Barnehage

Skole

Målgruppe:

Elever i 1.-10. trinn

Kort beskrivelse:

Grunnskolen i Bærum består av 25 barneskoler, 12 ungdomsskoler, 1 kombinert barne- og ungdomsskole, 1 spesialskole, 3 alternative skoler, musikk og kulturskole og Sjøholmen maritime senter.

For mer informasjon om grunnskoletilbudet i Bærum og oversikt over alle skoler se her:

 

Målgruppe:

Elever i 1.- 4. trinn og elever med spesielle behov i 1.-7. trinn

Kort beskrivelse:

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

For mer informasjon om skolefritidsordningen i Bærum se her:

Kort beskrivelse:

Voksenopplæringssenteret tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige, skreddersydde bedriftskurs, grunnskoleopplæring og spesialundervisning

For mer informasjon om voksenopplæringssenteret og deres tilbud se her:

 

 

Helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Målgruppe:

Helsestasjonene i Bærum kommune er et gratis tilbud for gravide, barn 0-5 år og deres familier

Kort beskrivelse:

På helsestasjonen får du veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner

For informasjon om helsestasjonene i Bærum og deres tilbud se her: 

Målgruppe:

Tilbud til alle elever i grunnskole, videregående og private skoler

Kort beskrivelse:

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Skolehelsetjenesten tilbyr helsesamtaler, oppfølgingssamtaler, undervisning og veiledning i klasser og grupper, og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammer. Skolehelsetjenesten har fast samarbeid med skolen og de andre yrkesgruppene som jobber der.

For mer informasjon om skolehelsetjenesten se her:

 

Målgruppe:

Tilbud til alle unge i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse:

Helsestasjon for ungdom er et tilbud som kommer i tillegg til skolehelsetjenesten. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

For mer informasjon om helsestasjon for ungdom se her:

 

Målgruppe:

Et tilbud for gutter mellom 13-23 år

Kort beskrivelse:

Her jobber det en mannlig lege og en helsesykepleier. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

For mer informasjon om helsestasjon for gutter se her:

 

Helsetjenester

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Målgruppe:

Barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet

Kort beskrivelse:

PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet. Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling

For mer informasjon om PP-tjenesten i Bærum kommune se her:

 

Spesialpedagogiske tjeneste barnehage

Målgruppe:

Barn fra 0-6 år med rett på spesialpedagogisk hjelp

Kort beskrivelse:

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage utfører spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 35 på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

For mer informasjon om spesialpedagogiske tjenester barnehage se her: 

Psykisk helseteam

Målgruppe:

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide

Kort beskrivelse:

Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår

For mer informasjon om psykisk helseteam se her:

 

Ressursteam for ungdom

Målgruppe:

Ungdom og deres foresatte

Kort beskrivelse:

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

For mer informasjon om ressursteam for ungdom se her:

 

Rusforebyggende team

Målgruppe:

For ungdom opp til 23 år og deres familier

Kort beskrivelse:

Rusforebyggende team ungdom er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Teamet tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk

For mer informasjon om rusforebyggende team se her:

 

Utekontakten

Målgruppe:

ungdom og unge voksne i aldersgruppen 15-25 år

Kort beskrivelse:

Oppsøkende tilbud til enkeltpersoner og grupper av ungdommer (15-25 år) som behøver støtte og hjelp (og som ikke fanges opp eller i tilstrekkelig grad nås av eksisterende hjelpeapparat). Ungdom som er i faresonen for å utvikle problemer i en slik grad at deres sosiale eller mentale funksjonsevne er truet.

For mer informasjon om utekontakten se her:

 

Barneverntjenesten og barnevernvakten

Målgruppe:

  • Barn 0-18 år og familiene deres. Tilbud om ettervern unge voksne opp til 25 år.
  • Barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Eksempler: vold, omsorgssvikt, seksuelle overgrep, høyt og vedvarende konfliktnivå i familien, ungdom som viser atferdsvansker i form av alvorlig/gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler etc.

Kort beskrivelse:

  • Barneverntjenesten er tilgjengelig for drøfting, veiledning og oppfølging av akutte situasjoner alle dager, hele døgnet, tlf. 67 50 47 70.
  • På nettsidene kan du lese om hvordan man sender melding om bekymring til barnevernet, vilkårene for meldeplikt og hvordan barneverntjenesten jobber i en barnevernsak.

For informasjon om barneverntjenesten i Bærum se her:

 

Fritid og avlastning

Målgruppe:

  • ulike målgrupper som er i behov av en tilrettelegging av ferie og fritidstilbud.
  • familier med særlig tyngende omsorg for barn unge og voksne med funksjonshemming

Kort beskrivelse:

Fritid og avlastning jobber med å tilrettelegge fritidstilbud og avlastningstjenester for personer innen ulike målgrupper som er i behov for en tilrettelegging av ferie og fritidstilbud. I tillegg er det Fritid og avlastning som administrerer støttekontakttjenesten og individuell avlastning.

For mer informasjon om fritid og avlastning sitt fritidstilbud, individuell avlastning og støttekontakt se her: 

Fritidsklubber

Målgruppe:

Åpent for alle barn og unge i alderen 10-25 (primært 13-18)

Kort beskrivelse:

Bærum kommunes har 7 fritidsklubber som tilbyr ulike fritidsaktiviteter, lekselesing, kafé, voksenkontakt og veiledning til barn og unge.

For mer informasjon om fritidsklubbene se her: 

Flyktningkontoret

Målgruppe:

Flyktninger

Beskrivelse:

Flyktningkontoret har ansvar for å bosette og etablere flyktninger i Bærum kommune, samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet. Flyktningkontorets arbeid utføres i henhold til «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere».  Introduksjonsloven Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og derigjennom deres økonomiske selvstendighet.

For mer informasjon om flykningskontoret og introduksjonsprogrammet for flykninger se her:

 

Boligbistand

Sosiale tjenester Nav Bærum