I 2016 økte antallet innbyggere med 1 660, og per 1. januar 2017 hadde Bærum en befolkning på 124 008 innbyggere.

figur

Boligbygging i Bærum

Kommuneplanens arealdel legger vekt på å styre fremtidig utbygging til knutepunkter og sentrumsområder langs eksisterende banestrekninger for å kunne redusere behovet for transport med privatbil. En slik styring av fremtidig utbygging er lagt inn i forslag til ny arealplan (Kommuneplan 2017–2035).

I 2016 ble det bygget 623 boliger i Bærum. 424 boliger, eller 68 prosent av boligene, ble bygget innenfor prioriterte knutepunkter med god kollektivdekning. I henhold til regional plan for areal og transport skal 80–90 prosent av utbyggingen finne sted innenfor prioriterte vekstretninger. For Bærum er dette Sandvika, Fornebu og bybåndet (de deler av byggesonen som ligger innenfor gangavstand til jernbanestasjoner).

Cirka 70 prosent av boligene som ble bygget i 2016, var blokkleiligheter. Gjennomsnittlig boligproduksjon de siste fire årene har ligget på 670 boliger per år.