Bærum kommune er en av landets mest folkerike kommuner, og mange reiser til jobb hver dag – både til nabokommuner og internt i Bærum. Alle disse bevegelsene medfører mange bilreiser. Et mål er å få en del av disse reisene over fra bil til sykkel.

Hvorfor satser vi på sykkel?

Satsing på tilrettelegging for sykkel vil gi både helse- og miljømessige gevinster. Dette kan
illustreres med følgende eksempel:

  • En person som sykler 8 km hver vei til jobben 4 dager i uken sparer inn ca 470 kg COutslipp i løpet av et år (46 uker). 5000 syklister vil da utgjøre en innsparing på 2350 tonn pr. år. Til sammenligning slipper i gjennomsnitt hver innbygger i Norge ut ca 9,2 tonn CO2 i året. 
  • Samme person vil med syklingen spare inn ca 16 000 kr i året på helsebudsjettet. For 5000 personer vil dette tilsvare U81 millioner kronerU spart på helsebudsjettet på et år. Estimatene er konservativt beregnet med dødelighet som endepunkt, helsegevinster innspart ved sykelighet er ikke tatt med. (kilde: Helsekalkulator fra WHO).

Les hele Bærum kommunes sykkelstrategi (pdf)

Sykkelveinettet i Bærum

I Bærum har vi et vedtatt hovedsykkelveinett på til sammen 123 km. Om lag 46 km av dette mangler tilrettelegging for sykkel. Gjeldende sykkelstrategi fra 2011 har som mål å øke antall kilometer sykkelvei med 30 km innen 2020. Status i 2016 er en økning på 2,8 km. 

Her kan du melde inn feil på kommunalt sykkelveinett.

Pågående sykkelveiprosjekter

  • Fv. 168 Griniveien: Oslo grense – Eiksveien, 1 040 m: Oppstart 2017
  • Fv. 157 Sandviksveien: ved Thon hotell, 200 m: Oppstart 2017
  • E16 – Bjørnegårdsvingen, Hamang terrasse – Slependveien, 720 m: Oppstart 2015
  • Fv. 160 Bærumsveien: Bærumsveien – Gjønnesjordet, 100 m: Oppstart 2017
  • Hauger skolevei: Brynsveien – Bærum idrettspark, 250 m: Oppstart 2016

Hva jobber vi med nå?

22. juni 2016 vedtok kommunestyret Handlingsplan sykkel for perioden 2016-2019. Denne beskriver hvilke tiltak kommunen nå jobber med.

Det ble også bestemt at dagens sykkelstrategi med plan for hovedsykkelveinettet skal revideres. Hvis kommunen skal oppnå målet om at fremtidig vekst i persontrafikken skal tas av gange, sykkel og kollektiv, krever det et enda mer målrettet arbeid for å øke sykkelandelen i kommunen. Sykkelandelen i Bærum kommune ligger i dag på ca. 4 %.

For å kunne oppnå en høyere sykkelandel er det en rekke forhold som er avgjørende; det dreier seg om trygghet, fremkommelighet, sikkerhet og tilgjengelighet. I revisjonsarbeidet for sykkelstrategi og plan for hovedsykkelveinettet må disse fire parameterne kartlegges for enkeltstrekninger og for det sammenhengende sykkelveinettet i sin helhet. Et hovedsykkelveinett som skal tåle en flerdobling av syklister uten at det skal gå på bekostning av fotgjengerne, krever noen minimumsløsninger innen opparbeidelse, sammenheng, lokalisering og drift. I forbindelse med en workshop som ble avholdt i april 2016 og et interaktivt kart kalt Pedaltråkk der kommunens innbyggere ble invitert til å komme med merknader til dagens sykkelveinett, mottok kommunen en rekke forslag til forbedringer, ønsker og informasjon om manglende opparbeidelse, konfliktpunkter m.m. Disse innspillene tas med videre i det pågående revisjonsarbeidet. Kommunen oppfordrer også andre med å komme med innspill til prosessen:

Spørsmål og merknader til arbeidet  kan innen 12. januar rettes til:

Bærum kommune, Områdeutvikling, 1304 Sandvika, e-post: post@baerum.kommune.no.
Merknader påføres arkivsakID 16/4443.

Saksbehandler: Kristin Siem Utne, tlf 67 50 43 29 Epost: sykkel@baerum.kommune.no.

Har du innspill til sykkelarbeidet i Bærum?