Både kvalitetssikring og evaluering inngår som sentrale prosesser i et helhetlig system, med formål om å avdekke og rapportere avvik. Evalueringsarbeidet for systematisk identifisering og oppfølging av utsatte barn, følger som en del av internkontrollsystemet i kommunen. 

På kommunenivå omfatter det systematiske evalueringsarbeidet styringsdokumenter som Kommuneplanens samfunnsdel, Økonomiplan, Handlingsprogram, i tillegg til årsrapport og tilstandsrapporter. De nevnte dokumentene ligger til grunn for videre oppfølging og utvikling av det kommunale tjenestetilbudet.

En annen sentral del av evalueringsarbeidet er brukerperspektivet. Ungdata, Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen i barnehage er eksempler på undersøkelser der resultatene brukes som kunnskapsgrunnlag i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, samt i politikkutvikling og styring lokalt. Kunnskap fra individ- og tjenestenivå er også en integrert del av Bærum kommunens arbeid på kommunenivå.