Samhandling mellom tjenester er nedfelt i en rekke lovverk, nasjonale retningslinjer og veiledere. Blant slike er opplæringsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, psykisk helsevernloven, spesialisthelsetjenesteloven, barnevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven og arbeids- og velferdsforvaltningsloven.

Eksempler på samhandlingsarenaer på kommunenivå i Bærum kommune:

  • Ledermøter med faste strukturer for frekvens, formål, innhold, sakskart og referatpraksis
  • Ledersamlinger (for eksempel rektorsamlinger, styrersamlinger og faste møter mellom barnehagemyndighetene og private samt kommunale barnehagestyrere)
  • Informasjons- og opplæringsopplegg på tvers av sektortilhørighet (for eksempel «Bekymret for et barn-foredrag» fra barneverntjenesten)
  • Ledersamarbeid gjennom deltakelse i større innovasjonstiltak og utviklingsprosjekter på oppvekst- og velferdsområdet i kommunen
  • Deltakelse i ASSS-nettverk

Samarbeidsavtaler/samarbeidsrutiner

Flere tjenester og sektorer har formaliserte samarbeidsavtaler. I noen tilfeller er disse utformet som veiledere på nasjonalt nivå (for eksempel om samarbeid med politiet, eller mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten). For andre har det vært hensiktsmessig å utarbeide lokalt tilpassede avtaler (for eksempel i helsetjenester barn og unge, fraværsrutinene i skole og overgangsrutinene mellom barnehage og skole). Flere tjenester har også utarbeidet samarbeidsprogram der samhandling på tvers i kommunen følges opp etter faste strukturer på systemnivå (for eksempel barneverntjenestens samarbeidsprogram med eksterne).

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enheten har et overordnet ansvar for kommunens praktisering av lovkrav om koordinator og individuell plan, samt at denne ordningen fungerer etter hensikten. Koordinerende enhet er også et gjensidig kontaktpunkt for samhandling med koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten. Enhetens kjernevirksomhet er utvikling av rutiner og møteplasser for samhandling, informasjon og kompetanseutvikling på tvers av fag, nivåer og sektorer.

 Samhandlingskoordinator

Samhandlings-koordinator skal sikre at kommunen oppfyller myndighetskravene i samhandlingsreformen, bidra inn i Kommune-helse-samarbeidet Vestre Viken, bidra til et godt samarbeid med Bærum sykehus, Bærum DPS og Blakstad sykehus, bidra til at ledere i Bærum kommune er kjent med reformens intensjoner gjennom lovverk og forskrifter, undervise ansatte i lovverket og være pådriver til gode tjenester som samhandler til det beste for Bærums befolkning. 

 SLT koordinator

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinatorene sikrer at alle som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, får felles problemforståelse og samordner tiltak. Målet med SLT-arbeidet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.