Evaluering på tjenestenivå knyttes til systematisk informasjonsinnhenting, analyse og vurdering av samhandlingen mellom tjenester. Evaluering av samhandling på dette nivået er viktig for kunnskapsutvikling, læring og forbedring.

Det er i BTI-handlingsveilederen lagt opp til prosessevaluering som gjennomføres i forbindelse med langvarig oppfølging og avslutning av tiltak på individnivå. Det er laget et eget prosessevalueringsskjema til handlingsveileder for regelmessig bruk og/eller når tiltak avsluttes. Hensikten er å få kartlagt brukeres og tjenesters opplevelse av samarbeidsprosesser med fokus på målforståelser, gjennomføring, informasjonsflyt, opplevd sammenheng gjennom forløp samt medvirkning og medbestemmelse. Denne informasjonen vil kunne anonymiseres til bruk ved evaluering på tjenestenivå, og gi verdifull innsikt i kommunens arbeid med samhandling på tvers.