Evaluering på individnivå er knyttet til evaluering av iverksatte tiltak sammen med barn, ungdom og familier. Hensikten er kunnskap om tiltakenes måloppnåelse og effekt opp mot de behov og målsetninger som er kartlagt i den enkelte barn eller families tilfelle. En kontinuerlig samevaluering av tiltak er også en måte å sikre brukermedvirkning på individnivå.

Eksempler på hvordan evaluering gjennomføres i oppveksttjenestene i Bærum kommune:

  • Gjennom dialog, samtalerekker og avtalte oppfølgingsløp med barn, ungdom og foreldre (for eksempel hos helsesykepleier på skolen, i psykisk helseteam og andre forebyggende tjenester i kommunen)

  • Gjennom jevnlige vurderinger av det pedagogiske arbeidet i barnehagene, for å sikre at alle barn får tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehagen. Barn med særlige behov har rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsatt funksjonsevne skal sikres egnet tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven §§ 31 og 37. Konkret evaluering gjennomføres både i den løpende dialogen mellom barnehagen og foreldre, og gjennom foreldresamtaler, på foreldremøter og tilsvarende strukturerte arenaer. Det gjennomføres også brukerundersøkelser.

  • I skolen gjennom at både elever og foreldre får medvirke og er aktive deltakere i evalueringen av opplæringen som gis. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling. Konkret evaluering gjennomføres både i den løpende dialogen mellom barn, foreldre og skolen, og i utviklingssamtaler, på foreldremøter og tilsvarende strukturerte arenaer. Det gjennomføres også brukerundersøkelser.
  • Flere hjelpetjenester har spesifikke lovkrav knyttet til evaluering av tiltak i samarbeid mellom barn, foreldre og hjelpeapparatet. For eksempel er det lovkrav knyttet til både hyppighet, systematikk og innhold i evaluering av tiltak fra barnevernet, både for barn som mottar hjelpetiltak og barn som er plassert utenfor hjemmet. Flere hjelpetjenester til barn og familier har tilsvarende regulering når det gjelder evaluering, som også dokumenteres iht. lovverkets forvaltningskrav på området. Kommunen har i tillegg flere tjenester som tilbyr evidensbaserte tiltak der det måles effekt basert på forskningsbaserte metoder for dette.