Hva vet vi om digital skolehverdag

Å gjøre skolehverdagen digital handler om nye måter å lære på. Det handler om å gi elevene mulighet til å lære gjennom å utforske, skape, reflektere, være kritiske og å samarbeide.

I følge evalueringen Rambøll har gjort av Digital skolehverdag er undervisningen med nettbrett mer variert, motiverende og inkluderende, samtidig som lærerne opplever det lettere å tilpasse og differensiere opplæringen. Erfaringene viser også at lærere gjennom bruk av digitale verktøy opplever å komme nærmere den enkelte elev og få bedre oversikt over elevenes læring.

Utfordringer

Endringsprosesser er krevende, og det har naturlig nok dukket opp utfordringer. Det handler blant annet om filtrering av uønsket innhold, hva skjermtiden skal brukes til, bekymring for fysiske plager og evnen til selvregulering når informasjonsmengden er stor. Vi har også sett behovet for å involvere foreldre i større grad. Dette jobber vi med.

Bærum kommune jobber også kontinuerlig med hvordan få til god læring med nettbrett. Denne kunnskapen søker vi å utvikle gjennom det daglige arbeidet i klasserommet. Sammen med UiO har Bærum kommune fått støtte fra forskningsrådet til prosjektet Multimodale lærings – og vurderingsformer i 1:1 klasserom (MuLVu). Gjennom dette prosjektet ønsker vi å få mer inngående kunnskap om elevenes læringsprosesser og lærerens vurderinger av de ulike tekstene elevene lager på nettbrettet.

Lenker til rapportene finner du her.

Kontaktpersoner