Tuengveien - Vann og avløp

Nøkkeldata

Type prosjekt
Rehabilitering, separering, utskifting.
Anleggsmetode
Nodig/graving. Det skal kjøres strømpe, blokkes og graves.
Prosjektfase
Planlegging
Anleggsstart
Mars 2021
Ferdigstillelse
Desember 2021
Kostnadsramme
10 millioner kroner
Entreprenør
Kaare Mortensen avd. Buskerud
Rådgiver
Egenregi, Prosjektenheten, NGI på geoteknikk

Prosjektet gjennomføres for å motvirke tilsvarende problemer som oppstod under den kraftige nedbørhendelsen 6. august 2016. Tolv eiendommer i Tuengveien ble rammet av tilbakeslag og flere av eiendommene har også tidligere hatt problemer med tilbakeslag i kjellere.

I forprosjektfasen ble det oppdaget at tilstand på kommunal avløpsledning beliggende mellom Helmerveien og Sandviksveien kunne være en medvirkende årsak til problemene. Prosjektet ble utvidet til også å omfatte dette ledningsstrekket.

Eksisterende vannledning er registret med mange brudd og ble i forprosjektfasen bestemt medtatt i prosjektet.

Det er utfordrende grunnforhold i området. Det er derfor behov for å benytte grøftekasser/spunt ved gjennomføring.

Metoder:

Tuengveien:

  • Eksisterende vannledning blokkes ut, stikkledninger samles i kummene.
  • Eksisterende avløpsledning strømpekjøres og benyttes som spillvannsledning.
  • Det graves ny grunnere overvannsledning.

Helmerveien til Sandviksveien:

  • Eksisterende vannledning blokkes ut, dimensjon økes for å tilfredsstille krav til slokkevann, stikkledninger samles i kum.
  • Det graves på halve strekket mot Sandviksveien for å øke kapasitet på AF-ledning.

Relaterte prosjekter i Vann og avløp