Omsorgsboliger for eldre

Omsorgsboliger er et tilbud til eldre med behov for heldøgnsomsorg. Tjenester tildeles på samme måte som for hjemmeboende og etter samme betalingssatser. Det betales husleie for boligen i henhold til kontrakt. Søker må selv vurdere om vedkommende har økonomi til å bo i Omsorgsboliger. Tildelingskontoret tildeler boligene, søknaden gjelder omsorgsboligene generelt.

Boligbistand

Postadresse: 

Bærum kommune 
Boligbistand
Postboks 700 
1304 SANDVIKA

Tlf. 67 50 75 00 

Besøksadresse: 

Løkketangen 10 
1337 Sandvika