Alle elever i Bærum skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole som satser på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Viktige resultater og innsatser i 2016

 • Pilotprosjektet Digital skolehverdag 1:1 er en satsing med nettbrett for en skolehverdag med relevans til samfunn og arbeidsliv og som gir økt mulighet for tilpasset opplæring i felleskapet. I 2016 deltok 15 skoler med til sammen 6 000 elever. Det ble også utarbeidet en gevinst- og resultatanalyse samt iverksatt følgeforskning.
 • Programmering som valgfag ved fire ungdomsskoler. Ti barneskoler startet Kidsa koder.
 • Programmet Trygg skolehverdag ble utviklet i 2016 for alle skoler, med tryggkontakt med ombudsrolle,
 • Miljølærer på barne- og ungdomsskolene og kommunal satsing på kompetanseheving og felles planverk. Fire skoler ble del av det nasjonale læringsmiljøprosjektet. Innsatsen for robust psykisk helse er en viktig del av Trygg skolehverdag.
 • Tilpasset undervisning i felleskapet førte til en nedgang i andel elever med spesialundervisning fra 7,2 prosent i 2015 til 6,4 prosent i 2016.
 • Det er gjennomført videreutdanning og kompetanseheving for lærere og ledere, blant annet som styrker tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial.
 • Nye Rykkinn skole ble åpnet høsten 2016.
 • Skolebehovsanalysen ble lagt frem og besluttet.

Utfordringer fremover

 • Følge opp resultat fra følgeforskning og gevinstrapport om Digital skolehverdag 1:1, med vekt på nye arbeidsformer, tilpasset opplæring og økt læringsutbytte.
 • Trygg-satsing: Målrettet innsats for aktivt antimobbearbeid og inkluderende oppvekstmiljø i samarbeid med barnehagesektoren og øvrige tjenester for barn og unge.
 • Legge grunnlag for en utvidet normalitetsforståelse ved at flere elever får sin undervisning i fellesskapet.
 • Fokus på barn og unges psykiske helse for å sikre nødvendig robusthet for aktiv deltakelse i et samfunn i stadig forandring.
 • Imøtekomme elevtallsveksten med økt skolekapasitet til riktig tid og med en profil i tråd med fremtidens
 • skole, flerbruksbehov og kommunens investeringsplan.
tabell