Bolig til unge

Bærum kommune ønsker å gi unge i arbeid mulighet for å etablere seg i kommunen. Tilbudet om rimelige utleieboliger er en følge av utbyggingsavtalen mellom Bærum kommune og Fornebu Utvikling AS.

Kriteriene og vilkår:

 1. Leietaker må være under 35 år ved inngåelse av leiekontrakt.
 2. Leietid er 3 år med mulighet for forlengelse på 3 år. Maksimalt 6 år.
 3. Det kreves at leietaker har minimum 3 års botid i kommunen eller dokumentert arbeidsted i kommunen.
 4. Leietaker må dokumentere betalingsevne.
 5. Leietaker har etter husleielovens bestemmelser rett til å ta opp i sin husstand sin ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefellens/samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn, jf. Husleieloven §7-1. for opptak av andre personer i husstanden, kreves skriftlig godkjenning av utleier.
 6. Kommunen fastsetter en leiepris pr. måned for de ulike leilighetene, denne synliggjøres for potensielle leietakere ved utlysning/markedsføring. Husleien indeksreguleres årlig.
 7. Husleien dekker fjernvarme og fellesutgifter som kommunen betaler til sameiet, vedlikehold av leilighetene ved leietakerskiftet, og kostnader til forvaltning og drift av leieforholdet.
 8. Strøm dekkes av leietaker.
 9. Ved leiekontraktsinngåelse, kreves det innbetaling av depositum tilsvarende 3 måneders husleie.
 10. Tidsbegrenset utleie i 3 år, hvor første år er uoppsigelig. Deretter har leietaker rett til å si opp leieavtalen med 3 måneders varsel, til opphør ved utløpet av en kalendermåned. Jf. Husleielovens bestemmelser §9Leietaker må være under 35 år ved inngåelse av leiekontrakt.

 Om tilbudet:

 • Leiligheter fra 40-70 kvm.
 • 2- og 3 roms leiligheter og leie utgjør ca 60% av gjeldende markedsverdi

Ved stor interesse, setter vi deg på venteliste og tildeling skjer etter ansiennitet.

Her finner du søknadsskjema med utfyllende informasjon. 

Spørsmål kan rettes til boligbistand@baerum.kommune.no

Boligbistand

Besøksadresse: 

Rådhustorget 5
1337 Sandvika 

Tlf. 67 50 75 00