På denne siden finner du litt om de ulike hjelpetilbudene som finnes i Bærum kommune, og lenker til noen eksterne nettsider om temaet. Når barn og unge opplever psykiske helseplager kan man ta kontakt med helsestasjonen, fastlegen eller ulike hjelpetelefoner.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år. I tillegg finnes Helsestasjon for gutter i Sandvika.

Les mer om Helsestasjonene for ungdom her

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innenfor rammene av forebyggende psykisk helsearbeid. Hensikten er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt. Tilbudet gjelder aldersgruppen 0–23 år.

Les mer om psykisk helseteam her

Mental helse ungdom

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. Organisasjonen jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

Her kan du lese om ulike typer psykiske helseplager, eller du kan få hjelp og veiledning.

 

Bufdir – for foreldre med ungdom som sliter

Kjennetegn ved ungdom som har psykiske plager og råd til foreldre kan du lese mer om på denne siden. 

 

Psykisk helse

Skolehelsetjenesten

Tiltak

Individuelle helsesamtaler, oppfølgingssamtaler med helsesykepleier

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående?

Kort beskrivelse

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønske

Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse

Lenke

Skolehelsetjenesten

Tiltak

Psykologisk førstehjelp

Målgruppe

Undervisningstilbud til alle elever i 2., 5. og 8. trinn

Kort beskrivelse

Undervisningstiltak som skal bidra til å hjelpe barn og ungdom til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser, og dermed styre unna mange vansker

Lenke

Psykologisk Førstehjelp

Psykisk helseteam

Tiltak

Individuelle samtaler og familiesamtaler

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Foreldreveiledning

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

Tiltak

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Tiltak

Temakvelder og undervisning til brukere og samarbeidspartnere

Målgruppe

Tilbudet er for aldersgruppen 0–23 år og for gravide. Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, utvikling og konflikter. Tilbudet er gratis og det er kort ventetid

Kort beskrivelse

 • Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår
 • PHT en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • PHT består av tre aldersinndelte team som er tverrfaglig sammensatt. Henvendelser skjer via helsesykepleier, jordmor eller inntakstelefon

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

 

 

Helsestasjoner

Tiltak

Individuelle samtaler

Målgruppe

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse

Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter mannlig leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for gutter

Tiltak

Individuelle samtaler

Målgruppe

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse

Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter mannlig leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt

Helsestasjon for ungdom

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temakvelder for foreldre

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte 

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Målgruppe

Ungdom og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen

Lenke

Ressursteam for ungdom

Utekontakten

Tiltak

Utekontakten

Målgruppe

Utekontakten i Bærum tilbyr bistand til ungdom og unge voksne i aldersgruppen 15-25 år

Oppsøkende tilbud  til enkeltpersoner og grupper av ungdommer (15-25 år) som behøver støtte og hjelp (og som ikke fanges opp eller i tilstrekkelig grad nås av eksisterende hjelpeapparat). Ungdom som er i faresonen for å utvikle problemer i en slik grad at deres sosiale eller mentale funksjonsevne er truet.

Lenke

Utekontakten

Støttekontakt

Tiltak

Støttekontakt

Målgruppe

Barn og unge med psykiske helseutfordringer, utviklingshemning og fysisk funksjonshemning

Kort beskrivelse

Tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Stanga avlastningssenter

Tiltak

Stanga avlastningssenter

Målgruppe

Foreldre som har barn/ungdom med psykiske helseutfordringer/utfordrende atferd med behov for avlastning. (Alder 8-18 år).

Kort beskrivelse

Stanga avlastningssenter tilbyr hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år som strever med utfordringer som angst, ADHD, autisme, depresjon eller annet. Oppfølgingen tilpasses etter barnets og familiens behov

Lenke

Stanga avlastningssenter

Fritid og avlastning

Tiltak

Aktiv fritid

Målgruppe

Barn og ungdom med ADHD i alderen 8-19 år

Kort beskrivelse

Aktivitetstilbud i gruppe for barn og unge med ADHD

Lenke

ADHD – Aktiv fritid

 

Tiltak

Aktivitetsgruppe psykisk helse

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med psykiske helseutfordringer

Kort beskrivelse

Fritid og Avlastning har mange lavterskel gruppetilbud og turer for voksne over 18 år med utfordringer knyttet til psykisk helse

Lenke

Psykisk helse - Fritid og avlastning

Akutthjelp til barnefamilier

Tiltak

Akutthjelp til barnefamilier

Målgruppe

Målgruppen er familier med barn 0-12 år hvor mor/far er syke eller har et annet akutt hjelpebehov

Kort beskrivelse

Akutthjelpen kan bistå deg og din familie i en utfordrende periode. Målgruppen vår er familier med barn 0-12 år hvor mor/far er syke eller har et annet akutt hjelpebehov. Vi gir avlastning med barn mellom 08.00 og 15.30 på hverdager. Familiene får hjelp 2-3 halve dager i uken, eller mer hvis vi har kapasitet. Hjelpen gis en periode på 2-4 uker

Lenke

Akutthjelp til barnefamilier

Rask psykisk helsehjelp

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Kort beskrivelse

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie.

