Ofte stilte spørsmål

Her finner du spørsmål og svar om:

Digital skolehverdag

Nettbrett

Det ble gjennomført en åpen konkurranse for anskaffelse av nettbrett der alle leverandører og produsenter hadde mulighet til å delta. iPad ble valgt.

Bærum kommune ved grunnskoleavdelingen har valgt å lease nettbrettene fordi det i en totalvurdering er mer lønnsomt. Vi slipper å ha gammelt utstyr liggende, og vi sikrer at elevene får nytt utstyr hvert 3. år.

Bærum kommune har sammen med leverandøren etablert ordninger for retur og tilbakelevering, erstatning og reparasjon. Avtalen sikrer også utskiftning av nettbrett slik at elevene har gode nok digitale læringsverktøy over tid. Avtalen innebærer også en ansvarlig og miljømessig forvaltning av returnerte nettbrett.

Ved knust skjerm, ta kontakt med administrasjonen på skolen. iPaden må ikke repareres på egen hånd, eller leveres til verksteder eller butikker.

iPaden er kommunens ansvar, og av hensyn til garantiordninger må reparasjoner utføres forskriftsmessig gjennom Bærum kommunes kanaler. Eleven kan bli ansvarlig for skade som oppstår på iPaden ifølge Lov om skadeerstatning.

Eleven tar kontakt med skolens ledelse eller kontaktlærer. Brukerstøtte nås via skolen. Grunnskoleavdelingen utarbeider en «Hjelp til selvhjelp» som du finner til høyre på siden «Læringsbrett/nettbrett» på skolens nettside. 

Eleven gir beskjed til kontaktlærer som videreformidler til avdelingsleder. Sistnevnte kontakter IT-enheten som fjerner koden.

Når eleven går inn på iPaden etter fjerning av koden vil hun/han få beskjed om å opprette ny kode. Elevens arbeider forsvinner ikke selv om koden settes på nytt. 

Apper blir foreslått av lærere og/eller fagpersoner. Foreslått app skal deretter vurderes, risikovurderes og kontrolleres for krav til databehandleravtale med leverandør. Dette utføres av grunnskoleavdelingen. Etter godkjenning sender grunnskoleavdelingen bestilling til IT-enheten, som bestiller appen via et volumlisensieringsprogram. 

Etter ny personvernlov som trådte i kraft 20. juli 2018 oppdateres alle risikovurderinger og databehandleravtaler (ROS).

Appen installeres på iPaden via et EMM (Enterprise Mobil Management) program. Dette styres slik at en app kan tilgjengeliggjøres for alle, for enkelte skoler, og ned til enkelte trinn.

Dette gjøres automatisk, og elevene trenger ikke gjøre noen nedlastinger selv. Elever med spesielle behov for enkelte apper løses ved nedlasting direkte på den enkeltes nettbrett. 

Nei, skolen betaler for hvert eksemplar av appene gjennom et volumlisensieringsprogram, og det er selve iPaden som er registrert i systemet.

Nei, elever på barneskolen trenger ikke Apple ID, og har heller ikke App-store på iPaden. Barn på barnetrinnet kan derfor ikke bruke Apple ID på sine iPader.

På 9. og 10. trinn vil elevene kunne opprette ny – eller bruke sin eksisterende Apple ID.

Det er ikke krav til Apple ID for å bruke iPad i opplæringen. Er Apple ID ved en feiltakelse lagt inn på iPaden, må iPaden settes opp på nytt og alt innhold som ikke er lagret i Showbie blir slettet. 

Kjørereglene finner du på høyre side i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettside. Dersom skolen får melding om brudd på reglene, for eksempel ved at elevene tar krenkende bilder av andre, vil denne saken bli behandlet på samme måte som annen krenkende atferd. Ordensreglementet gjelder, også for iPad.

Grunnskoleavdelingen har utarbeidet felles praksis for erstatning knyttet til utlån og bruk av nettbrettet som gjelder for alle skolene. For erstatningsansvar, se link på høyre side i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettsider.

Dersom nettbrettet blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen v/rektor. Eleven har normalt ikke erstatningsansvar ved tyveri så lenge kopi av anmeldelsen er levert til skolen.

For erstatningsansvar, se link på høyre side i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettside.

Alle iPadene som brukes i skolen er låst til Bærum kommune. Det vil si at de kun kan konfigureres og settes opp av Bærum kommune. iPadene vil derfor være verdiløse for andre enn elever og lærere i bærumsskolen.

På vei til/fra skolen skal iPaden oppbevares i sekken. Vær obs på vannflasker og lignende, pass på at disse ikke lekker. 

Alle elever skal ha tilgang til tastatur ved behov. Vi har ikke anskaffet dette til alle elever ettersom erfaring så langt viser at de fleste elevene velger å bruke tastaturet på skjermen.

Ta kontakt med din skole hvis du trenger mer informasjon. 

Be skolen om å få en merkelapp. Bruk gjerne et bilde av deg selv som skjermsparer, da er det lett å finne eieren.

Det forventes ikke at iPaden skal lades om natten. Vi regner iPaden for fulladet ved ca. 90 prosent batterikapasitet.

Dekselet skal aldri tas av iPaden. Dekselet eleven har fått utdelt er blant det beste og mest støtsikre på markedet.

Hvis eleven mister laderen/kabelen, må denne erstattes med originale Appleprodukter. Disse er dyre, og det henstilles til at foresatte hjelper elevene med å ta vare på utstyret. Merk kabel og lader med navn.

Elever fra 1.–4. trinn har høretelefoner. På ungdomsskolen finnes det høretelefoner til utlån.

iPaden har innebygd mikrofon. 

Nei, vi har valgt å ikke investere i dette.

I de korte feriene har eleven iPaden sin hjemme. iPaden leveres til skolen sammen med lader og ladekabel før sommerferien starter. 

iPaden er elevens personlige læremiddel. Den skal ikke lånes ut til andre, dette gjelder også søsken.

Ett av elementene i digital dannelse er at elevene skal lære seg å verne om egen identitet. I det ligger også en bevissthet knyttet til at kode og passord er personlig. Vår erfaring er at selv de yngste elevene med trening klarer å huske sitt eget passord og egen kode. 

Elevene må lagre arbeidet sitt i Showbie for å sikre sitt arbeid. 

Vi jobber med å få på plass en skybasert lagringsplass som er i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Elever fra 1.–8. trinn har ikke anledning til å opprette egen AppleID og har dermed ikke iCloudkonto.

Alt arbeid eleven ønsker å ta vare på må lagres i klasselageret i Showbie. Det vil være tilgjengelig i klasselageret til 1. september.

Du må levere inn iPaden til kontaktlærer som sørger for at IT-support aktiverer iPaden igjen. iPaden må fysisk leveres inn for at iPaden skal kunne aktiveres igjen. 

Å standardisere på Blåtanntilkobling for tastaturer i enhetsrike omgivelser er utfordrende. Blåtann er en form for «enhet til enhet»-tilkobling som er svært praktisk der en enkelt enhet skal kobles med en annen. I et klasserom med svært mange like enheter, i vårt tilfelle iPader, vil det by på problemer med å koble til den riktige enheten blant mange. Eksempelvis vil et tastatur enkelt kunne kobles til andre elevers iPad. Det vil medføre logistikkutfordringer.

Alle trådløs kommunikasjon konkurrerer om «air time». Støynivået stiger jo flere enheter med trådløs teknologi som snakker i munnen på hverandre.

Jo flere enheter som «prater» samtidig, jo mer støy blir det. Støy = ustabilitet.

Nettverk

Ja, alle skolene har fått oppgraderte nettverk med nyeste tilgjengelige trådløs teknologi etter hvert som de har kommet med i satsingen. Skolenes nettverk er kalibrert så godt som mulig innenfor det som er tilgjengelig i dag. 

Da ber vi deg om å ta kontakt med rektor på din skole, han/hun vil finne en løsning. 

Personvern og nettvett

Alle apper som benyttes i skolen risikovurderes av Grunnskoleavdelingen. Tiltak utarbeides der vi ser risiko for at personvernet er utsatt, alt i henhold til personopplysningsloven, retningslinjer gitt av Datatilsynet, og retningslinjer utarbeidet av IT-sikkerhet i Bærum kommune.

Arbeid med risikovurderinger er en kontinuerlig prosess. Grunnskoleavdelingen har fokus på å være i tråd med ny personvernlovgivning (GDPR), gjeldende fra 20. juli 2018. 

Skolene jobber helhetlig for å unngå mobbing. Å unngå/forebygge digital mobbing er en del av dette.

Skolene har bindende pålegg om å arbeide med nettvett slik at det er mulig å forebygge og hjelpe alle elevene til en trygg og god digital hverdag. Se også linkene til høyre i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettside, alle disse ressursene vil bli brukt i skolen. 

Nei, vi overvåker ikke elevenes iPader. Ved brudd på straffelovens bestemmelser kan politiet få innsyn i logger etter gjeldende regelverk. 

Når eleven er pålogget skolens nettverk, fungerer den vanlige brannmuren og innholdskontrollen. Brannmurer og filtre på de forskjellige hjemmenettverkene har skolen ingen kontroll over. Bærum kommune har heller ikke anledning til å skanne hver enkelt enhet før/når den er pålogget skolenettverket, og ønsker det heller ikke.

Synlige sikkerhetsbrudd vil bli håndtert etter vanlig prosedyre. Skolen forbeholder seg retten til å slette og reinstallere innhold på enheten. Vi har fokus på å gi elevene digital dannelse gjennom holdningsskapende arbeid og opplæring i nettvett. 

Bærum kommune har innholdsfilter på alle nettbrett tilhørende elever fra og med 1.trinn til og med 7.trinn. Formålet med filteret er å begrense tilgang til innhold som ikke egner seg for barn.

Det vil dessverre forekomme at elevene likevel blir utsatt for uønsket innhold. Det er derfor viktig at skolen, lærer og foreldre ruster elevene best mulig til å håndtere situasjoner hvor de blir møtt med slikt innhold.

Vårt filter fjerner det meste av uønsket innhold, men filteret må suppleres opp av kontinuerlig arbeid med nettvett og digital dannelse fra både skolen og hjemmet. Filteret vi har lagt inn er låst til hvert enkelt nettbrett. Det er alltid aktivt uansett hvor eleven måtte være koblet til internett; hjemme, på skolen eller tilkoblet andre nett.

Se spørsmål over, restriksjoner på alder er allerede satt. 

Personvernombudet i Bærum har fått flere henvendelser rundt det med deling av klasselister til foreldre. Flere skoler har oppgitt at de ikke kan gjøre dette på grunn av personvernlovgivningen.

Lister over elever og barn i offentlige skoler og barnehager er i utgangspunktet offentlige dokumenter.

Når det gjelder kontaktlister til foreldrene i klassen med kontaktinfo, anses det som ok at skolen deler en slik liste med andre foresatte, da dette er praktisk informasjon for foresatte å ha, samt at personvernulempene er små. Dette kan da skje forutsatt at det ikke er taushetsbelagte opplysninger som at noen bor på hemmelig adresse, bor på barneverninstitusjon eller lignende.

Når det gjelder deling av klasselister med foreldrene, så anbefaler Datatilsynet at skolen har en dialog med foreldre før slike klasselister blir delt, for å forsikre seg om at ikke taushetsbelagte opplysninger blir utlevert. Mer informasjon finner du på Datatilsynet sine nettsider.

Læring

Ja, det er målet. Vi setter av tid og ressurser til opplæring i appene samtidig med at elevene jobber med fagstoff.

Vi har både profesjonelle instruktører, fyrtårnslærere, digitale veiledere (1 lærer på hvert trinn som har fått ekstra opplæring og bistår de øvrige lærerne på trinnet med råd og veiledning), samt at alle lærerne har fått opplæring i både bruk av verktøy og ressurser, samt planlegging og gjennomføring av digital undervisning før elevene får utdelt iPaden sin. Skolene følges opp av Grunnskoleavdelingen. Tiltak gjøres deretter. 

Deling vil foregå via flere ressurser, blant annet AirDrop. Med AirDrop kan du dele for eksempel bilder, video og nettsteder trådløst med iPader som befinner seg i nærheten. Elevene kan dele med lærer i appen Showbie.

Se også spørsmål om skybasert lagring lenger opp. 

En avgjørende faktor for å lykkes med dette er lærernes klasseledelse. Skolene jobber med klasseledelse kontinuerlig.

I forkant av utrullingsprosjektet har lærerne blitt skolert i klasse- og læringsledelse i teknologirike omgivelser. Både skolene og Grunnskoleavdelingen har fokus på dette nå og i tiden fremover. 

Nei, Showbie er en ny arena for læring, i klasse, til lekser, til samarbeid og dialog. Its learning sammen med Tieto Education er den formelle plattform for karaktergivning, fravær, adferd, halvårsvurdering og planlegging for ungdomsskolene.

For barneskolene benyttes Tieto til fravær og Showbie til underveisvurderinger. 

Foreløpig lagres elevarbeidet på den enkeltes iPad og i Showbie.

Ungdomsskolene må fremdeles ha et antall PCer for å avvikle eksamen. 

Per dags dato er det ikke mulig å få til en fullstendig erstatning av dagens skolebøker. Når det gjelder arbeidsbøker og bruk av skrivepapir, er det vår målsetting å erstatte dette med mer miljøvennlige digitale versjoner. 

Elevene skal lære håndskrift, dette er en ferdighet som ligger i læreplanen. iPaden vil ikke erstatte håndskrift fullt og helt, elevene skal fortsatt jobbe med oppgaver som krever at de skriver for hånd.

Hva som vil skje med fremtidige eksamener vet vi ikke, men det er jo grunn til å tro at de også endrer form. 

Ja, elevene skal jobbe mye med video. Video er et sterkt og godt verktøy til blant annet sammensatte tekster (video som del av en tekst). Lærerne får opplæring i hvordan lage korte instruksjonsvideoer de kan dele med elevene og som elevene kan se om og om igjen.

Vi understreker at dette ikke er erstatning for lærere, men et supplement og en forsterkning. 

Som tidligere - følg opp og følg med. Du kan opprette en foreldrebruker i  Showbie. Her kan du få lesetilgang til enkelte fag/mapper. Dette erstatter ikke samtalen med barnet om skolearbeidet.

Helse

Skjermtid brukes til mange ulike ting. Elevene vil på skolen jobbe med nettbrettet som aktive produsenter og ikke, som vi ofte observerer på hjemmebane, være konsumenter.

På skolen vil det som før være varierte aktiviteter. Elevene vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm.

På hjemmebane er det foreldrene som bestemmer når og hvordan iPaden brukes utover leksearbeidet. Kjørereglene må tilpasses den enkelte utfra alder og personlighet.

Eksempler på slike regler kan være at iPaden ikke skal være på rommet etter leggetid, eller kanskje ikke være på rommet i det hele tatt. Diskuter gjerne med andre foreldre. 

Bærum kommune forholder seg til retningslinjene fra Statens strålevern.

I samarbeid med Bærum kommunes fysio- og ergoterapeuter har vi fått laget en oversikt over øvelser man kan gjøre som pausegymnastikk. Denne oversikten har alle lærere tilgang til og anbefales brukt i klasserommet – se Tips! på venstre side i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettside. 

Skolene vil legge vekt på god variasjon i løpet av skoledagen - pauser, fysisk aktivitet og varierte sittestillinger. 

Ja, elevene trenger fysisk aktivitet. Både hjemme og på skolen. De vil på skolen ikke sitte statisk over en iPad hele tiden. De vil være i bevegelse på ulike måter og bruke mange hjelpemidler.

Kontaktpersoner