Barne- og ungdomstjenestenes ambisjon er å fremme inkludering, medvirkning og mestring. Tidlig innsats og tverrfaglige tjenester gir mer innenforskap og mindre sosialt utenforskap.

Viktige resultater og innsatser i 2016

 • Barn og unges rett til medbestemmelse er blitt styrket i kommunes plandokumenter, i utformingen av tjenestetilbud og i vedtak som omhandler det enkelte barn.
 • Utsett! er et foreldrerettet rusforebyggende tiltak som er implementert i ungdomsskolene på alle trinn.
 • Spillhuset ARENA er etablert som et tiltak for unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen og isolerer seg. Mentorordningen for ungdom og familier i risikosonen for å havne utenfor samfunnet, har vært operativ siden mai.
 • MST-CAN er et nytt familietiltak som skal hjelpe familier med høy problembelastning.
 • Undervisning i Psykologisk førstehjelp har vist seg som en nyttig metode for å redusere stress hos barn og unge.
 • PPT har spilt en viktig rolle i arbeidet med å redusere spesialundervisning, og 929 saker ble avsluttet i 2016.
 • Ventelisten for effektuering av vedtak om avlastning i institusjon har gått ned, og døgnprisen er redusert.
 • Tidlig innsatsteam er etablert for flere målgrupper, blant annet enslige mindreårige flyktninger.

Utfordringer fremover

 • Det er viktig å identifisere barn og unge i risiko som trenger en ekstra innsats på helsestasjonen, i barnehagen, skolen og fritidssektoren. Barn, unge og foreldre må vite hvilken hjelp som finnes og hvor hjelpen kan fås.
 • Tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser som gjør at de ikke kan bo hjemme, må sikres.
 • Fortsette arbeidet med å styrke systematisk samarbeid mellom tjenester internt og eksternt.
 • Tjenestene må til enhver tid tilpasses det antall enslige mindreårige som ankommer kommunen.
 • I saker hvor barnevernstjenesten mottar mange meldinger, skal tjenesten ha rutiner for å fange opp risikofaktorer og involvere andre tjenester der meldingen ikke fører til tiltak i barnevernet.
 • Gi flere vedtak om avlastning og støttekontakt i gruppe. Dette for å redusere ensomhet, styrke sosial kompetanse og gi gode mestringsopplevelser.
 • Behov for økt kapasitet på omsorgsboliger.
tabell