På denne siden finner du lenker til tjenester der du kan søke om bistand til bolig, økonomisk rådgivning og økonomisk sosialhjelp.

Boligbistand

Fornebuboliger til unge under 35 år

Økonomisk rådgivning

Økonomisk sosialhjelp

Nav – om økonomisk sosialhjelp

Økonomi og bolig

NAV

Tiltak

Midlertidig botilbud etter sosialtjenesteloven

Målgruppe

For enkeltpersoner eller familier med akutt bolig behov

Kort beskrivelse

Hvis du ikke har et sted å bo den nærmeste tiden og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, skal NAV skaffe deg et midlertidig botilbud

Lenke

Midlertidig botilbud (nødssituasjon)

Tiltak

Hjelp fra NAV til å skaffe varig bolig

Målgruppe

Hvis du ikke klarer å finne deg en passende bolig på grunn av økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte årsaker, kan NAV-kontoret hjelpe deg med å skaffe en varig bolig

Kort beskrivelse

NAV kan blant annet hjelpe deg med å

  • finne leiligheter som er til leie
  • avtale visning
  • gå på visning
  • skrive søknad om kommunal bolig
  • etablere kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester
  • på annen måte hjelpe deg med å skaffe en varig bolig

 

 

Vestre Hauger natthjem

Målgruppe

Bostedsløse mennesker med tilhørighet til Bærum, som har et rusproblem og som ikke kan benytte seg av øvrige overnattingstilbud

Kort beskrivelse

Natthjemmet gir et trygt og rusfritt overnattingstilbud. Tilbudet om overnatting skjer på fastsatte vilkår. Natthjemmet har våkne nattevakter. Tjenesten er gratis

Lenke

Akutt boligbehov

Velferdsboliger

Målgruppe

Innbyggere som ikke selv eller ved hjelp av bostøtte, lån eller tilskudd er i stand til å skaffe seg eller beholde egnet bolig på det private leiemarkedet grunnet helsemessig og/eller sosiale årsaker og/eller økonomiske årsaker

Kort beskrivelse

Kommunal utleieboliger for personer med spesielle boligbehov av midlertidig eller varig karakter

Lenke

Kommunale boliger

Omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser og rusutfordringer

Målgruppe

Tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Kort beskrivelse

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

I boligene mottar man tjenester basert på individuelle vedtak etter søknad. Det kan være for eksempel medisinsk tilsyn, bistand til praktiske gjøremål, hjelp til sosialisering og aktivisering

Søknad om tildeling av denne type bolig, rettes til Tildelingskontoret i kommunen

Lenke

Omsorgsboliger for personer med psykiske problemer

 

Omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse

Målgruppe

Personer med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse og omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg

Kort beskrivelse

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand. Ved tildeling av omsorgsbolig må det i tillegg søkes om helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov

Lenke

Boliger for personer med funksjonsnedsettelse - Oversikt

 

 

Boligkoordinator

Målgruppe

Foreldre med barn og unge med funksjonsnedsettelse med behov for tilrettelagt bolig og tjenester i fremtiden

Kort beskrivelse

Boligkoordinator gir veiledning og praktisk bistand til foreldre med barn og unge med funksjonsnedsettelse som behov for tilrettelagt bolig og tjenester i fremtiden. 

Koordinator gjennomfører dialog og informasjonsmøter med bruker, pårørende og verge og har tett samarbeid med Tildelingskontoret, kommunens eiendomsavdeling og Husbanken

Lenke

Boligkoordinator

Økonomiske støtteordninger tilknyttet bolig

Tiltak

Kommunal bostøtte

Målgruppe

Leietaker i kommunal bolig, som har lav inntekt og får økt husleie

Kort beskrivelse

Formålet med kommunal bostøtte er å gi økonomisk støtte til deg som bor i kommunal bolig, har lav inntekt og får økt husleie

Lenke

Kommunal bostøtte

Tiltak

Statlig bostøtte

Målgruppe

Personer over 18 år med høye boutgifter og lav inntekt

Kort beskrivelse

Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter

Lenke

Statlig bostøtte

Husbanken

 

Tiltak

Startlån og tilskudd

Målgruppe

Vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering

Kort beskrivelse

Startlån og tilskudd skal bidra til å skaffe og sikre boliger til vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering

Lenke

Lån og tilskudd

Husbanken

 

Nedsatt funksjonsnivå og boligtilpasning

Tiltak

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

Målgruppe

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden

Kort beskrivelse

Fysisk tilrettelegging av bolig og hjelpemidler kan kompensere for nedsatt funksjonsevne. Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse, kan tilpasning og hjelpemidler gjøre deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme

Lenke

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

 

Økonomisk rådgivning, veiledning og sosialhjelp i regi av NAV

Tiltak

Økonomisk sosialhjelp

Målgruppe

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Kort beskrivelse

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær

Lenke

Sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Tiltak

Opplysning, råd og veiledning

Målgruppe

Alle innbyggere

Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon eller om du mottar andre tjenester fra NAV. Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon

Kort beskrivelse

Informasjon, råd og veiledning fra Nav som skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Lenke

Opplysning, råd og veiledning

Tiltak

Gjeldsrådgivning

Målgruppe

Innbyggere med økonomiske utfordringer

Kort beskrivelse

Økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon:

et lavterskeltilbud for deg som har økonomiske problemer. På telefon kan du for eksempel få hjelp til å få oversikt over din økonomiske situasjon.

Økonomi og gjeldsrådgiver:

På NAV-kontoret kan du få hjelp av en økonomi- og gjeldsrådgiver. Ta kontakt med lokalt NAV-kontoret

Lenke

Få økonomi- og gjeldsrådgivning fra NAV

Barnehage

Tiltak

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Målgruppe

Lavinntektsfamilier

Kort beskrivelse

Ordningene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Reglene om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager

Lenke

Foreldrebetaling

 

Skole

Tiltak

Redusert foreldrebetaling SFO

Målgruppe

Lavinntektsfamilier

Kort beskrivelse

Rabattordninger for opphold i skolefritidsordningen (SFO) fastsettes av Bærum kommune

Grunnlaget for vurdering av redusert oppholdsbetaling i SFO er familiens samlede bruttoinntekter

Det fattes et enkeltvedtak som varer ut skoleåret

Lenke

SFO - Skolefritidsordningen

Tiltak

Barn i sentrum midler

Målgruppe

Barn og unge fra lavinntektsfamilier i alderen 6-16

Kort beskrivelse

Alle barne- og ungdomsskoler i Bærum er tildelt en sum penger som skal brukes til støtte for fritidsaktiviteter for elever fra lavinntektsfamilier. Hver skole administrer dette

Ta derfor direkte kontakt med din skole om du har behov for slik støtte

Lenke

Finn din skole

Natur, kultur, idrett og fritid

Tiltak

Fritidsstipend

Målgruppe

Alle barn og unge opp til og med videregående skole

Kort beskrivelse

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi

Lenke

Fritidsstipend

Tiltak

BUA Bærum

Målgruppe

Barn og unge og deres familier

Kort beskrivelse

Bua er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få muligheten til å prøve ut flere og mer varierte aktiviteter. Bua i Bærum er en utlånsordning for barn og unge som går på skole i Bærum. 

Hos oss kan du låne sportsutstyr i max 3 uker + mulighet for 1 uke forlengelse

Lenke

BUA