Bærum kommune er en av landets mest folkerike kommuner, og mange reiser til jobb hver dag – både til nabokommuner og internt i Bærum. Alle disse bevegelsene medfører mange bilreiser. Et mål er å få en del av disse reisene over fra bil til sykkel.

Hvorfor satser vi på sykkel?

Satsing på tilrettelegging for sykkel vil gi både helse- og miljømessige gevinster.

Dette kan illustreres med følgende eksempel:

  • En person som sykler åtte kilometer hver vei til jobben fire dager i uken sparer inn ca 470 kg CO utslipp i løpet av et år (46 uker). 5000 syklister vil da utgjøre en innsparing på 2350 tonn  pr. år. Til sammenligning slipper i gjennomsnitt hver innbygger i Norge ut ca 9,2 tonn  CO2 i året. 
  • Samme person vil med syklingen spare inn ca 16 000 kr i året på helsebudsjettet. For  5000 personer vil dette tilsvare U81 millioner kronerU spart på helsebudsjettet på et år. Estimatene er konservativt beregnet med dødelighet som endepunkt, helsegevinster innspart ved sykelighet er ikke tatt med. (kilde: Helsekalkulator fra WHO).

Sykkelveinettet i Bærum

I Bærum har vi et vedtatt hovedsykkelveinett på til sammen 123 kilometer. Rundt 46 kilometer av dette mangler tilrettelegging for sykkel. 

Sykkel- og fotgjengertellere

Det er i Bærum utplassert tellepunkt som automatisk registrerer forbipasserende fotgjengere og syklister. Formålet er i hovedsak å kunne følge utviklingen i trafikken.

I løpet av 2019 vil det utplasseres tre nye tellepunkt, alle med informasjonssøyler.

Kartlegging av sykkelparkering

Vi  ønsker å legge til rette for god og trygg sykkelparkering i Bærum, og i den forbindelse trenger vi din hjelp. I lenken under kan du registrere dine ønsker om ny sykkelparkering og/eller gi tilbakemelding om eksisterende sykkelparkering.

Hva jobber vi med?

Ny sykkelstrategi med handlingsplan ble vedtatt av kommunestyret 6. mars 2019. Strategien har som mål å øke andelen som sykler i Bærum fra dagens nivå på tre prosent, til 20 prosent i områder med bymessig karakter innen 2030. Les hele sykkelstrategien med plan for sykkelveinettet her

For å nå målet er det definert fem satsingsområder:

  1. Det skal oppleves trygt å sykle i Bærum
  2. Det skal være raskt å komme frem for syklister i Bærum, særlig fram til kollektivknutepunkt.
  3. I Bærum skal sykkel være et prioritert transportmiddel. Bærum kommune skal tilrettelegge for sykling gjennom planlegging og utbygging
  4. Sykkel skal være en naturlig del av tettsteder, byliv og byrom
  5. Bærum kommune skal markedsføre sykling

Kontakt 

sykkel@baerum.kommune.no