørende skal ledelse og ansatte ved hvert sykehjem sørge for felles tiltak som bidrar til økt trivsel og livskvalitet.
tabell