Kart - VA-anlegg Bjerkesvingen Haldenskogveien

Nøkkelinformasjon

Type prosjekt
VA-anlegg
Anleggsmetode
Grøft
Prosjektfase
Utførelse
Anleggsstart
Høsten 2019
Ferdigstillelse
Vår/sommer 2020
Kostnadsramme
9,6 mill
Entreprenør
Arne Olav Lund AS

Bakgrunn

Prosjektet gjennomføres for å redusere sannsynligheten for tilsvarende problemer som oppstod i området under den kraftige nedbørhendelsen som traff deler av Bærum kommune 6.august 2016. Flere eiendommer i dette området ble da rammet av tilbakeslag av kloakk fra avløpsnettet samt utfordringer med overvann fra vei og terreng. Samtidig har deler av vannledningsnettet i området vært utsatt for flere brudd og lekkasjer.

Anleggsgjennomføring:

Eksisterende fellesavløpsledning i Halden Terrasse byttes ut og det legges separate ledninger for overvann og spillvann. Samtidig legges det ny vannledning i samme trase. Fra Pelvikveien nr.27 og ned til Rolfstangveien via Bjerkesvingen etableres det ny overvannsledning.

I Haldenskogveien mellom nr 20-26 skiftes eksisterende fellesavløpsledning ut til separate overvann- og spillvannsrør samtidig som gammel vannledning byttes ut med ny. Denne vannledningen har vært utsatt for flere brudd og lekkasjer.

 

Relaterte prosjekter i Vann og avløp