Ofte stilte spørsmål

Her finner du spørsmål og svar om:

Digital skolehverdag

Nettbrett

Det ble gjennomført en åpen konkurranse for anskaffelse av nettbrett der alle leverandører og produsenter hadde mulighet til å delta. iPad ble valgt.

Bærum kommune ved grunnskoleavdelingen har valgt å lease nettbrettene fordi det i en totalvurdering er mer lønnsomt. Vi slipper å ha gammelt utstyr liggende, og vi sikrer at elevene får nytt utstyr hvert 3. år.

Bærum kommune har sammen med leverandøren etablert ordninger for retur og tilbakelevering, erstatning og reparasjon. Avtalen sikrer også utskiftning av nettbrett slik at elevene har gode nok digitale læringsverktøy over tid. Avtalen innebærer også en ansvarlig og miljømessig forvaltning av returnerte nettbrett.

Ved knust skjerm, ta kontakt med administrasjonen på skolen. iPaden må ikke repareres på egen hånd, eller leveres til verksteder eller butikker.

iPaden er kommunens ansvar, og av hensyn til garantiordninger må reparasjoner utføres forskriftsmessig gjennom Bærum kommunes kanaler. Eleven kan bli ansvarlig for skade som oppstår på iPaden ifølge Lov om skadeerstatning.

Eleven tar kontakt med skolens ledelse eller kontaktlærer. Brukerstøtte nås via skolen.

Eleven gir beskjed til kontaktlærer som videreformidler til avdelingsleder. Sistnevnte kontakter IT-enheten som fjerner koden.

Når eleven går inn på iPaden etter fjerning av koden vil hun/han få beskjed om å opprette ny kode. Elevens arbeider forsvinner ikke selv om koden settes på nytt. 

Apper blir foreslått av lærere. Foreslått app skal deretter vurderes, risikovurderes og kontrolleres for krav til databehandleravtale med leverandør. Dette utføres av grunnskoleavdelingen. Etter godkjenning sender grunnskoleavdelingen bestilling til IT-enheten, som bestiller appen til elevens katalog. 

Etter ny personvernlov som trådte i kraft 20. juli 2018 oppdateres alle risikovurderinger og databehandleravtaler (ROS).

Appen installeres på iPaden via et EMM (Enterprise Mobil Management) program. Dette styres slik at en app kan tilgjengeliggjøres for alle, for enkelte skoler, og ned til enkelte trinn.

Dette gjøres automatisk, og elevene trenger ikke gjøre noen nedlastinger selv. Elever med spesielle behov for enkelte apper løses ved nedlasting direkte på den enkeltes nettbrett. 

Nei, skolen betaler for hvert eksemplar av appene gjennom et volumlisensieringsprogram, og det er selve iPaden som er registrert i systemet.

Nei, elever på barneskolen trenger ikke Apple ID, og har heller ikke App-store på iPaden. Barn på barnetrinnet kan derfor ikke bruke Apple ID på sine iPader.

På 10. trinn vil elevene kunne opprette ny – eller bruke sin eksisterende Apple ID.

Det er ikke krav til Apple ID for å bruke iPad i opplæringen. Er Apple ID ved en feiltakelse lagt inn på iPaden, må iPaden settes opp på nytt og alt innhold som ikke er lagret i Showbie blir slettet. 

Kjørereglene finner du på høyre side i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettside. Dersom skolen får melding om brudd på reglene, for eksempel ved at elevene tar krenkende bilder av andre, vil denne saken bli behandlet på samme måte som annen krenkende atferd. Ordensreglementet gjelder, også for iPad.

Grunnskoleavdelingen har utarbeidet felles praksis for erstatning knyttet til utlån og bruk av nettbrettet som gjelder for alle skolene. For erstatningsansvar, se link på høyre side i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettsider.

Dersom nettbrettet blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen v/rektor. Eleven har normalt ikke erstatningsansvar ved tyveri så lenge kopi av anmeldelsen er levert til skolen.

For erstatningsansvar, se link på høyre side i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettside.

Alle iPadene som brukes i skolen er låst til Bærum kommune. Det vil si at de kun kan konfigureres og settes opp av Bærum kommune. iPadene vil derfor være verdiløse for andre enn elever og lærere i bærumsskolen.

