Tuengveien - Vann og avløp

Nøkkeldata

Type prosjekt
Rehabilitering, separering, utskifting.
Anleggsmetode
Nodig/graving. Det skal kjøres strømpe, blokkes og graves.
Prosjektfase
Planlegging
Anleggsstart
Januar/februar 2021
Ferdigstillelse
Desember 2021
Kostnadsramme
10 millioner kroner
Entreprenør
Ikke kontrahert
Rådgiver
Egenregi, Prosjektenheten, NGI på geoteknikk

Kort beskrivelse av prosjektet:

Bakgrunn:

Prosjektet gjennomføres for å motvirke tilsvarende problemer som oppstod under den kraftige nedbørhendelsen 6. august 2016. Tolv eiendommer i Tuengveien ble rammet av tilbakeslag og flere av eiendommene har også tidligere hatt problemer med tilbakeslag i kjellere.

I forprosjektfasen ble det oppdaget at tilstand på kommunal avløpsledning beliggende mellom Helmerveien og Sandviksveien kunne være en medvirkende årsak til problemene. Prosjektet ble utvidet til også å omfatte dette ledningsstrekket.

Eksisterende vannledning er registret med mange brudd og ble i forprosjektfasen bestemt medtatt i prosjektet.

Det er utfordrende grunnforhold i området. Det er derfor behov for å benytte grøftekasser/spunt ved gjennomføring.

Metoder:

Tuengveien:

  • Eksisterende vannledning blokkes ut, stikkledninger samles i kummene.
  • Eksisterende avløpsledning strømpekjøres og benyttes som spillvannsledning.
  • Det graves ny grunnere overvannsledning.

Helmerveien til Sandviksveien:

  • Eksisterende vannledning blokkes ut, dimensjon økes for å tilfredsstille krav til slokkevann, stikkledninger samles i kum.
  • Det graves på halve strekket mot Sandviksveien for å øke kapasitet på AF-ledning.

Relaterte prosjekter i Vann og avløp