Overvann på egen eiendom

De siste årene har hyppigheten av kraftig nedbør økt i kommunen og som følge av dette blir det stadig viktigere med korrekt håndtering av overvann. Det kommunale ledningsnettet i Bærum er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann og det er derfor viktig at overvannet i størst mulig grad tas hånd om lokalt og på en slik måte at ikke vannet skaper problemer eller ulemper for tilstøtende eiendommer.

Kommunen tillater normalt ikke at overvann fra tak eller andre tette flater tilkobles offentlig nett. Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om åpent og lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient, eller på annen måte utnyttes som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensningsevne utnyttes.

Det er viktig å være klar over at gode løsninger for overvannshåndtering kan medføre at deler av eiendommen vil kunne bli stående under vann etter kraftig regnskyll. Situasjonen skal imidlertid ikke føre til skader og vil raskt normaliseres forutsatt at valgt løsning er designet på en korrekt måte og at man har tenkt igjennom hvor vannet vil bli stående i terrenget.

Hvis du som grunneier har spørsmål i tilknytning til overvannshåndtering i Bærum kommune, hvilke regler som gjelder og forslag til mulige løsninger kan du lese om i vår overvannsveileder nederst på siden. Du kan også ta kontakt med Bærum kommune, Vann og avløp.