Evaluering på individnivå er knyttet til evaluering av iverksatte tiltak sammen med bruker. Hensikten er å få tak i det enkelte tiltakets kortsiktige effekt i forhold til de behov og målsetninger som er kartlagt i den enkelte brukers tilfelle. En kontinuerlig samevaluering av tiltak er også en måte å sikre brukermedvirkning på individnivå.