Drift

Brutto driftsresultat:
Driftsinntekter fratrukket driftsutgifter.

Netto driftsresultat:
Brutto driftsresultat fratrukket netto finansutgifter. Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter igjen med av midler fra driften, før årets overføring til investeringer og avsetninger til/bruk av fond.

Netto finansutgifter:
Summen av renteutgifter og renteinntekter, avkastning av forvaltningsfondet og avdrag.

Regnskapsmessig resultat (bunnlinjen):
Netto driftsresultat fratrukket overføringer til investeringsregnskapet og avsetninger til/bruk av fond (netto avsetninger).

Resultatgrad:
Netto driftsresultat i prosent av samlede driftsinntekter (eksklusive kalkulatoriske inntekter og interne overføringer).

Frie inntekter:
Summen av ordinære skatter på inntekt og formue og rammetilskudd. De frie inntektene er til fri disposisjon.

Investeringer

Ikke-rentable investeringer:
Investeringer som ikke er selvfinansierende, hvor lån til disse investeringene må betjenes av egne midler.

Rentable investeringer:
Selvfinansierende investeringer hvor lån til disse investeringene betjenes av brukerbetalinger. I Bærum kommune defineres investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR) og boliger som rentable investeringer. I tillegg knyttes formidlingslån til denne kategorien, hvor låntakerne betaler lånekostnadene.

Fremskyndingsbidrag:
Økonomiske bidrag fra utbyggere til utbyggingen av sosial infrastruktur på Fornebu. 

Kompensasjon av merverdiavgift investeringer:
Statlig kompensasjon av merverdiavgift for kommunens investeringer. Inntil 2014 budsjettert og regnskapsført som driftsinntekt. Fra og med 2014 budsjetteres og regnskapsføres denne i investeringsregnskapet.

Balansen

Bufferfond:
Et reserve-/salderingsfond som inngår som en del av nøkkeltallene for sunn økonomi. Midlene kan brukes til både drift og investeringer.

Forvaltningsfondet:
Opprinnelig kalt Bærum kommunes forvaltningsfond (BKFF). Opprettet i 2000, hovedsakelig med midler fra salg av energiverk og nettselskap (1,8 milliarder kroner), og utgjør kommunens langsiktige midler slik det er definert i finansforskriften. Grunnkapitalen (fast over tid) utgjør cirka 1,5 mrd., mens bufferkapitalen vil variere over tid. Mål om at kommunen skal sikres jevnt uttak og at realverdien av fondet skal opprettholdes over tid.

Netto lånegjeld:
Netto lånegjeld er langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket utlån og ubrukte lånemidler.

Formidlingslån:
Lån kommunen har tatt opp for videre utlån, blant annet startlån.

Startlån:
Boligpolitisk virkemiddel. Kommunen tar opp startlån i Husbanken for videre utlån. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet
skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Gjeldsgrad:
Netto lånegjeld i prosent av samlede driftsinntekter (eksklusive kalkulatoriske inntekter og interne overføringer).

Arbeidskapital:
Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Likviditetsreserve:
Likviditetsreserve er definert som arbeidskapitalen fratrukket bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler og premieavvik på pensjon, og tillagt avsetninger til påløpte feriepenger. Forvaltningsfondet holdes utenfor.

Likviditetsgrad:
Likviditetsgrad = (omløpsmidler – ubrukte lån – bundne fond – premieavvik på pensjon) / (kortsiktig gjeld – påløpte feriepenger)

Pensjon og premieavvik

Pensjonspremie:
Den premien Bærum kommune betaler til pensjonskassene (BKP, KLP og SPK).

Netto pensjonskostnad:
Aktuarberegnet størrelse som i prinsippet skal angi et jevnt nivå for kommunens pensjonskostnad over ansettelsesperioden, og brukes til beregning av premieavviket.

Premieavvik:
Differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. Dersom denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet (i alle år for Bærum kommune så langt). Hvis negativ, blir den utgiftsført. OBS: Premieavviket er kun en fiktiv størrelse, da det kun er en føring i regnskapet og endrer ikke oppgjøret vis-à-vis pensjonskassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen av premieavviket påvirker kommunens resultat.

Amortisering av premieavviket:
Utgifts- eller inntektsføring av premieavviket i neste regnskapsår eller over flere påfølgende år. Inntil 2011 ble premieavviket amortisert over 15 år. Deretter over 10 år til 2014. Fra og med 2014 over 7 år.

Akkumulert premieavvik (gjenstående):
Hvert år avsettes differansen mellom årets premieavvik og fjorårets amortisering i balansen. Dette akkumuleres år for år.

Pensjonskostnad i regnskap/budsjett:
Pensjonspremie (utgift) fratrukket premieavviket (inntekt) pluss amortiseringen (utgift).

Pensjonsfond:
Egenopprettet fond i Bærum kommunes balanse som skal brukes til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser.