Tilskudd til fjerning av nedgravde oljetanker

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020 omfatter et nytt kommunalt tilskudd til fjerning av olje- og parafintanker i boliger. Kommunestyret i Bærum vedtok forslaget 7. desember 2016.  

Det betyr at Bærum kommune tilbyr økonomisk støtte på kr 10.000 til fjerning av en nedgravd oljetank. Ordningen gjelder for boliger i kommunen, og bare for oljetanker som fjernes etter 1. januar 2017.

Statsforetaket Enova gir også støtte til fjerning av oljekjel eller oljekamin og stiller som krav at det monteres varmepumpe i stedet for oppvarming med olje eller parafin (enova.no). Det kan ikke mottas støtte fra både Enova og kommunen til samme tiltak. Kommunen stiller ikke noen betingelse om varmepumpeløsning.

Ved leveranse til avfallsmottak kreves det at tanken er nylig renset og fri for brennbare gasser.

Søknad om støtte til fjerning av nedgravd oljetank

Kravet til å få støtten er at eier sender inn utfylt skjema med vedlagte kvitteringer fra avfallsmottaket og for andre påløpte utgifter. Det gis ikke støtte i tilfeller der det er innvilget støtte fra Enova. Den økonomiske rammen er på kr 1 million per år, og ordningen gjelder så langt pengene rekker. Ordningen fortsetter inntil videre i 2018.