Foreldreveiledning

Helsestasjon

Tiltak

Fødsel-, amme- og foreldre forberedende grupper

Målgruppe

Gruppene er et tilbud til gravide med partner som følges av jordmor på helsestasjonen

Kort beskrivelse

På helsestasjonen får du veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner

Lenke

Helsestasjonenes tilbud

Tiltak

COS-gruppe 0-5

Målgruppe

Foreldre til barn fra 0-5 år

Kort beskrivelse

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre

Tiltak

ICDP- foreldreveiledning for minoritetsspråklige

Målgruppe

Flerkulturelle familier med barn i alderen 0-18 år

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet med barn i alder 0-18 år

Kort beskrivelse

Foreldrekurs hvor du kan snakke med andre foreldre om vanlige utfordringer med barn og unge. På kurset legger vi vekt på å snakke om forskjellige kulturer og tradisjoner og hvordan dette påvirker oss. ICDP kurset (International Child Development Program) er et foreldreveiledningskurs som holdes i over 30 land og er anbefalt av Unicef og WHO

Lenke

ICDP kurs til foreldre med barn i alder 0-18 år

Skolehelsetjenesten

Tiltak

COS- gruppe 6-12

Målgruppe

Foreldre til barn fra 6-12 år

Kort beskrivelse

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre

Lenke

Trygghetssirkelen Foreldrekurs

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temakvelder for foreldre med barn 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær

Målgruppe

Foreldre til barn i 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær. 1 gruppe høst/ 1 gruppe vår

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om bekymringsfullt fravær hos barn fra 5-7 klasse

Tiltak

Temakvelder for foreldre til ungdom med høyt skolefravær

Målgruppe

Foreldre til ungdom på ungdomskolen og videregående skole med høyt skolefravær

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om ungdommer med høyt skolefravær

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Rusforebyggende team: temakvelder for foreldre

Målgruppe

Foreldre med ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre til ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Målgruppe

Foreldre med barn/ungdom som har ME eller ME lignende symptomer

Kort beskrivelse

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Lenke

Ressursteam for ungdom

 

Psykisk helseteam

Tiltak

Individuell foreldreveiledning fra psykisk helseteam (kort tid

Målgruppe

For gravide og foreldre med sped og småbarn (sped-og småbarns team 0-5 år)

For foreldre med barn i barneskolealderen med lettere psykiske plager (barneskoleteamet)

For foreldre med ungdommer med lettere psykiske plager (ungdomsteamet)

Kort beskrivelse

Psykisk helseteam (PHT) er et lavterskeltilbud innen forebygging av psykisk helse. Målet er å gi rask og lett tilgjengelig hjelp på et tidlig tidspunkt når problemer oppstår

Lenke

Psykisk helseteam for barn og unge

Tiltak

Foreldrekurs-«Tuning into kids»

Målgruppe

Foreldre til barn i aldersgruppen 0-5 år

Kort beskrivelse

Foreldreveiledning i regi av psykisk helseteam som fokuserer på den emosjonelle tilknytningen mellom barn og foreldre og fokuserer på emosjonstrening

Lenke

Ta kontakt med din helsestasjon

Finn din helsestasjon

Målgruppe

Foreldre til barn i ungdomsskole og videregående skole

Kort beskrivelse

Evidensbasert foreldreveiledningskurs som fokuserer på den emosjonelle kontakten mellom foreldre og barn ved å hjelpe foreldre å bli mer bevisst og i stand til å håndtere sine egne følelser

Lenke 

Ta kontakt med din helsestasjon

Finn din helsestasjon

eller

Psykisk helse team

Flyktningkontoret

Tiltak

Helsekurs, ungdom og voksne

Målgrupper

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet

Lenke

Obligatorisk helsekurs i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogram for flyktninger

 

Skolehelsetjenesten/PPT-tjenesten

Tiltak

Kurs for foreldre som er bekymret for skolestart

Målgruppe

Foreldre til elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Kort beskrivelse

Psykologspesialister og helsesykepleiere i Helsetjenester barn og unge og PP-rådgivere tilbyr gratis 2timers «nødhjelp» for foreldre før skoleoppstart

Lenke

Trenger du hjelp til å hjelpe barnet ditt/ ungdommen din  gang med skole igjen?