På vei til/fra skolen skal iPaden oppbevares i sekken. Vær obs på vannflasker og lignende, pass på at disse ikke lekker. 

Alle elever skal ha tilgang til tastatur ved behov. Vi har ikke anskaffet dette til alle elever ettersom erfaring så langt viser at de fleste elevene velger å bruke tastaturet på skjermen.

Ta kontakt med din skole hvis du trenger mer informasjon. 

Be skolen om å få en merkelapp. Bruk gjerne et bilde av deg selv som skjermsparer, da er det lett å finne eieren.

Det forventes ikke at iPaden skal lades om natten. Vi regner iPaden for fulladet ved ca. 90 prosent batterikapasitet.

Dekselet skal aldri tas av iPaden. Dekselet eleven har fått utdelt er blant det beste og mest støtsikre på markedet.

Hvis eleven mister laderen/kabelen, må denne erstattes med originale Appleprodukter. Disse er dyre, og det henstilles til at foresatte hjelper elevene med å ta vare på utstyret. Merk kabel og lader med navn.

Elever fra 1.–4. trinn har høretelefoner. På ungdomsskolen finnes det høretelefoner til utlån.

iPaden har innebygd mikrofon. 

Nei, vi har valgt å ikke investere i dette.

I de korte feriene har eleven iPaden sin hjemme. iPaden leveres til skolen sammen med lader og ladekabel før sommerferien starter. 

iPaden er elevens personlige læremiddel. Den skal ikke lånes ut til andre, dette gjelder også søsken.

Ett av elementene i digital dannelse er at elevene skal lære seg å verne om egen identitet. I det ligger også en bevissthet knyttet til at kode og passord er personlig. Vår erfaring er at selv de yngste elevene med trening klarer å huske sitt eget passord og egen kode. 

Elevene må lagre arbeidet sitt i Showbie for å sikre sitt arbeid. 

Vi jobber med å få på plass en skybasert lagringsplass som er i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Elever fra 1.–9. trinn har ikke anledning til å opprette egen AppleID og har dermed ikke iCloudkonto.

Alt arbeid eleven ønsker å ta vare på må lagres i klasselageret i Showbie. Det vil være tilgjengelig i klasselageret til 1. september.

Du må levere inn iPaden til kontaktlærer som sørger for at IT-support aktiverer iPaden igjen. iPaden må fysisk leveres inn for at iPaden skal kunne aktiveres igjen. 

Å standardisere på Blåtanntilkobling for tastaturer i enhetsrike omgivelser er utfordrende. Blåtann er en form for «enhet til enhet»-tilkobling som er svært praktisk der en enkelt enhet skal kobles med en annen. I et klasserom med svært mange like enheter, i vårt tilfelle iPader, vil det by på problemer med å koble til den riktige enheten blant mange. Eksempelvis vil et tastatur enkelt kunne kobles til andre elevers iPad. Det vil medføre logistikkutfordringer.

Alle trådløs kommunikasjon konkurrerer om «air time». Støynivået stiger jo flere enheter med trådløs teknologi som snakker i munnen på hverandre.

Jo flere enheter som «prater» samtidig, jo mer støy blir det. Støy = ustabilitet.

Nettverk

Ja, alle skolene har fått oppgraderte nettverk med nyeste tilgjengelige trådløs teknologi etter hvert som de har kommet med i satsingen. Skolenes nettverk er kalibrert så godt som mulig innenfor det som er tilgjengelig i dag. 

Da ber vi deg om å ta kontakt med rektor på din skole, han/hun vil finne en løsning. 

Personvern og nettvett

Alle apper som benyttes i skolen risikovurderes av Grunnskoleavdelingen. Tiltak utarbeides der vi ser risiko for at personvernet er utsatt, alt i henhold til personopplysningsloven, retningslinjer gitt av Datatilsynet, og retningslinjer utarbeidet av IT-sikkerhet i Bærum kommune.

Arbeid med risikovurderinger er en kontinuerlig prosess. Grunnskoleavdelingen har fokus på å være i tråd med ny personvernlovgivning (GDPR), gjeldende fra 20. juli 2018. 

Skolene jobber helhetlig for å unngå mobbing. Å unngå/forebygge digital mobbing er en del av dette.

