I juni 2020 ble elsparkesykler lansert i Bærum. Tilbudet vil også inneholde elsykler etter hvert.

Bærum kommune og Ruter har inngått et offentlig-offentlig samarbeid for å få på plass et fremtidsrettet og helhetlig mikromobilitetstilbud i Bærum. Både Ruter og Bærum er opptatt av at tilbudet oppleves som relevant, trygt og ryddig. TIER GmbH er valgt som leverandør, og har ansvar for drift i Bærum. 

Fra juni 2020 består tilbudet av elsparkesykler. I 2021 blir elsykler en del av tilbudet. Det nye mikromobilitetstilbudet skal erstatte den gamle bysykkelordningen på Lysaker og Fornebu. 

Hvor finner du elsparkesykler? 

Det står elsparkesykler flere steder i Bærum. Parkeringsområder vises i TIER sin app. 

Hvor kan du parkere? 

I Bærum må elsparkesykler parkeres innenfor oppmerkede parkeringsområder. Du ser alle områdene i TIER sin app. I praksis betyr det at du ikke kan avslutte turen din før du er innenfor et av områdene. Ved parkering utenfor et av parkeringsområdene kan du bli fakturert for ekstra tid. 

Egne parkeringsområder skal sikre et ryddig bybilde, samt forhindre at kjøretøy er til hinder for fotgjengere og andre. Størrelsen på området vil variere. Skilting benyttes der det er hensiktsmessig. 

Vinterdrift 

TIER har en egen vinterstrategi for å sikre sikkerheten til brukere. Om vinteren justerer de driften daglig, etter behov, ved å bruke en kombinasjon av seks løsninger:

 1. Stenge tjenesten digitalt eller hente inn alle kjøretøy under utrygge værforhold.
 2. Utsetting og driftstider basert på værmeldinger og snøploging.
 3. Jevnlige møter med kommunen for å sikre alle interessenter sin trygghet.
 4. Proaktiv kommunikasjon med myndighetene om endringer i drift grunnet værforhold.
 5. Hastighetsreduksjons-områder og endringer i parkeringsområder for tryggere ferdsel.
 6. Push-varslinger og proaktiv kommunikasjon med våre brukere rundt endringer i tjenesten grunnet værforhold.

Kom med innspill til parkeringsområder 

Planen er å øke antall parkeringsområder gradvis. Du kan gi tilbakemeldinger på plasseringen av parkeringsområder, eller komme med ønsker til nye.

 • Send e-post til: baerum@TIER.app. Husk å legge ved foto eller merk området i en kartløsning. 

Parkeringsområdene som er merket opp til nå baserer seg på en behovsanalyse, samt dialog med næringslivsaktører, boligutbyggere og grunneiere ved kollektivknutepunkter.

Hvor kan du kjøre? 

Elsparkesyklene kan kjøres i Bærum. Du kan også kjøre mellom Lysaker og Oslo. Du må imidlertid sette deg inn i gjeldene parkeringsregler i de ulike kommunene, som kommuniseres tydelig i TIER sin app.

Slik bruker du elsparkesyklene

Veiledning og regler for bruk

TIER Support: 

Brukersikkerhet

Noen av elsparkesyklene i Bærum er utstyrt med en integrert hjelmløsning. Bærum er den første byen i Skandinavia der hjelmløsningen testes ut. Den har tidligere vært testet ut i andre land i Europa. Utover det, er det gjort følgende forbedringer på elsparkesyklene: 

 • Større forhjul og dobbelt fjæring for å muliggjøre en jevnere og tryggere kjøreopplevelse på ulikt terreng.
 • Forbedret rammestabilitet på grunn av økt kjøretøyvekt og en bredere plattform å stå på.
 • Daglig sjekk av kjøretøyets tilstand og mindre vedlikeholdsarbeid sikrer at kjøretøyene til enhver tid er i god stand.

Det er 18-årsgrense for å bruke TIER sine sparkesykler. 

Bærekraft

TIER vil ha karbonnøytral drift i Bærum. Leverandøren har som mål å forlenge levetiden på elsparkesykler gjennom reparasjoner og vedlikehold, samt gi elsparkesykler "nytt liv" ved å selge dem til forbrukere. TIER er opptatt av å jobbe sammen med byene for å skape et tilbud som ikke er til hinder for blinde og svaksynte, noe som bruk av parkeringsområder i Bærum skal bidra til.

I juli 2020 forpliktet TIER seg til å øke bærekraftstandarden for elektriske sparkesykler. Les mer her. 

Hvilke grep gjøres for å hindre spredning av koronavirus? 

TIER gjør blant annet følgende for å hindre spredning av koronavirus:

 • Desinfisering av hver elsparkesykkel som gjennomgår batteribytte, vedlikehold og reparasjon.
 • Desinfisering av hjelmer etter hver 5. tur. Det er flere hårnett som ligger i hjelmboksen, slik at flere brukere kan finne et eget hårnett til turen sin. Hårnettene er lagret i et kammer som etterfylles hver gang batteriet til en elsparkesykkel byttes.
 • TIER tester ut en helt ny løsning for desinfeksjon av styret fra den tyske leverandøren Protexus 2. Denne løsningen kan komme til Bærum etter hvert. 

Mer informasjon om hvordan TIER håndterer korona-pandemien. 

Hvorfor tilbyr vi elsparkesykler i Bærum? 

Bærum skal være en klimaklok kommune, og har klare målsettinger om å få flere til å reise på mer klimavennlige måter. Det nasjonale nullvekstmålet innebærer at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En reisevaneundersøkelse som ble gjennomført i Bærum i 2019, viste at mange av reisene bæringene foretar seg med bil er relativt korte (under fem kilometer). Det er derfor et stort potensial for å få flere til å gå og sykle på mindre reiser. Et godt mikromobilitetstilbud vil kunne bidra til at flere kan velge å la bilen stå.

Hvorfor er TIER valgt som leverandør?

Gjennom en anbudsprosess utpekte TIER GmBH seg generelt positivt med høye ambisjoner for tilbudet i Bærum, både når det gjelder dekningsgrad, bærekraft og brukervennlighet. Med et høyt antall kjøretøy og parkeringsområder vil brukerne få en stor grad av fleksibilitet, samtidig som kommunens behov for et ryddig bybilde ivaretas. TIER har også vist frem en forpliktende tilnærming til bærekraft, blant annet gjennom produktinnovasjon, materialvalg og gode rutiner for avhending av kjøretøy. Samtidig viser leverandøren innovativt nytekning når det gjelder tilleggsfunksjonalitet for å øke trafikk- og brukersikkerhet.