Rask psykisk helsehjelp

 

Tiltak

Assistert selvhjelp

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Kort beskrivelse

Med assistert selvhjelp får du hjelp til å mestre depresjon, angst, bekymringer, stress og søvnvansker ved bruk av et nettbasert program

Lenker

Assistert selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp

 

Tiltak

Introduksjonskurs forstå og møte følelser

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Belastningsmestring

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Kurs: Mindfullness 

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Kurs: Søvnkurs

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Kurs: 

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp</

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Lenke

Rask psykisk helsehjelp</

Tiltak

Individuell samtaler

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med lettere psykiske vansker

Kort beskrivelse

Strukturert behandling basert på kognitiv terapi med en ramme på ca. 6 samtaler

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Tiltak

Mestringstreff

Målgruppe

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger

Kort beskrivelse 

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Selvmordsforebyggende team

Tiltak

Selvmordsforebyggende team

Målgruppe

Innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende

Kort beskrivelse

Selvmordsforebyggende team støtter innbyggere som blir innlagt etter selvmordsforsøk og deres pårørende. Teamet består av psykologer og helsesøstre. Støtten gis i tillegg til behandling i psykisk helsevern eller andre tiltak

Lenke

Rask psykisk helsehjelp

Rådgivningstjenesten rus og psykisk helse

Tiltak

Kartlegging og kortvarig oppfølging av enkeltpersoner ut fra individuelle behov

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av helseteam

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Drop-in samtaler og helseoppfølging

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av gravide med rusproblematikk

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Noe oppsøkende og utadrettet virksomhet

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Oppfølgingstjeneste psykisk helse og rus

Målgrupper

 • Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over fylte 18 år:
 • mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • mennesker som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • pårørende til mennesker i målgruppen

Kort beskrivelse

Individuelt tilpasset, ambulant tjeneste etter enkeltvedtak på bakgrunn av egensøknad

Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Lenke

Oppfølgingstjeneste psykisk helse og rus

Psykisk helse boliger

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske lidelser eller rus-avhengighet som har redusert bo- eller funksjons-evne og som har behov for tilgjengelig personale.

Kort beskrivelse

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

Lenke

Psykisk helse boliger

KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske helse og rusutfordringer.

Kort beskrivelse

KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter tilbyr fire behandlingstilbud: Langtidsplasser, mottaksplasser, kommunale akutte døgnplasser (KAD) og mestringstelefon/mestringsplass

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Målgruppe

Pasienter over 18 år med lettere og moderate psykiske lidelser og / eller rusmiddelproblem som fyller fastsatte kriterier for innleggelse.

Kort beskrivelse

Kortere innleggelser med observasjon, miljøterapeutisk behandling og oppfølging med recoveryorientert tilnærming med fokus på pasientens egen mestring og ressurser.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mottaksplasser

Målgruppe

Utskrivningsklare pasienter over 18 år fra spesialisthelsetjenesten med psykisk helse og rusutfordringer som venter på kommunalt tilbud

Kort beskrivelse

Når lege/psykolog i spesialisthelsetjenesten vurderer pasienten som utskrivningsklar fra sykehus, har kommunen ansvar for å etablere et riktig tilbud. Dersom tilbudet ikke kan ytes fra det tidspunktet pasienten er utskrivningsklar, får pasienten tilbud om mottaksplass dersom det ledig kapasitet

Mottaksplassenes hovedmål er å etablere og iverksette et riktig tilbud for de aktuelle pasientene og å sikre forsvarlig overføring til hjemmet

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Langtidsplasser

Målgruppe

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Kort beskrivelse

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mestringstelefon

Målgruppe

Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer

Kort beskrivelse

Lavterskeltilbud til Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer.

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter

 • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
 • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Tiltak

Mestringsplass

Målgruppe

Innbyggere over 18 år som strever med utfordringer og eller oppståtte kriser i eget liv, som fører til at de for en kort periode har behov for andre rammer enn eget hjem

Kort beskrivelse

Lavterskeltilbud. Brukerstyrtplass til innbyggere som strever med utfordringer og/eller oppståtte kriser i eget liv, som fører til at de for en kort periode har behov for andre rammer enn eget hjem

Avtalen om bruk av brukerstyrt plass vil være individuelt tilpasset og med en høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov

FACT-team

Målgruppe

Innbyggere over 18 år med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer som er i behov av samtidige og omfattende tjenester fra kommune og spesialisthelsetjeneste

Kort beskrivelse

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer.

FACT, Bærum DPS består av medarbeidere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er at du som pasient skal få helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte. Er du pasient hos oss får du tett oppfølging i perioder du er sårbar eller syk og mindre oppfølging i stabile faser.

Lenke

FACT

Bjørnegård aktivitetshus

Målgruppe

Innbyggere over 18 år som har behov for et aktivitetstilbud og et sosialt treffsted på dagtid

Kort beskrivelse

Et kommunalt lavterskeltilbud for innbyggere i Bærum kommune over 18 år som tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning.

Aktivitetshuset tilbyr kurs, nettverksgruppe, turgruppe, yoga og fysisk trening, samt kreative kurs innen håndarbeid, maling, og matlaging ved Binna kafé.

Lenke

Bjørnegård aktivitetshus

Asker og Bærum krisesenter

Målgruppe

Kvinner og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner

Kort beskrivelse

På Asker og Bærum krisesenter får du hjelp dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er også åpent for innbyggere fra Asker, Bærum og Lier kommune. Vi er her for alle mennesker

Lenke

Asker og Bærum krisesenter