Bærum kommune bosetter 224 flyktninger i 2015. Et transittmottak er etablert i kommunen. Det driftes av Norsk Folkehjelp og skal romme 550 personer. Har du spørsmål eller ønsker å melde deg som frivillig: flyktning@baerum.kommune.no

Aktuelt

 • 16.12.2015: Kommunestyret vedtok anmodning fra  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 280 flyktninger i 2016. Av de 280 er 65 enslige mindreårige.
 • 14.12.2015: Bærum kommune har mottatt søknad om bruksendring i Philip Pedersens vei. Det tas sikte på behandling i løpet av uken. 
 • 3.2.2016: Drifter av mottaket, Norsk Folkehjelp, tar i mot de første flyktningene.

Fakta om integrering og mottak

 • Bosetting 2015: Bærum kommune har vedtatt å bosette 224 flyktninger, og det ligger an til at målet nås.
 • Antall flyktninger i kommunen: Det er om lag 4 500 flyktninger bosatt i Bærum
 • Mottaksplasser: Utlendingsdirektoratet (UDI) har etablert et transittmottak på Lysaker med omlag 550 beboere. 

Tema

 • Frivillige
 • Mottak
 • Bolig
 • Introduksjonsprogram
 • Arbeid
 • Helse

Frivillig i Bærum

Flyktningkrisen har skapt engasjement og mange ønsker å bidra. Bærum kommune har opprettet en felles epostadresse som alle kan bruke: flyktning@baerum.kommune.no.

Det er spesielt behov for bistand til: 

 • Private utleieboliger/hybler til flyktninger som har fått vedtak om bosetting.
 • Fosterhjem og støttefamilier til enslige mindreårige flyktninger.
 • Praksisplasser i arbeidslivet, også muligheter for språkpraksis.
 • Flyktningguider, samt andre støttepersoner og veileder i nærmiljø.

Innbyggere, organisasjoner, kommunale virksomheter og næringsliv kan benytte flyktning@baerum.kommune.no for å melde om mulige bidrag.

Avlastningstransittmottak

UDI har etablert avlastningstransittmottak i Philip Pedersens vei på Lysaker for omlag 550 flyktninger. Norsk Folkehjelp drifter mottaket.

Avlastningstransittmottaket huser asylsøkere over 18 år og familier med barn. Norsk Folkehjelp drifter avlastningstransittmottaket. 

Det er et transittmottak for asylsøkere i perioden fra registrering av asylsøknaden til asylintervjuet er gjennomført, som betyr at de skal huses på Lysaker ikke blir der i veldig lang tid. Det antas at de blir på mottaket i 4-6 uker. Etter gjennomført asylintervju får de tilbud om å bo i ordinært asylmottak.

Det vil være helsepersonell fra kommunen tilstede på mottaket alle ukedager. Der vil det bli gitt helsehjelp avhengig av behov.

Dokumentasjon av tuberkulosekontroll og øvrige helseopplysninger vedrørende asylsøkerne sendes til:
Kommuneoverlegen
Folkehelsekontoret i Bærum kommune
v/Karen Margrethe Kristensen
PB 700, 1304 Sandvika

Noen barn vil ha rett på skoletilbud i den tiden de er der. Fra 14.3. etableres et daglig skoletilbud for barn  6-16 år lokalisert på mottaket.

Det er utarbeidet notater som orienterer om helseinnsats og byggesaksprosessen i forbindelse med etablering av mottak.

UDI og Bærum kommune inviterte til informasjonsmøte 3. desember 2015. Norsk Folkehjelp og Bærum kommune holdt informasjonsmøte 27. januar for foreldre og naboer.

Bolig

Det er en stor utfordring å skaffe tilstrekkelig antall egnede boliger raskt nok. En del av boligbehovet i tiden fremover kan skaffes til veie i kommunale boliger. Kommunen vil samtidig intensivere arbeidet med å gi flyktninger hjelp til å skaffe egen bolig i det private boligmarkedet. Rådmannen vil også vurdere alternative boformer, for eksempel at flere bosettes i kollektiv/bofellesskap.

Introduksjonsprogrammet

Målsettingen er at minimum 70 prosent av introduksjonsdeltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, og at Bærum kommunes måltall er blant de fem beste av sammenliknbare kommuner.

Flyktningekontorets arbeid utføres i henhold til "Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere". Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og derigjennom deres økonomiske selvstendighet.
Mer informasjon om introduksjonsordningen (pdf).

Arbeid

Praktisk erfaring fra arbeidslivet er kanskje det aller viktigste i integreringsarbeidet, og det er gjennom arbeid norskkunnskapene best utvikles.

Det er stort behov for praksisplasser for flyktninger.

Helse

Helsetjenester for flyktninger og asylsøkere (Avdeling Migrasjonshelse)

Avdeling Migrasjonshelse skal bidra til å fremme psykisk og fysisk helse hos asylsøkere og bosatte flyktninger ut fra gjeldende lover og forskrifter gjennom nødvendig behandling og intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid.

Målgruppen er bosatte asylsøkere i den tiden de bor i Bærum mottakssenter, og bosatte flyktninger i kommunen inntil tre år eller så lenge tilskuddsordningen fra IMDi pågår.

Barn som bosettes som familiegjenforeninger med og uten foreldre i introduksjonsprogrammet inngår også i denne gruppen.

Avdelingen skal bidra til god samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, ha fokus på å styrke, bevisstgjøre og ansvarliggjøre den enkelte deltaker og flyktningkompetansen blant ansatte i kommunen.