Evaluering på tjenestenivå knyttes til systematisk informasjonsinnhenting, analyse og vurdering av både tjenestetilbudet i den enkelte tjeneste og samhandlingen mellom tjenester. Evaluering på dette nivået er viktig for kunnskapsutvikling, læring og forbedring.

Eksempler på hvordan evaluering gjennomføres på tjenestenivå i Bærum kommune:

  • Evaluering av samarbeid og samhandling mellom tjenester er systematisert i både bilaterale samarbeidsmøter på ledernivå mellom tjenestene, og i samarbeidsforum der flere tjenester deltar i fellesskap (for eksempel i SLT-koordineringsgruppe).

  • Evaluering i barnehager og skoler skjer på arenaer som foreldremøter, elevråd, foreldrearbeidsutvalg (FAU), foreldreråd, skolemiljøutvalg mv. Ved hver grunnskole er det for eksempel et elevråd, et FAU, et foreldreråd og et skolemiljøutvalg for å sikre medvirkning og evaluering. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I foreldrerådet er alle foreldre som har barn i skolen medlemmer. Foreldrerådet og FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. I skolemiljøutvalget er elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen representert. Elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen.

  • Det gjennomføres ulike varianter av brukerundersøkelser og måling av brukertilfredshet på en rekke tjenesteområder i kommunen. Denne informasjonen gir verdifull innsikt som grunnlag for evaluering og videreutvikling av kommunens tjenestetilbud.

Det er i BTI-handlingsveilederen lagt opp til prosessevaluering som gjennomføres i forbindelse med langvarig oppfølging og avslutning av tiltak på individnivå. Det er laget et eget prosessevalueringsskjema til handlingsveileder for regelmessig bruk og/eller når tiltak avsluttes. Hensikten er å få kartlagt brukeres og tjenesters opplevelse av samarbeidsprosesser med fokus på målforståelse, gjennomføring, informasjonsflyt, opplevd sammenheng gjennom forløp samt medvirkning og medbestemmelse. Denne informasjonen vil kunne anonymiseres til bruk ved evaluering på tjenestenivå, og gi verdifull innsikt i kommunens arbeid med samhandling på tvers.