Hosle sørøst - flomprosjekt

Nøkkeldata

Type prosjekt
VA-anlegg
Anleggsmetode
Grøft
Prosjektfase
Utførelse
Anleggsstart
Vår 2020
Ferdigstillelse
Ett år etter oppstart
Kostnadsramme
32 mill (estimerte kostnader)
Entreprenør
Hagen Maskin AS

Bakgrunn

Hosleområdet (omfattet av blant annet Benedikts vei, Prost Holsviks vei, Prost Christies vei, Bispeveien og Magnus Blikstads vei) var ett av de områdene i Bærum som ble hardest rammet av problemer i forbindelse med den kraftige nedbøren som traff deler av Bærum 6.august 2016. Mange eiendommer i området fikk da problemer med tilbakeslag av kloakk fra offentlig nett samt overvann fra vei og terreng som strømmet inn i hus. Området har også vært utsatt for liknende problemer i 2017 og 2019.

Kommunen har på bakgrunn av dette igangsatt et omfattende prosjekt for å redusere fremtidig risiko for tilbakeslag og oversvømmelse på privat eiendom.

Første delprosjekt

Først delprosjekt er nå under utførelse. Dette omfatter blant annet følgende aktiviteter:

  • Separering av eksisterende felles avløpsledning i Prost Christies vei
  • Etablering av åpent ford. basseng i Benedikts vei og derfra etablering av overvannledning ned til Magnus Blikstads vei.
  • Etablering av nye utbedrede veigrøfter langs Prost Christies vei og Benediktsvei for bedret kontroll på overflateavrenning

Senere delprosjekter

Delprosjektet som nå igangsettes er kun det første av flere prosjekter som vil bli gjennomført i området for å møte kommende klimautfordringer med økt kraftig nedbør. 

Relaterte prosjekter i Vann og avløp