Feil eller mangler på oljetank

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres. Tilstanden av oljetanken vil fremgå av kontrollskjemaet der den klassifiseres av kontrolløren. Oljetank som ikke tilfredsstiller kravet for videre bruk, eller
som har påvist hull, skal renses før den graves opp og leveres til avfallsmottak. Fjerning av tanken skal meldes til kommunen i brev eller på epost. Eventuelt oljeforurensede masser i grunnen må fjernes og leveres til avfallsmottak.