Skolene har bindende pålegg om å arbeide med nettvett slik at det er mulig å forebygge og hjelpe alle elevene til en trygg og god digital hverdag. Se også linkene til høyre i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettside, alle disse ressursene vil bli brukt i skolen. 

Nei, vi overvåker ikke elevenes iPader. Ved brudd på straffelovens bestemmelser kan politiet få innsyn i logger etter gjeldende regelverk. 

Når eleven er pålogget skolens nettverk, fungerer den vanlige brannmuren og innholdskontrollen. Brannmurer og filtre på de forskjellige hjemmenettverkene har skolen ingen kontroll over. Bærum kommune har heller ikke anledning til å skanne hver enkelt enhet før/når den er pålogget skolenettverket, og ønsker det heller ikke.

Synlige sikkerhetsbrudd vil bli håndtert etter vanlig prosedyre. Skolen forbeholder seg retten til å slette og reinstallere innhold på enheten. Vi har fokus på å gi elevene digital dannelse gjennom holdningsskapende arbeid og opplæring i nettvett. 

Bærum kommune har innholdsfilter på alle nettbrett tilhørende elever fra og med 1.trinn til og med 7.trinn. Formålet med filteret er å begrense tilgang til innhold som ikke egner seg for barn.

Det vil dessverre forekomme at elevene likevel blir utsatt for uønsket innhold. Det er derfor viktig at skolen, lærer og foreldre ruster elevene best mulig til å håndtere situasjoner hvor de blir møtt med slikt innhold.

Vårt filter fjerner det meste av uønsket innhold, men filteret må suppleres opp av kontinuerlig arbeid med nettvett og digital dannelse fra både skolen og hjemmet. Filteret vi har lagt inn er låst til hvert enkelt nettbrett. Det er alltid aktivt uansett hvor eleven måtte være koblet til internett; hjemme, på skolen eller tilkoblet andre nett.

Se spørsmål over, restriksjoner på alder er allerede satt. 

Personvernombudet i Bærum har fått flere henvendelser rundt det med deling av klasselister til foreldre. Flere skoler har oppgitt at de ikke kan gjøre dette på grunn av personvernlovgivningen.

Lister over elever og barn i offentlige skoler og barnehager er i utgangspunktet offentlige dokumenter.

Når det gjelder kontaktlister til foreldrene i klassen med kontaktinfo, anses det som ok at skolen deler en slik liste med andre foresatte, da dette er praktisk informasjon for foresatte å ha, samt at personvernulempene er små. Dette kan da skje forutsatt at det ikke er taushetsbelagte opplysninger som at noen bor på hemmelig adresse, bor på barneverninstitusjon eller lignende.

Når det gjelder deling av klasselister med foreldrene, så anbefaler Datatilsynet at skolen har en dialog med foreldre før slike klasselister blir delt, for å forsikre seg om at ikke taushetsbelagte opplysninger blir utlevert. Mer informasjon finner du på Datatilsynet sine nettsider.

Læring

Ja, det er målet. Vi setter av tid og ressurser til opplæring i appene samtidig med at elevene jobber med fagstoff.

Alle lærerne har fått opplæring i både bruk av verktøy og ressurser, samt planlegging og gjennomføring av digital undervisning før elevene får utdelt iPaden sin.

Grunnskoleavdelingen arrangerer kurs for nyansatte i pedagogisk bruk av nettbrett, tidlig høst og vår. I tillegg finnes kursene digitalt tilgjengelige for lærerne.

Høsten 2020 trer fagfornyelsen med nye læreplaner i gang. Bærum kommune har anskaffet en rekke digitale læremidler for å tilpasse seg de nye læreplanene.

Læremidlene er valgt ut av fagutvalg satt sammen av over 70 lærere fra ulike skoler i Bærum. I tillegg er læremidlene sjekket ut med hensyn til informasjonssikkerhet, universell utforming og tekniske krav. Digit og grunnskoleavdelingen har inngått avtaler for ett år med mulighet for forlengelse i opptil fire år. I flere fag har vi anskaffet supplerende læremidler for å gi lærere et mangfold av innhold, slik at de i større grad kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

De digitale læremidler blir løpende oppdatert av leverandørene med nytt innhold og nye funksjoner, og lærere og elever kan starte å bruke de nye læremidlene selv om læremidlene ikke er ferdige.
Ved kjøp av digitale læremidler får vi en ny fleksibilitet ved at vi hvert år kan bytte ut læremidler vi ikke er fornøyd med. Etter hvert som leverandørene blir ferdig med trykte læremidler, vil behovet for å supplere de digitale læremidlene vurderes. 

