Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du er bekymret for deg selv, en venn, et barn eller en ungdom?

For voksne

Hvordan gå fram med en bekymring for et barn eller en ungdom? I vår kommune tar vi alle bekymringer som gjelder barn og unge like alvorlig, enten bekymringen er liten eller stor. Om det er et barn i familien din, vennekretsen eller i nabolaget det gjelder, er det godt å ha en voksen som ser situasjonen til barnet og bidrar til at det får den oppfølgingen det skal ha.

Vi vet at voksne som bryr seg om et barn som har det vanskelig, kan være avgjørende for hvordan det går med barnet i framtida. Du kan være den ene som ser. Vi som arbeider med barn og unge i Bærum kommune vil gjerne hjelpe og samarbeide med deg for at alle barn og unge i kommunen skal få en trygg og god oppvekst.

Du kan melde din bekymring til alle i kommunen som arbeider med barn. Det kan være lærer/rektor, ansatt i offentlig eller privat barnehage, helsesøster, utekontakt, SLT-koordinator, eller du kan henvende deg til veiledningstorget for å få en kontaktperson over telefon. Les mer om bekymring for barn og unge. Her er flere tips om hvem du kan kontakte dersom du er urolig for et barn eller en ungdom:

Barnets foresatte

Dersom du er urolig for et barn eller en ungdom kan du ta kontakt med barnets/ungdommens foreldre eller andre pårørende. Du kan fortelle om bekymringen din og kanskje foreslå å hjelpe.

Dersom du blir avvist av foreldrene og fortsatt er bekymret for barnet eller ungdommen tar du kontakt med barnevern, helsestasjon, barnehage eller skole. Det skal du også gjøre dersom du vegrer deg for å ta kontakt med familien direkte.

Ved mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt skal foreldre ikke kontaktes.

Ta direkte kontakt med barneverntjenesten (67 50 68 00 / 67 50 47 70) og/eller politi (02800)

Helsestasjon, barnehage eller skole

Du kan også kontakte helsestasjon, barnets barnehage eller barnets/ungdommens skole og dele din bekymring. Bærum kommunes veiledningstorg kan hjelpe deg med kontaktinformasjon.

Veiledningstorget: 67 50 40 50

Helsestasjonenes tilbud

Barnevernet

Alle kan kontakte barnevernet om man uroer seg eller er bekymret for om et barn eller ungdom har det vanskelig hjemme. Vil du drøfte bekymringen din? Barneverntjenesten i Bærum er tilgjengelig hele døgnet. Du kan kontakte barnevernet på telefonnummer 67 50 47 70. Barn og unge kan også ringe 116 111. I telefonen kan du sette ord på og drøfte din bekymring:

  • Du har mulighet til å drøfte anonymt.
  • Barnevernet kan gi råd om hvordan gå frem overfor barn eller foreldre for å presentere en bekymring.
  • Man kan drøfte sammen hvem som best kan hjelpe barnet og hvilke aktuelle instanser som kan bistå.

Du kan også ta kontakt for å avtale et tidspunkt for en samtale i barneverntjenestens lokaler, enten du er barn, ungdom eller voksen.

For ansatte med profesjonsbestemt taushetsplikt, kan barnevernet også gi råd og veiledning vedrørende vilkårene for meldeplikt til barnevernet. Les mer om meldinger, krav til samtykke og vilkår for meldeplikt på barnevernets nettsider. Skal du sende melding til barnevernet, finner du digital meldingsportal i lenken under digital meldingsportal her

Politiet

Politiet skal kontaktes ved akutt fare for liv og helse, eller dersom du mistenker at barnet har vært utsatt for noe ulovlig. Her kan du lese mer om hva politiet kan hjelpe deg med.

Bærum politistasjon
Kjørboveien 33
1337 Sandvika

Telefon: Operasjonssentralen: 02800 Nødsituasjoner: 112

For barn og unge:

Er du bekymret for deg selv, dine søsken eller en venn?

