Lovverk og føringer for samhandling rundt barn, unge og deres familier:

Likeverdsreformen- Et samfunn for alle

Målet med Likeverdsreformen er at barn og familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse.

Tversektorielle veiledere for samarbeid

Rett og plikt til koordinator og samhandling på individnivå

Rett og plikt til samhandling, koordinator og individuell plan er nedfelt i flere ulike lovverk:

Samhandlingsarenaer på systemnivå i Bærum kommune:

Oppvekst- Barnehage

 • Ledermøter oppvekst barnehage; ulike nivåer og inndeling
  • Kommunalsjef og seksjonsledere (helsetjenester barn og unge, barnevern, barnehage), tjenesteledere og avdelingsledere
 • Møter ved behov hvor det tas også tas beslutninger på tvers av sektorer
  • Kommunalsjefer, seksjonsleder, tjenesteleder og stab

Oppvekst- Skole

 • Møter oppvekst skole -tjenesteledere
  • Skole- PPT- Kultur- U & F
 • Tverrsektoriell arena/drøfting i system- eller enkeltsaker
  • Tverrsektorielt fra strategisk ledernivå samt viktige tjenestelederledd og stab

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enheten har et overordnet ansvar for kommunens praktisering av lovkrav om koordinator og individuell plan, samt at denne ordningen fungerer etter hensikten. Enheten er et kontaktpunkt for samhandling som skal bidra til helhetlig samhandling og koordinering i kommunen. Koordinerende enhet er også et gjensidig kontaktpunkt for samhandling med koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten. Enhetens kjernevirksomhet er utvikling av rutiner og møteplasser for samhandling, informasjon og kompetanseutvikling på tvers av fag, nivåer og sektorer. Link til nettside.

Samhandlingskoordinator

 • Samhandlings-koordinator skal sikre at kommunen oppfyller myndighetskravene i samhandlingsreformen, bidra inn i Kommune-helse-samarbeidet Vestre Viken, bidra til et godt samarbeid med Bærum sykehus, Bærum DPS og Blakstad sykehus, bidra til at ledere i Bærum kommune er kjent med reformens intensjoner gjennom lovverk og forskrifter, undervise ansatte i lovverket og være pådriver til gode tjenester som samhandler til det beste for Bærums befolkning. 

SLT koordinator

 • SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinatorene sikrer at alle som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, får felles problemforståelse og samordner tiltak. Målet med SLT arbeidet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.