Deling vil foregå via flere ressurser, blant annet AirDrop. Med AirDrop kan du dele for eksempel bilder, video og nettsteder trådløst med iPader som befinner seg i nærheten. Elevene kan dele med lærer i appen Showbie.

Se også spørsmål om skybasert lagring lenger opp. 

En avgjørende faktor for å lykkes med dette er lærernes klasseledelse. Skolene jobber med klasseledelse kontinuerlig.

I forkant av utrullingsprosjektet har lærerne blitt skolert i klasse- og læringsledelse i teknologirike omgivelser. Både skolene og Grunnskoleavdelingen har fokus på dette nå og i tiden fremover. 

Nei, Showbie er en ny arena for læring, i klasse, til lekser, til samarbeid og dialog. Its learning sammen med Tieto Education er den formelle plattform for karaktergivning, fravær, adferd, halvårsvurdering og planlegging for ungdomsskolene.

For barneskolene benyttes Tieto til fravær og Showbie til underveisvurderinger. 

Foreløpig lagres elevarbeidet på den enkeltes iPad og i Showbie.

Foreløpig må foresatte se de digitale læremidlene gjennom elevenes pålogging. Det jobbes med muligheten for å gi foresatte tilgang til læremidlene gjennom egen pålogging.

Som tidligere - følg opp og følg med. Du kan opprette en foreldrebruker i  Showbie. Her kan du få lesetilgang til enkelte fag/mapper. Dette erstatter ikke samtalen med barnet om skolearbeidet.

Elevene skal lære håndskrift, dette er en ferdighet som ligger i læreplanen. iPaden vil ikke erstatte håndskrift fullt og helt, elevene skal fortsatt jobbe med oppgaver som krever at de skriver for hånd.

Hva som vil skje med fremtidige eksamener vet vi ikke, men det er  grunn til å tro at de også endrer form. 

Ja, elevene skal jobbe mye med video. Video er et sterkt og godt verktøy til blant annet sammensatte tekster (video som del av en tekst). Lærerne får opplæring i hvordan lage korte instruksjonsvideoer de kan dele med elevene og som elevene kan se om og om igjen.

Vi understreker at dette ikke er erstatning for lærere, men et supplement og en forsterkning. 

Bærum kommune ønsker å gi elevene maksimalt faglig og personlig utbytte av skolegangen. Det skal vi gjøre ved å tilby tilpasset opplæring, blant annet ved å gi lærere og elever tilgang på gode læremidler, samt løsninger for å produsere selv og lære gjennom å gjøre. 

De digitale læremidlene har gått fra å være supplement til bøker, til å være et komplett læreverk med progresjon gjennom året og innhold som dekker alle kompetansemål i læreplanen. De digitale læremidlene skiller seg ut ved i større grad tilby mulighet for at lærer kan tilpasse progresjonen og undervisningsopplegget. De støtter mer interaktivitet og har ulike typer oppgaver som gjør at elever med ulik læringsstrategi kan lære på ulikt vis. 

Trykte og digitale læremidler har ulike styrker og svakheter. Bærum kommune har ikke ressurser til å kjøpe begge deler fullt ut for alle fag, men ønsker å finne en balanse mellom de ulike formatene, der vi utnytter dem til å sikre elevene det de har behov for i ulike sammenhenger. 

I forbindelse med fagfornyelsen har vi valgt å kun anskaffe digitale læremidler for skoleåret 2020/2021. Det er to årsaker til dette:  

  • For det første er mage av de trykte læremidlene ikke klare iht. fagfornyelsen. I første opplag er det ofte feil også, som rettes senere. De digitale læremidlene retter derimot opp feil løpende og får gradvis økt innhold gjennom året.  

  • For det andre ønsker vi å få erfaring med de digitale læremidlene, for å se i hvilken grad de kan fungere som helhetlige læremidler og i hvilken grad vi må supplere med trykte læremidler. I starten er tanken at vi supplerer med de eksisterende læremidlene vi har. Etter hvert når lærere får erfaring med nye måter å jobbe på, vil vi supplere også med nye trykte læremidler og utnytte de ulike formatene til det de er best egnet.

