Vannmåler privatkunder

I Bærum kommune kan private abonnenter faktureres gjennom målt forbruk (vannmåler), eller stipulert forbruk, der boligens areal benyttes som grunnlag. 

Vannmåleren skal eies av hjemmelshaver jfr. lokal forskrift, og rørlegger må derfor hente ut vannmåler hos sin grossist for hjemmelshavers kostnad.

Frist for avlesning av vannmåler settes normalt til 20. desember. Dette vil gå frem av de avlesningskort vi sender ut i slutten av november hvert år.

Utskiftning av vannmålere for private

Arbeidet må utføres av rørlegger, og til en hver tid gjeldende regler for vanninstallasjoner. Eier av måler må selv besørge og påkoste utskiftningen og sørge for at det blir sendt inn vannmålerskjema til Bærum kommune.

Ved riving av bygg, må vannmåler leveres til Bærum kommune, ved Vann og avløp for avlesning og sluttoppgjør.