Bærum kommune skal være et godt sted å bo og leve for alle. Alle barn har rett til å være trygge og å ha det de trenger. Dersom du kjenner at du har det vanskelig - hjemme, på skolen eller i fritiden, eller vet om en venn, et barn eller en ungdom som ikke har det bra, er det viktig at du sier ifra. Å si ifra kan være med på å gjøre slutt på en vanskelig situasjon.

I Bærum finnes det mange voksne du kan snakke med om det du er urolig for, tenker, føler og trivsel enten det gjelder deg selv, venner eller familie. Det er lurt å snakke med noen av disse slik at du kan få hjelp. Nedenfor kan du finne ut hvem du kan kontakte og få noen gode råd.

Noen du kjenner deg trygg på

Er det en person du kjenner deg trygg på? Som du synes det er lett å snakke med? En venn, noen i familien, en nabo, en lærer eller kanskje en fotballtrener? Det er mange du kan snakke med, som vil lytte og hjelpe deg. Men dersom du synes det er vanskelig å komme på noen, eller du ønsker å snakke med andre, kan du ta kontakt med en av de som står oppført under her.

Det viktigste er at du deler det som er vanskelig med noen.

Helsesykepleier:

Du kan også kontakte helsesykepleier ved din eller barnets barnehage eller barnets/ungdommens skole og dele din bekymring. Bærum kommunes veiledningstorg kan hjelpe deg med kontaktinformasjon. Veiledningstorget: 67 50 40 50

Fastlege:

Alle personer som er bosatt i en norsk kommune har rett til fastlege. Du har rett til å bytte fastlege inn til to ganger per kalenderår, og du kan ha fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Fastlegen er ansvarlig for å følge opp sine pasienter i legekontorets åpningstid, det vil si at dersom du har behov for noen å snakke med kan du ta kontakt med ditt legekontor og be om en time med din fastlege.

Ved akutt oppstått skade eller sykdom utenom fastlegens åpningstid må du kontakte legevakta (116 117). Dersom det står om liv, ring 113.

Barneverntjenesten:

Hovedoppgaven til barnevernet er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Det er foreldrene som har ansvar for å gi barna sine omsorg. Dersom foreldrene ikke strekker til, kan barnevernet bidra til å sikre barn og unge omsorg, trygghet og mulighet til utvikling.

Adresse Bærum barneverntjeneste:

Brynsveien 88A
1346 Gjettum
Telefon: 67506800

Barnevernsvakten:

Barnevernsvakten er barneverntjenesten sin akuttberedskap og er åpen hele døgnet. Telefon: 67504770

Hovedoppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner, og de skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt.

Politiet:

Har du eller noen du kjenner blitt utsett for noe ulovlig? Eller er du kanskje usikker på om det du har blitt utsett for er ulovlig eller ikke? Da kan du ta kontakt med politiet der du bur.

Klikk her for å lese meir om kva politiet kan hjelpe deg med.

Bærum politistasjon
Kjørboveien 33
1337 Sandvika

Telefon: Operasjonssentralen: 02800 Nødsituasjoner: 112

For ansatte:

Som ansatt er du pålagt å handle dersom du opplever en bekymring knyttet til et barn. Det kan være at du er urolig for livssituasjon, familieliv, helse, trivsel på skolen og lignende som kan ha innvirkning på barnet. Benytt deg av BTI-veilederen (link til handlingsveilederne) for å sikre riktig framgang i situasjonen utfra modellen.

BTI-veilederen inneholder både en oppskrift på hvordan vi skal gå fram for å avklare om det er grunnlag for bekymringen vi kjenner, samt en rekke konkrete verktøy. Både fremgangsmåten og de tilhørende verktøyene er primært tiltenkt bruk i kommunale tjenester, men også privatpersoner kan ha nytte av dem. For eksempel kan Observasjonsskjema for barn og unge , Signal på manglende trivsel , Skala for uro: barn og unge og Skala for uro: foreldre hjelpe deg med å sette ord på og definere bekymringen du opplever. Dersom vi har mistanke om vold eller overgrep, skal vi kontakte barnevernstjenesten direkte!

Tjenesteoversikt link til kommunens tjenesteoversikt