Det ligger en forventning til at lærere i større grad skal løsrive seg fra lærerboken, lage planer ut fra kompetansemålene i læreplanen og sette sammen undervisningsopplegg basert på ulike læringsressurser. Dette er krevende arbeid som tar mye tid og som krever endring av måte å tenke på. Lærere har i starten begrenset innsikt i tilgjengelige ressurser, og det vil ta tid å endre praksis. 

Måten ulike skoler og lærere ønsker å innarbeide ny praksis er ulik. På sammen måte som elever har ulike måter å lære, har også lærere ulike måter å endre praksis. Enkelte ønsker å fjerne bøkene helt for i større grad å bli tvunget over på nye arbeidsmåter, mens andre ønsker å gjøre det mer gradvis. Derfor vil noen skoler og lærere i større grad bruke bøker i liten utstrekning i starten for å presse frem denne endringen, mens andre i litt for stor grad vil bruke bøker. Over tid vil vi finne den beste balansen og i størst mulig grad gi hvert barn det de foretrekker best. Tidligere undervisning basert på bøker har nok i stor grad favorisert enkelt elever med en spesifikk læringsstrategi, mens vi i fremtiden forhåpentligvis kan treffe alle iht. sine preferanser og foretrukne læringsstrategier. 

Bærum kommune har ikke en målsetning om å digitalisere for å digitalisere. Vi ønsker å gi elever maksimalt faglig og personlig utbytte av skolegangen. Vi søker nå å finne den beste balansen mellom trykte og digitale læremidler, for å kunne tilby elevene i størst mulig grad tilpasset undervisning, for at de skal kunne få et slikt utbytte. 

Beslutningene om å gjøre det på denne måten er overordnet besluttet av politikerne og konkretisert av administrasjonen. 

Det som tilbys elevene er ikke suboptimale løsninger. Elevene i Bærum for tilgang til en rekke digitale læremidler fra 15 ulike leverandører. Læremidler som vil forbedres over tid både funksjonelt og innholdsmessig, men som allerede inneholder mange fine muligheter. Lærere har også tilgang til flere læringsressurser i samme fag, slik at de har flere kilder og spille på. I enkelte læremidler legges det også opp til en del tverrfaglige oppgaver på tvers av fagene. Skolene har i tillegg tidligere bøker å støtte seg på. Områder hvor vi foreløpig har opplevd lite innhold har leverandørene bistått med ytterligere materiale i form av digitale bøker og annet støttemateriell til lærer. Det er viktig å huske at digitale læremidler ikke bare handler om å være på skjerm, men at mange også inkluderer fysiske oppgaver som del av læringen.

Helse

Skjermtid brukes til mange ulike ting. Elevene vil på skolen jobbe med nettbrettet som aktive produsenter og ikke, som vi ofte observerer på hjemmebane, være konsumenter.

På skolen vil det som før være varierte aktiviteter. Elevene vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm.

På hjemmebane er det foreldrene som bestemmer når og hvordan iPaden brukes utover leksearbeidet. Kjørereglene må tilpasses den enkelte utfra alder og personlighet.

Eksempler på slike regler kan være at iPaden ikke skal være på rommet etter leggetid, eller kanskje ikke være på rommet i det hele tatt. Diskuter gjerne med andre foreldre. 

Bærum kommune forholder seg til retningslinjene fra Statens strålevern.

I samarbeid med Bærum kommunes fysio- og ergoterapeuter har vi fått laget en oversikt over øvelser man kan gjøre som pausegymnastikk. Denne oversikten har alle lærere tilgang til og anbefales brukt i klasserommet – se Tips! på venstre side i fanen «Læringsbrett/Nettbrett» på skolens nettside. 

Skolene vil legge vekt på god variasjon i løpet av skoledagen - pauser, fysisk aktivitet og varierte sittestillinger. 

Ja, elevene trenger fysisk aktivitet. Både hjemme og på skolen. De vil på skolen ikke sitte statisk over en iPad hele tiden. De vil være i bevegelse på ulike måter og bruke mange hjelpemidler.

Kontaktpersoner