Elsparkesykler og elsykler er en del av mikromobilitetstilbudet i Bærum.

Bærum kommune og Ruter har inngått et offentlig-offentlig samarbeid for å få på plass et fremtidsrettet og helhetlig mikromobilitetstilbud i Bærum. Både Ruter og Bærum er opptatt av at tilbudet oppleves som relevant, trygt og ryddig. Tilbudet består av elsparkesykler og elsykler. TIER GmbH er valgt som leverandør, og har ansvar for drift i Bærum. 

Her kan du lese mer om prosjektet.

Hvor finner du elsparkesykler og elsykler? 

Parkeringsområder i Bærum vises i TIER sin app. Google Play App Store 

Hvor kan du parkere? 

I Bærum må du parkere innenfor oppmerkede parkeringsområder. Du ser områdene i TIER-appen. I praksis betyr det at du ikke kan avslutte turen din før du er innenfor et av områdene. Ved parkering utenfor et av parkeringsområdene kan du bli fakturert for ekstra tid. 

Egne parkeringsområder skal sikre et ryddig bybilde, samt forhindre at kjøretøy er til hinder for fotgjengere og andre. Størrelsen på områdene varierer. Skilting benyttes der det er hensiktsmessig. 

Pris

10 kroner for å låse opp og 2,5 kroner per minutt. TIER tilbyr også pakker og abonnenter. 

Ta hensyn til andre

  • Det er 18-årsgrense for å bruke TIER sine elsparkesykler. 
  • Ta hensyn til andre rundt deg når du kjører, følg trafikkregler og hold lav fart når du passerer andre. 
  • Kun tillatt med én person på hver elsparkesykkel.
  • Ikke tillatt å kjøre dersom man er påvirket av rusmidler. 

Regler 

Regler for elsparkesykler

Kom i gang

Slik starter du turen med en elsparkesykkel

Slik starter du turen med en elsykkel 

TIER Support: 

Innspill til parkeringsområder 

Planen er å øke antall parkeringsområder i Bærum gradvis. Du kan gi tilbakemeldinger på plasseringen av parkeringsområder, eller komme med ønsker til nye.

  • Send e-post til: baerum@TIER.app. Husk å legge ved foto eller merk området i en kartløsning. 

Parkeringsområdene som er merket opp til nå baserer seg på en behovsanalyse, samt dialog med næringslivsaktører, boligutbyggere og grunneiere ved kollektivknutepunkter.

Bærekraft

TIER vil ha karbonnøytral drift i Bærum. Leverandøren har som mål å forlenge levetiden på elsparkesykler gjennom reparasjoner og vedlikehold, samt gi elsparkesykler "nytt liv" ved å selge dem til forbrukere. TIER er opptatt av å jobbe sammen med byene for å skape et tilbud som ikke er til hinder for blinde og svaksynte, noe som bruk av parkeringsområder i Bærum skal bidra til.

I juli 2020 forpliktet TIER seg til å øke bærekraftstandarden for elektriske sparkesykler. Les mer her. 

Om elsparkesykler og elsykler i Bærum 

Bærum skal være en klimaklok kommune, og har klare målsettinger om å få flere til å reise på mer klimavennlige måter. Det nasjonale nullvekstmålet innebærer at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En reisevaneundersøkelse som ble gjennomført i Bærum i 2019, viste at mange av reisene bæringene foretar seg med bil er relativt korte (under fem kilometer). Det er derfor et stort potensial for å få flere til å gå og sykle på mindre reiser. Et godt mikromobilitetstilbud vil kunne bidra til at flere kan velge å la bilen stå.

Mikromobilitetstilbudet erstatter den gamle bysykkelordningen på Lysaker og Fornebu. 

Hvorfor er TIER leverandør?

Gjennom en anbudsprosess utpekte TIER GmBH seg generelt positivt med høye ambisjoner for tilbudet i Bærum, både når det gjelder dekningsgrad, bærekraft og brukervennlighet. Med et høyt antall kjøretøy og parkeringsområder vil brukerne få en stor grad av fleksibilitet, samtidig som kommunens behov for et ryddig bybilde ivaretas. TIER har også vist frem en forpliktende tilnærming til bærekraft, blant annet gjennom produktinnovasjon, materialvalg og gode rutiner for avhending av kjøretøy. Samtidig viser leverandøren innovativt nytekning når det gjelder tilleggsfunksjonalitet for å øke trafikk- og brukersikkerhet.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no