Håndtering av overvann og sikring av egen eiendom

Økningen av kraftige nedbørsepisoder som har vært de siste årene, i kombinasjon med en kraftig fortetting i kommunen, gjør at det blir stadig viktigere med korrekt håndtering av overvann.

Kommunens vann- og avløpsavdeling arbeider kontinuerlig for å forbedre det kommunale avløpsnettet. Dette er et langsiktig arbeid og det er ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser. Som en følge av de siste års endringer i nedbørsmønster øker sannsynligheten for at vann kan havne på avveie og dermed forårsake skader.

Overvann skal i størst mulig grad tas hånd om lokalt på egen eiendom og på en slik måte at vannet ikke skaper problemer eller ulemper for egen eiendom eller naboeiendommer. Samtidig er det viktig å legge til rette for trygg avledning av de virkelig kraftige hendelsene gjennom opparbeidelse og sikring av trygge flomveier. 

Den enkelte grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom. For å avgrense skadene på egen eiendom ved store nedbørsmengder, er det viktig å sørge for at takrenner er åpne og ført ut på terreng og at det ikke ligger kvist eller løv som sperrer for vann i avløp og mindre bekker. Samtidig er det viktig å sørge for at terrenget faller bort fra hus og at man ikke bygger i, eller endrer, de naturlige flomveiene.

I de områdene av kommunen hvor det kommunale ledningsnettet består av fellesledning, dvs at sanitært avløpsvann og overvann går i samme ledning,tillates det ikke at overvann fra tak eller andre tette flater tilkobles offentlig nett. Alt overvann må tas hånd om åpent og lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient, eller på annen måte utnyttes som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensningsevne utnyttes. I de områdene hvor det er lagt egen overvannsledning kan det gis tillatelse til et begrenset påslipp etter nærmere avtale.

Det er viktig å være klar over at gode løsninger for overvannshåndtering kan medføre at deler av eiendommen vil kunne bli stående under vann etter kraftig regnskyll. Situasjonen skal imidlertid ikke føre til skader og vil raskt normaliseres forutsatt at valgt løsning er designet på en korrekt måte og at man har tenkt igjennom hvor vannet vil bli stående i terrenget.

Ved å klikke på lenkene nedenfor kan man finne mer info om hvilke regler som gjelder for overvannshåndtering i Bærum kommune, hva den enkelte huseier selv kan gjøre og hva kommunen gjør for å stå bedre rustet til fremtidig kraftig nedbør.