Innovasjon og krav til et kontinuerlig forbedringsarbeid og økonomisk omstilling er en del av hverdagen i Bærum kommune. Organisasjon og utvikling har en rolle som tilrettelegger og samspiller tett med øvrige sektorer i dette arbeidet. Samtidig har sektoren en pådriverrolle i mange sammenhenger – ikke minst i det pågående digitaliseringsløftet i kommunen.

Strategisk ledelse og administrasjon inklusive IT

Viktige resultater og innsatser i 2016

 • Bærum kommune vant Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for sitt målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid.
 • Digitalisering og IT (DigIT) er reorganisert slik at kommunens behov innenfor digitalisering av kommunale tjenester kan identifiseres, utvikles og innføres på tvers av programområdene.
 • Viktige styringsdokumenter er vedtatt: nytt investeringsreglement, ny anskaffelsesstrategi inkludert fokus på innovasjon og miljø, eierskapsmeldingen og Langsiktig drifts og investeringsplan 2017–2036 (LDIP).
 • I samarbeid med politisk nivå, ble kompetansehevingsprogrammet Verdiskapende selskapsstyring i Bærum kommune gjennomført for eierutvalget og styremedlemmer i selskaper der kommunen er representert.

Utfordringer fremover

 • Realisering av forventet effekt av prosjektet Optimalisering av stab og støtte. Mer brukervennlige interne støttetjenester innen HR, lønn, regnskap, anskaffelse og økonomi. Sørge for at selvbetjeningsløsninger blir benyttet fullt ut, og at interne prosesser stadig blir forenklet og forbedret.
 • Forventningene til digitalisering av kommunale tjenester, automatisering og selvbetjening er store. Det er krevende å utvikle slike tjenester, og det er derfor viktig at Bærum deltar med andre kommuner i samskaping og bruk av felleskomponenter.
 • Bærum kommune står foran en forventet befolkningsvekst og betydelige demografiendringer. Dette krever gode nøkkeltall og styringsverktøy, langsiktige prognoser og planleggingsverktøy som viser konsekvensene for kommunens økonomiske handlingsrom. I tillegg systematisk prosjektmetodikk og styrket styring av investeringsområdet.

Eiendom

Eiendomsvirksomheten er sentral i kommunens produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. Valg av konsepter og løsninger på eiendomsområdet er et viktig redskap for å nå mål i miljø- og klimasatsingen. Eiendomsutvikling er et viktig virkemiddel i by-, steds- og boligutvikling.

Viktige resultater og innsatser i 2016

 • Operasjonalisering av eiendomsstrategien er godt i gang.
 • Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold er vedtatt, og arbeidet med tilstandsanalyser av hele bygningsmassen er igangsatt.
 • Arbeidet med arealeffektivitet og kapasitetsutnyttelse av formålsbygg og boliger er igangsatt.
 • Arbeidet med energirehabilitering av 15 bygninger er startet og har gitt en energibesparelse på 2 millioner kWt. Estimert total besparelse av tiltaket tilsvarer ca. 9,5 millioner kWt (tilsvarer 9 prosent av totalt energiforbruk i Bærum kommunes bygningsmasse), helårseffekten vil vises i 2018.

Utfordringer fremover

 • Økt innsats til verdibevarende vedlikehold, økende investeringsvolum, målrettet energiledelse og smart, ressurseffektiv og serviceorientert eiendomsdrift.
 • Innarbeide modeller som systematisk ivaretar levetidskostnader som del av grunnlaget for gode prioriteringer.
 • Strategisk og bevisst bruk av handlingsrom i anskaffelsesregelverk og gjennomføringsstrategier, herunder er samspillsmodeller viktige for å sikre innovasjon, fornyelse og læring i en kompetansevirksomhet som eiendom.
tabell

HR og medarbeidere

Bærum kommune skal være en attraktiv og innovativ arbeidsgiver med motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse.

Viktige resultater og innsatser i 2016

 • Sykefraværet viser fortsatt en positiv trend, og målet på 7,3 prosent i 2016 er nådd. Rådmannen vurderer at det positive systematiske arbeidet som nå gjøres i organisasjonen for å redusere sykefravær, har en positiv effekt.
 • Arbeidsgiverstrategi 2035 ble vedtatt i kommunestyret.
 • Lederutviklingsprogram for innovasjon (LUP) er gjennomført med stor deltakelse. Omtrent halvparten av kommunens tjenesteledere har nå gjennomført programmet.
 • Ny medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, er gjennomført i hele organisasjonen.
 • Kommunens seniortiltak er besluttet avviklet – og ny livsfasepolitikk er vedtatt.

Utfordringer fremover

 • Gi lederne nødvendig omstillingsstøtte.
 • Fremtidig organisasjonskultur skal preges av helhetstenking, innovasjon og gjennomføringskraft. Erfaringene fra LUP skal videreutvikles til et helhetlig og systematisk utviklingsprogram for ledere i Bærum.
 • Fortsatt fokus på rekruttering av fagpersonell, da spesielt vernepleiere.
 • Fortsatt innsats for å få en helsefremmende arbeidsplass og redusere sykefravær, samt sterkere fokus på heltidskultur, primært innen pleie og omsorg.

Nøkkeltall

Nøkkeltall knyttet til årsverk og likestilling, herav utfyllende om likestilling – som det henvises fra i kapittel 2 Årsberetning (jf. lovkrav).

tabell og figur
tabell
tabell
tabell