På denne siden har vi samlet noen fagressurser om ekstremisme og radikalisering.

Ekstremisme og radikalisering

Med voldelig ekstremisme menes personer og grupperinger/organisasjoner som er villig til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. Radikalisering defineres som prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå slike mål. Det kan være ulike årsaker til at noen blir radikalisert. Tegn på radikalisering kan komme i form av uttalelser, endring i adferd eller sosiale relasjoner Mer om bekymringstegn kan leses her: ( Vedlegg Link til veileder ved bekymring). Er du bekymret for noen?

Alle politidistrikt har en egen radikaliseringskontakt som bistår ved bekymring for radikalisering/ ekstremisme. Bekymringer kan også drøftes anonymt.

Kontaktinformasjon:

Radikaliseringskontakt i Oslo politidistrikt, enhet vest: tlf: 67576912

Ved akutt bekymring, ring politiet på telefon 112.

Bekymringer kan også drøftes med SLT koordinator i Bærum kommune på tlf. 46954495 eller Barnevernstjenesten tlf. 67 50 47 70.

For mer informasjon om SLT samarbeidet (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid; se link til SLT

Hatkriminalitet

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger rettet mot en person eller gruppe på grunn av etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne. 

  • Om hatytringer og hatkriminalitet

Utsatt for hatkriminalitet?

Politiet ser alvorlig på hatkriminalitet fordi det ikke bare rammer den enkelte som utsettes, men også fordi det kan skape frykt hos utsatte grupper. Meld ifra til politiet dersom du er utsatt.

Å bli utsatt for hatkriminalitet kan skape frykt og engstelse. Har du blitt utsatt for dette, kan du få oppfølging fra politiet eller kommunen gjennom Trygghetsprogrammet. Saken trenger ikke være anmeldt for at du skal få oppfølging.

Strategiske dokumenter:

Bærum kommune og Oslo politidistrikts lokale handlingsplan for forebygging av hatkriminalitet og ekstremisme

 Nasjonale ressurser

Regjeringen:

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

  • Hva gjør du hvis du er bekymret
  • Samtaleverktøy – slik går du i dialog
  • Aktuelle tiltak mot radikalisering

Les mer på regjeringen.no 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

RVTS Øst gir kompetansestøtte til:

SLT-koordinatorer, voldskoordinatorer og andre som arbeider på kommunalt nivå med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

  • Helsetjenester og sosiale tjenester som arbeider med tilbakeføring til samfunnet av hjemvendte fremmedkrigere
  • Tjenester som arbeider med barn som har foreldre med IS-tilknytning, samt deres mødre
  • Kriseteam som blant annet skal følge opp ofre for terrorhandlinger og pårørende i drapssaker

Les mer på RVTS 

Politiet: Radikalisering og voldelig ekstremisme på internett

Politiet ønsker tips om personer, grupper eller organisasjoner som støtter, oppfordrer til eller bruker vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål via internett.

Les mer på politiets hjemmeside 

Nettressurser / mer kunnskap om tema:

Hva er ekstremisme og terrorisme? Hvordan blir noen en voldelig ekstremist? Og hva forebygger radikalisering?