Nøkkelinformasjon

Type prosjekt
VA-anlegg
Anleggsmetode
Grøft
Prosjektfase
Utførelse
Anleggsstart
Høsten 2019
Ferdigstillelse
Vår/sommer 2020
Kostnadsramme
11 mill
Entreprenør
Arne Olav Lund AS

Bakgrunn

Prosjektet gjennomføres for å redusere sannsynligheten for tilsvarende problemer som oppstod i området under den kraftige nedbørhendelsen som traff deler av Bærum kommune 6.august 2016. Flere eiendommer i dette området ble da rammet av tilbakeslag av kloakk fra avløpsnettet samt utfordringer med overvann fra vei og terreng.

Anleggsgjennomføring

Eksisterende fellesavløpsledning i Lijordveien og General Fleichers vei byttes ut og det legges separate ledninger for overvann og spillvann. Samtidig legges det ny vannledning i deler av grøftetraseene.

 

Relaterte prosjekter i Vann og avløp