Våren 2012 ble skolemeldingen konkretisert gjennom handlingsplanen "Bedre læring". Her lanseres de tre overordnede strategiene som er retningsgivende for utforming av tiltak.

Bærumsskolens tre strategier for kvalitet:

  1. Inn i klasserommet indikerer at tiltakene først og fremst skal handle om det som skjer i klasserommet
  2. Den digitale verden skal inn i skolen og handler om digitalisering for å berike læringsutbyttet til elevene
  3. Med kompetanse og kunnskapsdeling mener vi strategier som legger opp til organisasjonsutvikling på hvert enkelt arbeidssted. Vi bruker vekselsvis refleksjon, analyse og praktisk utprøving som fører til bedre læring

Digital didaktikk i Bærum kommune

Digital didaktikk er en av hovedsatsningene i for skolene i Bærum i årene fremover, og handler om undervisningskunst i en digital verden. Skolen står foran store utfordringer når det gjelder å utvikle seg i takt med samfunnet ellers. Digitaldidaktikk.no er laget for å støtte skolene i dette arbeidet.

Helhetlig opplæringsløp

Rutinene ble vedtatt i sektorutvalg BAUN i januar 2008, og sist revidert mai 2014. Rutinene er utarbeidet for elever, foresatte og ansatte i opplæringsinstitusjonene samt andre aktuelle samarbeidspartnere.

Statlige føringer for skolesektoren

Diverse dokumenter